Services - 442850-2022

12/08/2022    S155

Nederland-'s-Gravenhage: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2022/S 155-442850

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Nationaal identificatienummer: 41698629
Postadres: Laan van 's-Gravenmade 9
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2495BD
Land: Nederland
Contactpersoon: United Quality
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avalex.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a2affdd23df971b93b400b0a381372d9
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a2affdd23df971b93b400b0a381372d9
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Afvalinzamelaar

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wassen, onderhoud, repareren en keuren diverse containers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wassen, onderhoud, reparatie en keuren van de volgende typen containers: ondergrondse containers, mini onderlossende containers, bovengrondse containers, containers in een cocon, minicontainers in een beugel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wassen, onderhoud, reparatie en keuren van containers:

Ondergrondse containers ca. 4176

Mini onderlossende containers ca. 128

Bovengrondse containers ca. 388

Containers in een cocon ca. 216

Minicontainers in een beugel ca. 79

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2023
Einde: 31/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal twee jaar per keer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal twee jaar per keer.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Den Haag
Plaats: den haag
Land: Nederland
E-mail: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/08/2022