Works - 437431-2018

06/10/2018    S193    - - Works - Additional information - Open procedure 

Czech Republic-Prague: Underground railway station

2018/S 193-437431

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 179-406693)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
Czechia
Contact person: JUDr. Hana Němečková
Telephone: +420 270006261
E-mail: vz@akvt.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.dpp.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace stanice metra Opatov

II.1.2)Main CPV code
45234125 - UB03
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavby „Modernizace stanice metra Opatov“ v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci zpracované společností Metroprojekt Praha a.s., IČO: 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, Praha 2 (dále také jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude s ohledem na citlivou povahu v ní obsažených informací a údajů a z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti Pražského metra poskytována dodavatelům až po předložení Prohlášení o mlčenlivosti podepsaného osobou oprávněnou jednat za příslušného dodavatele. Bližší informace jsou obsaženy v čl. 16 této zadávací dokumentace.

Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zadávacími podmínkami a platnými právními předpisy.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/10/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 179-406693

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Place of text to be modified: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Instead of:

Zadavatel z důvodu rozsahu profesní způsobilosti odkazuje na zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal předložením dokumentů prokazujících, že je oprávněn k:

• provádění staveb vč. jejich změn a odstraňování,

• výrobě, instalaci a opravám elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a elektronických součástek,

• montáži, opravám, revizím a zkouškám zdvihacích zařízení,

• montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení.

Bližší informace jsou v ZD.

Read:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal předložením dokumentů prokazujících, že je oprávněn k:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

Výrobě, instalaci, opravám elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;

Montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení;

Montáži, opravám, revizím a zkouškám zdvihacích zařízení.

Bližší specifikace profesní způsobilosti vyplývá ze zadávací dokumentace. Ke zpřesnění živností (živnostenských oprávnění) došlo na základě vysvětlení č. 1 k ZD. Vše je uveřejněno na profilu zadavatele.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 29/10/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 09/11/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 29/10/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 09/11/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: