Services - 43801-2022

Submission deadline has been amended by:  136176-2022
26/01/2022    S18

Netherlands-Reusel: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 018-043801

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GR Samenwerking Kempengemeenten
National registration number: 9675563
Postal address: Kerkplein 3
Town: Reusel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5541 KB
Country: Netherlands
Contact person: Rob van Unnik
E-mail: r.vanunnik@bizob.nl
Telephone: +31 683550075
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192830
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192830
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

e-HRM-systeem en salarisverwerking de Kempen

Reference number: BIZOB-2021-KEM-RUN-00003
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het ter beschikking stellen van een e-HRM-systeem in de vorm van een SaaS (Software-as-a-Service) oplossing en het uitvoeren van de salarisverwerking.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar, gerekend vanaf operationeel gebruik van de dienstverlening (1-1-2023), plus de duur van de implementatieperiode. De ingangsdatum van de overeenkomst is medio 2022.

 

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48450000 Time accounting or human resources software package
79211110 Payroll management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

De GR Samenwerking Kempengemeenten (hierna ook: GRSK) treedt namens de deelnemende gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) en Bizob op als opdrachtgever. Binnen de GRSK is de afdeling P&O momenteel verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie voor de GR, de deelnemende gemeenten en Bizob. Aangezien de GRSK na 1 januari 2023 ophoudt te bestaan in de huidige vorm zal haar eventuele rechtsopvolger na deze datum optreden als opdrachtgever. Als onderdeel van de wijzigingen aan de GRSK zal P&O de Kempen ophouden te bestaan. De deelnemende organisaties aan deze aanbesteding wensen een deel van de taken van P&O de Kempen bij de leverancier van het e-HRM-systeem neer te leggen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Concept implementatieplan / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Automatisering van processen / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Demonstratie / Weighting: 24
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst kunnen de partijen tweezijdig, drie (3) keer,

de Overeenkomst verlengen met twee (2) jaar. Indien één van beide partijen gebruik wil maken van

deze verlengingsoptie laat zij dit uiterlijk 9 maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk

aan de andere partij weten.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referentie-eisen

Informatiebeveiliging

Minimum level(s) of standards possibly required:

Kerncompetentie 1:

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin hij BPO (outsourcing) salarisverwerking, op basis van de CAO Gemeenten/CAO SGO, voor tenminste 500 verloningen per maand minimaal 1 jaar lang als dienstverlening heeft geleverd.

Kerncompetentie 2:

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin hij het aangeboden e-HRM-systeem in SaaS vorm, inclusief selfservice modules, geïmplementeerd en voor ten minste 1 jaar ter beschikking heeft gesteld aan een organisatie van minimaal 500 medewerkers.

Kerncompetentie 3:

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin hij het aangeboden e-HRM-systeem voor ten minste 1 jaar als multi-tenant oplossing beschikbaar heeft gesteld aan meerdere organisaties met eigen omgevingen binnen dezelfde applicatie en administratie.

Informatiebeveiliging

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem ( ISO 27001 of gelijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot social Return van toepassing. Deze volgen de Uitvoeringsregels social return voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

De opdrachtnemer is verplicht om 2% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) in te zetten voor social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels social return.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/03/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/03/2022
Local time: 11:00
Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022