Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 441375-2021

01/09/2021    S169

Poland-Rybnik: Renal dialysis consumables

2021/S 169-441375

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-200
Country: Poland
Contact person: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telephone: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet address(es):
Main address: www.szpital.rybnik.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.rybnik.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych do dializy nerkowej wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy na okres 24 miesięcy

Reference number: LAS-91-PN/24-2021
II.1.2)Main CPV code
33181520 Renal dialysis consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych do dializy nerkowej wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy na okres 24 miesięcy, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki serwisu”).

Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 24 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33100000 Medical equipments - PA02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych do dializy nerkowej wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy na okres 24 miesięcy, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia („Formularz cenowy”), specyfikację techniczną aparatów do hemodializy stanowi załącznik nr 1.2. natomiast warunki serwisu zawarte zostały w załączniku nr 1.3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Funkcjonalność / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 15
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 9 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa wymienione w dalszych pkt warunki udziału w postępowaniu oraz wskazuje następujące podstawy wykluczenia z postępowania: przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 108 ustawy, Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury w oparciu o przepisy art. 109 ust. 1 pkt 4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.

109 ust. 1 pkt 4, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w ww. pkt.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy tj.:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

Wykonawcy przystępujący do postępowania muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, przy czym w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy niniejszego postępowania, za wyjątkiem kompetencji na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania,

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy niniejszego postępowania,

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w przypadku dostarczania produktów – nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/ pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), l piętro, pokój nr 126.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Szczeg. inf. dot. nin. zam. zawarte są w SWZ (www.szpital.rybnik.pl)

Wykaz oświat. lub dok., potw. brak podstaw wyklucz., spełnianie warunków udz. w postęp. oraz przed. środk. dowod.:

1. dla wyk. braku podstaw do wyklucz. z post.:

1.1. do oferty – należy dołączyć oświat.: JEDZ wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ;

1.2. na wezw (dot. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.2.1. inform. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

1.2.2. odpisu lub infor. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

1.2.3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszcz do udziału w post., albo oświad. o przynależności do tej samej grupy kapit wraz z dok. lub inform potw. przygot oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszcz. do udziału w post. niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapit;

2. dla potw. spełniania warunków udziału w post. należy:

2.1. do oferty – dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji;

2.2. na wezwanie (dot. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) – Zamaw. nie wymaga dok. na wezw.

Zał te podlegają uzup. w trybie art. 128 Ustawy.

3. W celu potw, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

3.1 deklaracjj zgodności z dyrektywą med. dla oferow. w dzierżawę aparatów (dot. wszystkich klas wyrobu med.),

3.2 certyfikatu zgodności z dyrektywą med.dla oferowanych w dzierżawę aparatów wydany przez jednostkę notyfikowaną (dot.wszystkich klas wyrobu med. z wyjatkiem klasy I)

Przedmiotowe środki dowodowe wyk składa do oferty.

Dokumenty te podlegają uzup. w trybie art. 107 Ustawy.

Dodatkowo wykonawca przedkłada:

- załącznik nr 1.2 („Spec. techniczna”);

- załącznik nr 1.3 („Warunki serwisu”);

-oświad potw. posiadanie katalogów bądź innych dok. potw. wymagane parametry techn. prod i aparatów, które mają zostać dostarczone, a także oświadczenie potw. posiadanie dop. do obrotu i do używania zgodnie z obow. przepisami prawa – dla całego zaoferowanego asortymentu, scharakteryzowanego w załączniku nr 1.1 (dotyczy także oferowanych w dzierżawę aparatów) oraz oświad. potw., że zaoferowany przedmiot zam. spełnia wymogi zam.Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w form. oferty, stanowiącym załącznik 1 do SWZ;

Zał. do oferty są:

1. formularz oferty:

1.1. formularz cenowy;

1.2. Specyfikacja techniczna

1.3. Warunki serwisu

Przedmiotowe środki dowodowe.

2. JEDZ;

3.1 deklarację zgodności (dot. wszystkich klas wyrobu med.),

3.2 certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu med. z wyjątkiem klasy I).;

4. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Inform dodatk. dot. powyższych oświadczeń i dok. zawarte są w SWZ.

Zam. przewid możliwość zast. procedury określonej w art. 139 ustawy z 11.9.2019 – Prawo zam. pub., tj. możliwość dok. najpierw oceny ofert, a nast. zbadania, czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w post.

Klauzula inform. z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie- odwolawcze/podstawowe-informacje zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują:

— Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

— rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp,

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp,

— Zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia składana w postaci elektronicznej przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2021