TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 436251-2022

10/08/2022    S153

Nederland-Rotterdam: Bouwwerkzaamheden

2022/S 153-436251

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting BOOR
Nationaal identificatienummer: 162375620
Postadres: Schiekade 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3032 AJ
Land: Nederland
Contactpersoon: nick verhoeven
E-mail: nick.verhoeven@dreso.com
Telefoon: +31 682077253
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stichtingboor.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/40cbd370e6bc71d348690627c5da477a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/40cbd370e6bc71d348690627c5da477a
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding hoofdaannemer - Nieuwbouw Openluchtschool de Recon Rotterdam (speciaal onderwijs)

Referentienummer: 5393.04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

VSO OLS de Recon, staat op de lijst met scholen die recht hebben op vervangende nieuwbouw binnen de gemeente Rotterdam. OLS de Recon is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke leerlingen. Elke leerling heeft een specifieke zorgbehoefte en medische problematiek.

Het huidige schoolgebouw is gesitueerd aan de Dordtsestraatweg 472 te Rotterdam, en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van OLS de Recon, zowel (klimaat-) technisch als ruimtelijk functioneel gezien.

De vervangende nieuwbouw wordt in totaal 2.081 m2 BVO, verdeeld over twee evenredige lagen. Een speciaal onderwijsconcept waar onderwijs en zorg samenkomen en de huisvesting een belangrijke rolt speelt om een gezonde en stimulerende omgeving te faciliteren voor deze doelgroep.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 Afwerking van gebouwen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2080

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/01/2023
Einde: 18/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- - de solvabiliteit (gedefinieerd als eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) bedraagt gemiddeld 20%; - de liquiditeit (current ratio, gedefinieerd als vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) bedraagt gemiddeld tenminste 1,1.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/10/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2022