Árubeszerzések - 437126-2016

13/12/2016    S240

Magyarország-Budapest: Csónakok

2016/S 240-437126

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
E-mail: fulopgy@orfk.police.hu
Telefon: +36 14435597
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https:///kba.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Postai cím: Róna utca 124. fszt. 16. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyene Tímea
E-mail: gyeneti@kr.police.hu
Telefon: +36 14607183
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Róna utca 124. fszt. 16. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyene Tímea
Telefon: +36 14607183
E-mail: gyeneti@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
34520000 Csónakok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése.”

1. rész 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

2. rész 5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: „A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése”

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34520000 Csónakok
34522400 Félmerev csónakok
35260000 Rendőrségi jelzések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Siófoki Bahart közforgalmú kikötőben a BM-3as számú úszóművön, a Siófoki Vizirendészeti Rendőrőrs területén (8600 Siófok, Horgony utca 1.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés:

„A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése.”

1. rész 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Változtatható forgásirányú hajtáslánc rendszerrel rendelkező négyütemű külmotor / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Levehető és a hajótest műanyag részétől külön szállítható tömlő / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Kbt. 76. § (1) c) bekezdése alapján legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám mindegyik részszempont esetén 1-10. 1. részszempont: pontozás, 2. részszempont: pontozás, 3. részszempont: fordított arányosság. További információ a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: „A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése”

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34522300 Kisméretű vízi járművek
34521300 Rendőrségi járőrcsónakok
35260000 Rendőrségi jelzések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1095 Budapest, Készenléti Rendőrség Ferencvárosi kikötő (Helyi kikötő út) SRD 56 fkm.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése.”

2.rész 5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Változtatható forgásirányú hajtáslánc rendszerrel rendelkező négyütemű külmotor / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Nyitott orrész kialakítása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Elektronikus (bowden nélküli) motor vezérlés / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Kbt. 76. § (1) c) bekezdése alapján legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám mindegyik részszempont esetén 1-10. 1. részszempont: pontozás, 2. részszempont: pontozás,3. részszempont: pontozás, 4. részszempont: fordított arányosság. További információ a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az Ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].

Igazolási mód:

— az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (4.6.7.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további Ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,

— az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,

— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,

— az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)],

— a kizáró okok igazolására Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk,

— közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania,

— Ajánlatkérő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, amely szerint megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további Ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása (Kbt. 69. §) alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

P1: Mindkét rész tekintetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ és a 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§(3) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 200 000 000 HUF-ot.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az európai egységes közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további Ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő (Kbt. 69. §) felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében 21.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

M1: Ajánlattevőnek mindkét részre vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb referenciáinak az ismertetése az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje, helye,

— a szerződést kötő másik fél,

— a szolgáltatás tárgya,

— az ellenszolgáltatás összege, továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap):

1. rész tekintetében közbeszerzés tárgyára vonatkozóan minimum 4 m hosszú RIB kategóriájú hajó szállítására és/vagy gyártására vonatkozó nettó 10 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített referenciával;

2. rész tekintetében közbeszerzés tárgyára vonatkozóan minimum 5 m hosszúságú kisgéphajó szállítására és/vagy gyártására és/vagy javítására vonatkozó nettó 30 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.

Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A finanszírozási feltételek a szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész tekintetében irányadóak, melyek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Vevő fizetési kötelezettségét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. (1)–(2) bek. szerint teljesíti, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)–(5) bekezdéseire.

A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1 %-a, max. az érintett termék nettó ellenértékének 15 %-a.

Eladó a szerződésnek nem megfelelő terméket Vevő igénybejelentésétől számított 15 munkanapon belül köteles kicserélni/kijavítani.

A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett termék nettó szerződéses értéke, mértéke 15 %.

A mellékkötelezettségek a Ptk. 6:186. § (1) bek. megfelelően érvényesíthetőek. A kötbérek együttesen nem érvényesíthetőek.

A járőrhajó és felszerelései, utánfutó jótállásának időtartama: 3 év.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

18.2.2015-án Mexikó visszalépett a 2017-es FINA vizes világbajnokság megrendezésétől. Az eseményről és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekről önálló törvényt kellett elfogadni a parlamentnek, amelyeket követően kerültek meghatározásra rendezvény mérföldkövei. Az esemény rendőri biztosításával kapcsolatos jogszabálytervezetet követően sor került a közbeszerzési eljárás előkészítésére.

Az új rendőrségi hajók gyorsított beszerzése különösen indokolt a jelenlegi piaci környezetben, nem áll rendelkezésre olyan gyártói és szállítói környezet, amely garantálná a nagyon rövid határidővel való teljesíthetőséget, így a gyorsított közbeszerzési eljárás az egyetlen lehetőségként biztosítaná a beszerezni kívánt hajók legkésőbb 1.7.2017-én történő hadrendbe állítását.

A vízi rendezvények közvetlen biztosításának, illetve az eseményekre történő vízi szállítások biztosításának minősége nagyban múlik az alkalmazott hajótechnika minőségén, valamint az eljárás lebonyolításának gyorsaságán.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/12/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/12/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. Fszt. 16. számú iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ban foglaltak az irányadóak. A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Jelen pontot részletesebben a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott.

1. A közbeszerzési dokumentum elérése (átvétele) az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentum elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisából érhető el. Ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentum részét képező regisztrációs lapot teljes körűen kitöltve és a cégjegyzésre jogosult aláírásával ellátva ajánlatához csatolnia kell.

2. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.

3. AK az eljárásban – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal –, a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

4. Bármely gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján, aki az adott közbeszerzési eljárásban AT-a megfelelő ajánlattétel érdekében- a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti nyilatkozatát.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

7. AK a minősített AT hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a P1, és M1 alkalmassági követelmény tekintetében.

8. Az AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kapacitásnyújtó szervezet igénybe vételéről köteles nyilatkozni ajánlatában, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.

9. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

10.A szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges -cégszerűen aláírt- adott részben meghatározott termék, teljes körű leírását (a megajánlott szakanyag felhívásban és közbeszerzési dokumentumban megadott jellemzőinek, paramétereinek rögzítésével), melyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az AT által ajánlott eszközök megfelelnek a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek.

11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni.

13. A Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ajánlatkérő az erre vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumban részletezi.

14. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

15. A szolgálati célú hajóról a Nemzeti Közlekedési Hatóság (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) által meghatározott engedélyeztetési tervdokumentációt kell benyújtani, csak ennek jóváhagyása után kerülhet sor az üzembe helyezési eljárásra. A tervdokumentáció jóváhagyásának időigényéről és költség vonzatáról a NKH ad felvilágosítást.

16. Az ajánlat kizárólag új járműre vonatkozhat. E tekintetben új járműnek minősül az a vízi jármű, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, se sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

17. A Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti FAKSZ neve: Merklné Szeiler Orsolya, lajstromszáma: 00454.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/12/2016