Supplies - 440813-2022

Submission deadline has been amended by:  519299-2022
12/08/2022    S155

Bulgaria-Sofia: Electricity

2022/S 155-440813

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glavna direktsiya „Granichna politsiya” (GDGP) kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (MVR)
National registration number: 129010125
Postal address: bul. „Knyaginya Mariya Luiza” No. 46
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: Ivan Velinov Pavlov
E-mail: IVePavlov@mvr.bg
Telephone: +359 29823567
Fax: +359 29823567
Internet address(es):
Main address: https://www.mvr.bg/gdgp
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1262
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/206308
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/206308
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите... - продължава в поле VI.3

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ГДГП на територията на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД,  „Електроразпределение Север” АД и „Електроразпределение Юг” ЕАД съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Прогнозното количество електрическа енергия на ниско и средно напрежение е съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 412 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Структури на МВР, обслужвани от ГДГП, посочени в колона „Структура на РДГП - адрес на електроснабдявания обект” от Техническата спецификация (Приложение № 1).

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка е избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ГДГП.

Прогнозното количество електрическа енергия на ниско и средно напрежение е съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1.

Прогнозното количество електрическа енергия в обектите на структури на МВР, обслужвани от ГДГП за 36 (тридесет и шест) месеца е 36 200 MWh, определена на база на количествата консумирана електрическа енергия на ниско и средно напрежение за една календарна година (от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.), съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 412 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Възложителят предвижда възможността в своя полза за еднократно изменение на договора чрез сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от ЗОП относно продължаване на срока на договора при същите условия, в случай на стартирала и неприключила нова процедура за избор на изпълнител със същия предмет... - продължава в поле II.2.14

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължава от поле II.2.7: ... до сключването на договор за възлагане на поръчка по тази последваща процедура.

Изпълнителят няма право да откаже удължаване на срока на договора в случай, че това бъде поискано писмено от Възложителя при горепосочените условия.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да притежава валидна Лицензия за дейността „Търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения за дейността „Координатор на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът посочва номера на решението за издаване на Лицензията с посочен обхват на Лицензията и всички последващи номера на решения, с които се допълва Лицензията, ако има такива, титуляра на лицензията, издаващия орган и Интернет адрес на публичен безплатен регистър, ако информацията е достъпна там.

2. Участникът следва да е регистриран в Регистъра на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи на Интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) със статус „активен”, в качеството на „координатор на балансираща група”, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът посочва кодовия номер на регистрация на пазара на електрическа енергия и на координатор на балансираща група, титуляра на регистрация /името на търговския участник, издаващия орган и Интернет адрес на публичен безплатен регистър, ако информацията е достъпна там.

При подаване на офертата участниците следва да декларират съответствието с тези критерии в част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” от ЕЕДОП.

Доказателствата за съответствието с тези критерии за подбор са копия на валидни документи, издадени от КЕВР и ЕСО или да се посочи електронен адрес за публичен безплатен достъп до тях.

Доказателствата за съответствие с критериите на подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под предмет „сходен” с този на поръчката следва да се разбира търговия или доставка на електрическа енергия.

Под обем „сходен” с този на поръчката следва да се разбира доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени с минимален обем 20 000 MWh.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN: ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

По т. 1. При подаване на оферта участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” на ЕЕДОП като се описва и обема по описаните дейности.

Доказателство за съответствие с този критерий за подбор е списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

По т. 2. При подаване на оферта участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в част IV „Критерии за подбор”, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” на ЕЕДОП.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор е валиден сертификат за Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден в съответствие с посоченото в чл. 64, ал. 5 или ал. 6 от ЗОП от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки.

Съгласно чл. 64, ал. 7 и 8 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документите за доказване се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и при сключване на договора съгласно чл. 112 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет, при спазване на изискванията на чл. 65, ал. 2 от ЗОП и за тях да не са налице основанията за отстраняване от участие в процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от участие в процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Всички условия и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), документацията за обществената поръчка, проекта на договор (Приложение № 5) които са публикувани в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/09/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/09/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Продължава от поле II.1.1: … за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ГДГП”.

1. Прогнозното количество нетна електрическа енергия има ориентировъчен характер и не ангажира Възложителя да го потреби, като Изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия срок на договора. Възложителят си запазва правото да не получи в пълен обем прогнозното количество електроенергия, както и да не заплати цялата прогнозна стойност. При достигане на прогнозното количество електрическа енергия или прогнозната стойност за потребена електрическа енергия, Възложителят продължава да получава доставка на електрическа енергия и да я заплаща до изтичане срока на договора.

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник:

– за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП;

– за който е налице забраната по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

– за който са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ и § 2, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

– чиято оферта не изпълнява всички или някое от изискванията посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 или условията на Възложителя;

– който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън Ценовото предложение – Приложение № 3 елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея;

– който е допуснал пропуски, технически грешки или несъответствия в ценовото си предложение, включително несъответствия при изписването цифром и словом на цените/стойностите, посочени в ценовото предложение (Приложение № 3);

– който е допуснал несъответствие между изписването на цената в ЦАИС ЕОП и в образеца на Ценово предложение (Приложение № 3);

– за който е налице свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура;

– чието ценово предложение за фиксирана надбавка за администриране на 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия надвишава 15,00 (петнадесет) лв. без ДДС;

– в случай, че не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, след поискване от страна на Възложителя;

– който попада в обхвата на забраната по член 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент на Съвета (ЕС) № 2022/576 от 8 април 2022 г., както и участник-обединение, в което е член лице, попадащо в обхвата на забраната на посочения член.

3. Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността му без ДДС и се представя от Изпълнителя преди сключване на договора в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията.

Условията и сроковете за изпълнение са посочени в проекта на договора.

4. Възложителят поставя изискване по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП и условие по чл. 37, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

5. При подписване на договор, участникът, избран за Изпълнител, представя документи съгласно чл. 112 от ЗОП. В случай, че вече е предоставил документи за доказване съответствието с поставените критерии за подбор и са актуални, представя писмена декларация за тяхната актуалност съгласно чл. 112, ал. 10 от ЗОП.

6. Предвид измененията в нормативните документи, касаещи промяната на собствеността или промяна на органа на управление на имота и смяна на лицето, което ползва даден имот, Възложителят си запазва правото в случай на необходимост в срока на договора да бъдат включени нови обекти и изключени съществуващи, чрез подписване на двустранни допълнителни споразумения по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

7. При включване на допълнителни обекти по договора, прогнозната стойност на поръчката, заложена в договора няма да се променя.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2022