The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 443427-2022

Submission deadline has been amended by:  493227-2022
12/08/2022    S155

Czechia-Prague: Tunnel operation services

2022/S 155-443427

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha
NUTS code: CZ04 Severozápad
Postal code: 14000
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Kolocová Sabina
E-mail: sabina.kolocova@rsd.cz
Telephone: +420 724882807
Internet address(es):
Main address: https://www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Provozní úsek
National registration number: 65993390
Postal address: Práčská 3338/3
Town: Praha 10
NUTS code: CZ04 Severozápad
Postal code: 10600
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Kolocová Sabina
E-mail: sabina.kolocova@rsd.cz
Telephone: +420 724882807
Internet address(es):
Main address: https://www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: výstavba a údržba silnic a dálnic

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zajištění servisní a poruchové služby u tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a vyjmenovaných zařízení dálnice D8

II.1.2)Main CPV code
63712320 Tunnel operation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Jedná se o služby na zajištění servisní a poruchové služby pro tunely na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín a Prackovice, včetně řídících dispečinků tunelů v objektech SSÚD Řehlovice, SSÚD Řehlovice pracoviště Petrovice a souvisejících objektů na trase D8.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 256 900 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712320 Tunnel operation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ04 Severozápad
Main site or place of performance:

Česká republika - dálnice D8 km 48,500 - 92,265

II.2.4)Description of the procurement:

Jedná se o služby na zajištění servisní a poruchové služby pro tunely na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín a Prackovice, včetně řídících dispečinků tunelů v objektech SSÚD Řehlovice, SSÚD Řehlovice pracoviště Petrovice a souvisejících objektů na trase D8.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 256 900 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Platné oprávnění k podnikání v předmětu:

(i) výkon zeměměřičských činností;

(ii) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

(iii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

(iv) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.), ze kterého bude vyplývat, že disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost, včetně dále uvedených dokladů o odborné způsobilosti:

(i) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost podle § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978, Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, předloží Osvědčení o absolvování odborného školení podle § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

(ii) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v provádění prohlídek tunelů předloží Oprávnění k provádění prohlídek tunelů na pozemních komunikacích, vydané Ministerstvem dopravy ČR;

(iii) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru geotechnika předloží doklad či osvědčení o autorizaci jako „autorizovaný inženýr“ v oboru „geotechnika“ dle § 5 odst. 1 a 3 písm. g) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění;

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/09/2022
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ. Údaje z nabídek účastníků, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek elektronickou nabídku, odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2022