Services - 43794-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Leiden: Liftonderhoud

2022/S 018-043794

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland
Nationaal identificatienummer: 14696697
Postadres: Archimedesweg 1
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Petra Bos
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telefoon: +31 713063063
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijnland.net
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f303c48a61e628b9cfe489de1d1785fd
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f303c48a61e628b9cfe489de1d1785fd
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud liften en gevelonderhoudsinstallaties (DIG-12543)

Referentienummer: DIG-12543
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000 Liftonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding betreft het onderhoud van de liften en gevelonderhoudsinstallaties van het hoofdkantoor van HHR, Archimedesweg 1 te Leiden. Het is in het belang van de veiligheid van de gebruikers dat de liften en gevelonderhoudsinstallaties goed functioneren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- Onderhoud:

• Periodiek onderhoud liften: acht (8) keer per jaar (conform NEN_EN13015).

• Opleveren van rapportages over de staat van de installaties en het uitgevoerde onderhoud.

• Advies over preventief vervangen van onderdelen.

- Storingsoplossing:

• Oproepbaar voor verhelpen van storingen.

• Opleveren van rapportages over verholpen storingen.

• In geval van benodigde reparatie, indienen van plan van aanpak met reparatievoorstel en uitvoeren reparatie na akkoord.

- Voorstellen m.b.t. modernisering van liften t.b.v. milieuprestatie, prestatie en/of veiligheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan zes (6) jaar.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. Aan deze informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- Onderhoud:

• Periodiek onderhoud gevelliften: gevelwasinstallatie twee (2) keer per jaar en de ladder één (1) keer per jaar (conform NEN_EN1808).

• Opleveren van rapportages over de staat van de installaties en het uitgevoerde onderhoud.

• Advies over preventief vervangen van onderdelen.

- Storingsoplossing:

• Oproepbaar voor verhelpen van storingen.

• Opleveren van rapportages over verholpen storingen.

• In geval van benodigde reparatie, indienen van plan van aanpak met reparatievoorstel en uitvoeren reparatie na akkoord.

- Voorstellen m.b.t. modernisering van liften t.b.v. milieuprestatie, prestatie en/of veiligheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan zes (6) jaar.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. Aan deze informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Beroepsbevoegdheid,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Veiligheidsborging,

- Referentie opdrachten Diensten/Leveringen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 05/04/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022