Services - 44059-2022

Submission deadline has been amended by:  120514-2022
26/01/2022    S18

Nederland-Panningen: Ongediertebestrijding

2022/S 018-044059

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Peel en Maas
Nationaal identificatienummer: 201658123
Postadres: Wilhelminaplein 1
Plaats: PANNINGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5981 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank van de Vondervoort
E-mail: frank.van.de.vondervoort@peelenmaas.nl
Telefoon: +31 773066666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.peelenmaas.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d2821b8e3e896db779f15288d87bcbab
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: De 'Vraag en Antwoord'-module van TenderNed (digitale aanbesteding)
Postadres: x
Plaats: x
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: x
Land: Nederland
Contactpersoon: Registreer u bij TenderNed en log in!
E-mail: frank.van.de.vondervoort@peelenmaas.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d2821b8e3e896db779f15288d87bcbab
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijven via TenderNed (digitale aanbesteding)
Postadres: x
Plaats: x
Postcode: x
Land: Nederland
Contactpersoon: Registreer u bij TenderNed en log in!
E-mail: frank.van.de.vondervoort@peelenmaas.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Monitoring en bestrijding EikenProcessieRups

Referentienummer: 2504390 - Besteknr. AL-2022-B01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90922000 Ongediertebestrijding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Peel en Maas wil d.m.v. deze aanbesteding komen tot een overeenkomst met een onderneming, die binnen de eisen en wensen die zijn beschreven in dit document jaarlijks de monitoring en bestrijding (preventief en curatief) van de eikenprocessierups binnen de gemeente op zich neemt.

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 1 kalenderjaar (2022). De overeenkomst kan optioneel driemaal verlengd worden met een periode van één kalenderjaar. De maximale looptijd bedraagt daarom 4 kalenderjaren

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90670000 Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Peel en Maas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 1 kalenderjaar (2022). De overeenkomst kan optioneel driemaal verlengd worden met een periode van één kalenderjaar. De maximale looptijd bedraagt daarom 4 kalenderjaren

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1. Plan van Aanpak EPR-bestrijding / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/04/2022
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan optioneel driemaal verlengd worden met een periode van één kalenderjaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst kan optioneel driemaal verlengd worden met een periode van één kalenderjaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- 2.86 lid 1, 2 en 3 - Verplichte uitsluitingsgronden,

- 2.86 lid 4 - Betaling van belastingen en sociale zekerheidspremies,

- 2.87 lid 1b - Geen faillissement, surseance etc.,

- 2.87 lid 1d - Geen vervalsing mededinging,

- 2.87 lid 1e - Verhelpen belangenconflict,

- 2.87 lid 1f - Voorkomen vervalsing mededinging wegens eerdere betrokkenheid,

- 2.87 lid 1g - Slechte Past Performance,

- 2.87 lid 1h - Valse verklaringen/achterhouden informatie,

- 2.87 lid 1i - Onrechtmatige beinvloeding besluitvorming,

- 2.98 lid 1 - Beroepsbevoegdheid (en rechtsgeldige ondertekening)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- 2.93 lid 1a/b - Referentie-opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg (locatie Maastricht)
Postadres: Postbus 1988
Plaats: MAASTRICHT
Postcode: 6201 BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022