Services - 437606-2016

13/12/2016    S240

Poland-Wińsko: Refuse and waste related services

2016/S 240-437606

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wińsko
Postal address: pl. Wolności 2
Town: Wińsko
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-160
Country: Poland
Contact person: Anna Jakubowska
E-mail: a.jakubowska@winsko.pl
Telephone: +48 713898186
Fax: +48 713898366

Internet address(es):

Main address: http://ugwinsko.bipgmina.pl/

Address of the buyer profile: http://ugwinsko.bipgmina.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ugwinsko.bipgmina.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do Gminy Wińsko.

Reference number: izr.271.22.2016
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do Gminy Wińsko. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu

i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych: w świetlicach wiejskich oraz remizach OSP na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 1 do SIWZ), na przystankach autobusowych i w koszach ulicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), przy budynku Urzędu Gminy Wińsko (adres: pl. Wolności 2, Wińsko) oraz na placu targowym (ul. Ciemna) w Wińsku. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 51 851.85 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL518 Wrocławski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu

i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych:

w świetlicach wiejskich oraz remizach OSP na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 1 do SIWZ), na przystankach autobusowych i w koszach ulicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), przy budynku Urzędu Gminy Wińsko (adres: pl. Wolności 2, Wińsko) oraz na placu targowym (ul. Ciemna) w Wińsku. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również świetlice w pojemniki na odpady wg. ilości i pojemności wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. Ponadto w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

Dane w Mg dotyczące dotychczas odebranych odpadów komunalnych w okresie od 1.8.2015 do 31.7.2016 roku: 20,00 Mg.

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przystanków autobusowych i koszy ulicznych wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ raz na dwa tygodnie;

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ dwa razy na miesiąc;

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Wińsko oraz z placu targowego raz na dwa tygodnie;

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów w okresie od 1.2.2017 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty limitu w wysokości wynikającej z oferty wykonawcy,

b) wskazywania pisemnie (na nr fax – 71 389 83 66 ) na min. 10 dni przed każdym miesiącem kalendarzowym, w którym wykonywana będzie usługa: marki i numeru rejestracyjnego pojazdu wyznaczonego do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Wińsko. W przypadku zmiany pojazdu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o takim fakcie przed rozpoczęciem usługi (wyjazdem pojazdu z bazy Wykonawcy), wskazując pisemnie (na nr fax – 71 389 83 66), a następnie telefonicznie (na nr tel. 71 389 81 00) przyczynę zmiany pojazdu wraz ze wskazaniem nowego,

c) umożliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie upoważnienia zgodnego ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego,

d) przestrzegania zasady odbierania i przewożenia odpadów komunalnych pojazdem wskazanym przez Wykonawcę zgodnie z lit. b wyłącznie z obiektów i miejsc wskazanych w pkt 1 zlokalizowanych na terenie gminy Wińsko i jednocześnie przestrzegania zakazu przewożenia tych odpadów tym samym pojazdem z odpadami odbieranymi od innych podmiotów nie objętych niniejszym zamówieniem,

e) osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i rozwiązania techniczno – technologiczne mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca świadczył usługę wyłącznie pojazdami wyposażonymi w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS, rejestrujący przebieg tras – punkty nie rzadziej niż co 30 sekund. Wymóg ten dotyczy wszystkich pojazdów, którymi Wykonawca będzie świadczył przedmiotową usługę;

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 51 851.85 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2017
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale 13 pkt 2 lit. a) SIWZ, jeśli wykaże, że posiada:

a) aktualne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art.. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w zakresie:

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 07 – opakowania ze szkła

16 01 03 – zużyte opony

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i następnie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.9.1996 roku (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zm.) na kody odpadów wymienione w lit. a) powyżej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wińsko.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną lub więcej usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na obiektach lub przystankach autobusowych o masie nie mniejszej niż 12,00 Mg/rok.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Innovation partnership
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/01/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik 2019 rok.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/12/2016