Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 441450-2021

01/09/2021    S169

Romania-Sibiu: Protective gear

2021/S 169-441450

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL SIBIU
National registration number: 4406223
Postal address: Strada: General Magheru Gheorghe, nr. 14
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550185
Country: Romania
Contact person: Ganea Radu, Nicoleta Fuior
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telephone: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Internet address(es):
Main address: www.cjsibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126912
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protectie în cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din judetul Sibiu”

Reference number: 4406223_2021_PAAPD1305413
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente de protectie în cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din judetul Sibiu”, conform cerintelor din caietul de sarcini, după cum urmează:

Valoarea estimată a echipamentelor de protectie este de 1.578.947,33 lei la care se adaugă TVA , divizată în 2 loturi, după cum urmează::

• Lotul 1 – Echipamente de protectie – valoare totală de 1.258.876,96 lei fără TVA

• Lotul 2 – Dezinfectanti – 320.070,37 lei fără TVA

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, respectiv de 20 zile, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12 -a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 578 947.33 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici isi pot depune ofertele pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 - Echipamente de protectie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Consiliul Judetean Sibiu, DGASPC Sibiu, UAMS Sibiu, UAMS Saliste

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziție echipamente de protectie cu respectarea cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Între 1-15 zile termen de livrare - 6 puncte Între 16-30 zile termen de livrare - 4 puncte Între 31- 44 zile termen de livrare - 2 puncte 45 zile termen de livrare - 0 puncte / Weighting: 6
Price - Weighting: 94
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 258 876.96 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 -Dezinfectanti

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Consiliul Judetean Sibiu, DGASPC Sibiu, UAMS Sibiu, UAMS Saliste

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziție dezinfectanti cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Între 1-15 zile termen de livrare - 6 puncte Între 16-30 zile termen de livrare - 4 puncte Între 31- 44 zile termen de livrare - 2 puncte 45 zile termen de livrare - 0 puncte / Weighting: 6
Price - Weighting: 94
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 320 070.37 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr.1

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie să demonstreze că nu se încadreaza în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive referitoare la condamnarile penale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinţa nr.2

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" Sectiunea "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Cerinţa 3

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contrcatului va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare:

- certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta;

- documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. CÎMPEAN DANIELA preşedinte

2. VLAD ALEXANDRU VASIU vicepresedinte

3. LUCA MARCEL CONSTANTIN vicepresedinte

4. RADU IOAN RĂCEU Secretarul județului

5. OANA POPA Dir.executiv

6. OPRIȘ ȘTEFAN Dir. executiv

7. GANEA RADU-IOAN şef serviciu

8. DANIELA MARIA STOICA director executiv

9. MARIANA HASA Șef Serviciu

10. ANCA BANCIU şef serviciu

11. ANDREEA FĂRCAŞIU şef serviciu

12. FUIOR NICOLETA consilier juridic

13. MADALINA BANU consilier achiziții publice

14. MARIUS MONDOC consilier

15. STREZA DIANA Consilier achiziții publice

16. SANDA MONICA INDRIEȘ consilier

17. DIANA IVAȘCU Consilier juridic

18. ADRIAN BIBU administrator public

19. CĂLIN BONDULESCU consilier

20. CĂPRIOREANU CRISTIAN consilier

21. ION RAMONA consilier

22. NEACSU ALINA consilier

23. LUPEAN RODICA Consilier juridic

24. BIANCA VINTILA consilier

25. MONAFU CATALIN inspector

Cerinta 1 - pentru toate loturile

Toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentarii.

2. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulata de cel putin :Lot 1 - 1.000.000 leiLot 2 - 200.000 leirealizata la nivelul a minim 1 - maxim 4 contracte

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareCerinta 2Loturile: 1 - 2Proportia de subcontractareÎn cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti.Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz):- procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării.În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va completa in DUAE informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.Se va prezenta Formularul - Acordul de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificări / Întrebari / Comunicări” din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termen. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la cererea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Prezentarea ofertelor se va face in SEAP pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Potrivit prevederilor art. 8 si respectiv 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul achizitii
Postal address: str. G-ral Magheru nr. 14
Town: Sibiu
Postal code: 550185
Country: Romania
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telephone: +4 0269217733
Fax: +4 0269218159
Internet address: www.cjsibiu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2021