Szolgáltatások - 436512-2018

06/10/2018    S193

Magyarország-Budapest: Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 193-436512

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000635882018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000635882018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MH Objektumok alhálózatainak javítása

Hivatkozási szám: EKR000635882018
II.1.2)Fő CPV-kód
50331000 Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50331000 Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai) az alábbiak szerint:

Távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszerek folyamatos üzemképességének biztosítása érdekében azok szükség szerinti javítása és a meglévő alhálózatok, hálózati elemek átalakítása, módosítása, esetleg bontása olyan módon, amely megfelel a Honvédelmi Minisztérium vonatkozó üzemeltetési irányelveinek. A Magyar Honvédség központilag biztosított híradó és informatikai szolgáltatásainak katonai szervezetek részére történő biztosításának, állandó rendelkezésre állásának egyik alapfeltétele az objektumok helyi híradó és informatikai alhálózati infrastruktúrájának kiesésmentes üzemeltetése.

Az alközponti hálózat javítási és átalakítási munkálatai:

— Rack szekrények kialakítása

— Átalakítási és bontási feladatok

— Alépítmények karbantartása

— Javítási tevékenységek

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

A keretösszeg összesen 70 866 141 Ft + áfa = bruttó: 90 000 000 Ft

Tervezett évenkénti felhasználás:

2018. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft

2019. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft

2020. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft

A rendelkezésre álló éves keretösszegek erejéig. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező szolgáltatási igényektől függ, a ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 17/12/2018
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban jelölt kezdési időpont tájékoztató, konkrét kezdési időpont a szerződéskötés napja lesz, mely időpont az eljárás megindításakor AK számára nem ismert.

2. Részajánlat tétel lehetősége nem bizt. (indoklás): A hálózat javítása egységesen lehetséges. Rész javítás esetén nem valósul meg a kitűzött cél csak a teljes esetén.

3. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtania.

Az Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 2.-7. §-aira.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, hogy nem olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevő mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában reszt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Ajánlattevő (továbbiakban: AT) – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (távközlési és/vagy informatikai gyengeáramú rendszereinek javítási és átalakítási) szolgáltatásait, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére is figyelemmel.

— telj. ideje (kezd. és bef. időpont: év,hó,nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szolgáltatás tárgya (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalom),

— a szolgáltatás értéke,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2.) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét vagy képzettségét és csatolja a végzettségét vagy képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.

Igazolás:

M1-M2.): A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott M1), M2) alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem).

A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1.) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Kr. 22. § (1) - (2) szerint kell igazolni.

M2.) szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségének vagy képzettségének ismertetését, a végzettséget vagy képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.

AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (7) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő (távközlési és/vagy informatikai gyengeáramú rendszereinek javítási és átalakítási), kivitelezési munkára vonatkozó, legalább nettó 20 millió Ft értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.

A referencia értéke tekintetében az ajánlatkérő kizárólag a beszerzés tárgyához illeszkedő (távközlési és/vagy informatikai gyengeáramú rendszereinek javítási és átalakítási) feladat értékét veszi figyelembe, így amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy az egyes feladatokat és értéküket megbontva szükséges feltüntetni.

M2.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel az alábbiak szerint:

— legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. melléklet 2. számú rész szerinti „Építészeti-műszaki tervezés” szakmagyakorlási szakterület „HI-V” jogosultság megszerzéséhez szükséges, okl. villamosmérnökként, okl. mérnök informatikusként 3 év, vagy villamosmérnök, mérnök informatikusként 5 év szakmai gyakorlati idővel vagy az ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő a szakmai alkalmasság vizsgálata során kizárólag az értékelés körében megajánlott szakembert veszi figyelembe. Ajánlatkérő szakmai tapasztalat alatt a szakmai gyakorlati időt érti.

Amennyiben a szakember az adott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a végzettség és a tapasztalat ezzel is igazolható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Vállalkozási keretszerződés tervezet tartalmazza.

Főbb rendelkezések:

Késedelmi kötbér: a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értekének 1 %-a/nap, max. a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értekének 10 %-a. A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.

Meghiúsulási kötbér: alapja a késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére.

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/11/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/11/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. AK a 424/2007.(XII.19.)Kr.1.§(2) bek. szerint (EKR) használatával folytatja le az eljárást. AK a közbesz. dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK hivatkozik a Kr. 13. §(3)-(4) és a 11. § (4) bekezdéseire.

2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

3. AK a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg.

4. AT-nek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.

5. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X.30.) K. rend. 13. §-a szerint kell eljárni.

6. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt AT felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia.

7. A Kbt. 69. § (7) bek. foglaltak szerint, ha AK-nek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 5 munkanapos HI tűzésével kérheti az érintett AT-t, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

8. AK kéri benyújtani AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakember értékelési részszempont szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására (év/hó bontás), valamint nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a jelen közbesz. eljárásban előírt, az alkalmassági feltételnek megfelelő érvényes jogosultsággal, érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A megjelölt jogosultságok megszerzése a szerződéskötés feltétele, annak nem teljesítése a nyertes AT szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül.

9. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ajánlat összpontszáma: a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékei összege. A max. adható összpontszám 100 pont. 1. rszp.: ford. arányosítás 1-10 pont, súlyszám: 7. 2. rszp.: egyenes arányosítás 1-10 pont, súlyszám: 3. Pontkiosztás módszere: KKD.

10. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint teljes körben, a 71. § (6) bek. alkalmazásával.

11. Szerződéskötés: Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

12. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) és a 2013. évi V. tv.. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

13. A felújítás, karbantartási munkálatok tervezésének, kivitelezésének és átadás-átvételének teljes időtartama alatt AT köteles betartani az érvényben lévő civil munkaterületekre vonatkozó jogszabályokon túl az 1/2009. (I. 30.) HM rendelet követelményeit.

14. Nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkezni a teljesítésbe bevont legalább kettő személy esetében nemzetbiztonsági bevizsgálással, melynek az adott feladatra vonatkozó teljesítési határidő végéig hatályosnak kell lennie.

15. Az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik NATO beszállító tanúsítvánnyal.

16. A vállalkozónak ügyfélszolgálatot, hiba bejelentések kezelését kell biztosítania a KKD részét képező szerződéstervezet 8.1., 9.2. és 9.5. pontjai alapján.

17. AK – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a szerződés teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek, különösen annak (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelembevételével köteles eljárni.

18. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

19. FAKSZ: Székesi Tamás; l.sz.: 00877. Távolléte esetén: dr. Mondschein Aneta; l.sz.: 00556.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2018