Services - 43644-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Rotterdam: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 018-043644

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Sharon van Veen
E-mail: sa.vanveen@rotterdam.nl
Telefoon: +31 648062715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193348
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie verwerking bladafval op verharding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het cluster Stadsbeheer, afdeling Schone Stad van de gemeente Rotterdam, hierna ook te noemen: de Gemeente, is zich aan het voorbereiden op een keuze voor een nieuwe overeenkomst inzake de verwerking van bladafval afkomstig van verhardingen. Voorafgaande aan de aanbesteding willen we graag meer inzicht krijgen in de huidige situatie van de markt. Zodat we een zo goed mogelijk aanbesteding op de markt kunnen zetten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het cluster Stadsbeheer, afdeling Schone Stad van de gemeente Rotterdam, hierna ook te noemen: de Gemeente, is zich aan het voorbereiden op een keuze voor een nieuwe overeenkomst inzake de verwerking van bladafval afkomstig van verhardingen. Voorafgaande aan de aanbesteding willen we graag meer inzicht krijgen in de huidige situatie van de markt. Zodat we een zo goed mogelijk aanbesteding op de markt kunnen zetten.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/07/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022