We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 443164-2022

12/08/2022    S155

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 155-443164

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen
Nationaal identificatienummer: 71603950
Postadres: Lange Houtstraat 26
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Denise van Dijk
E-mail: nlfi.office@nlfi.nl
Telefoon: +31 702050600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nlfi.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/070e1e810f2766f74defec101df277ce
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/070e1e810f2766f74defec101df277ce
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur personeel: payroll- en brokerdienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NLFI wenst een Raamovereenkomst te sluiten met één (1) ondernemer die kan voorzien in de behoefte van NLFI aan tijdelijk personeel. De ondernemer is zowel bereid en in staat om zelf kandidaten aan te dragen én bereid en in staat om bij de door NLFI zelf gevonden kandidaten als administratief werkgever op te treden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde hoeveelheid unieke inhuuraanvragen onder de Raamovereenkomst is moeilijk in te schatten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Een denkbaar maximum is drie (3) Flexibele arbeidskrachten op jaarbasis. Bij een totale looptijd van de Raamovereenkomst van maximaal vier jaar komt de geraamde hoeveelheid dan op twaalf (12) Flexibele arbeidskrachten. Rekening houdend met een marge van 20% is de maximale hoeveelheid van de Raamovereenkomst afgerond 15 unieke inhuuraanvragen en € 2.500.000,- aan inhuurvolume.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkwijze Inschrijver / Weging: 65
Kwaliteitscriterium - Naam: Risico’s en beheersmaatregelen / Weging: 35
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst onder dezelfde condities twee (2) maal te verlengen met één (1) jaar. De totale looptijd kan derhalve vier (4) jaar bevatten.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie, zie onderstaand.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- A1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- U1: Inschrijving in het nationale beroeps- en handelsregister,

- U2: Gedragsverklaring aanbesteden,

- U3: Verklaring van de Belastingdienst

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- E1: Afdekking aansprakelijkheidsrisico’s

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- E2: Ervaring van de Inschrijver,

- E3: Inschrijving in het SNA-register

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +318 83622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2022