A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 443445-2014

Normál nézet megjelenítése

27/12/2014    S249

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2014/S 249-443445

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Beszerzés és Logisztika Üzletág, Beszerzés Szervezet, Gépészeti Divízió, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60., III. emelet, 314. iroda
Címzett: Horváth Csaba Miklós
E-mail: horvath.csaba.miklos@mav-szk.hu
Telefon: +36 303963569
Fax: +36 15112346

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mav-start.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
CAF projekt - Ülésszövetek beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely (5000 Szolnok, Kőrösi út 1–3.).

NUTS-kód HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási keretszerződés keretében a MÁV-START Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100, 20 91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak korszerűsítéséhez ülésszövetek beszerzése.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei, 19240000 Különleges szövetek

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A MÁV-START Zrt. , mint Ajánlatkérő a MÁV-START Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100, 20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak korszerűsítéséhez ülésszövetek beszerzése, az alábbi mennyiségben:
6 járműre (1. osztályú termes 3 készlet; 2. osztályú termes 3 készlet) való mennyiség, járművenként 1 készlet + legfeljebb 41 járműre (1. osztályú termes 5 készlet; 2. osztályú termes 15 készlet; 1. osztályú fülkés 9 készlet; 2. osztályú fülkés 12 készlet) való mennyiség.
A készletek tartalma járműtípusonként:
a) első osztályú fülkés [19-91] kocsihoz
- 68,1 fm ECO-bőr (1, 4m hasznos széles)
- 40,5 fm telikárpit (1,4m hasznos széles)
- 162 fm szalagkéder
b) másod osztályú fülkés [21-91] kocsihoz
- 75,4 fm ECO-bőr (1,4m hasznos széles)
- 34,8 fm telikárpit (1,4m hasznos széles)
- 198 fm szalagkéder
c) első osztályú termes [10-91] kocsihoz
- 75,4 fm ECO-bőr (1,4m hasznos széles)
- 45 fm telikárpit (1,4m hasznos széles)
- 180 fm szalagkéder
d) másod osztályú termes [20-91] kocsihoz
- 91,4 fm ECO-bőr (1,4m hasznos széles)
- 42,3 fm telikárpit (1,4m hasznos széles)
- 240 fm szalagkéder
A Műszaki leírást, és a - tárgyalások alapján képező - Szerződéstervezetet a Kiegészítő Iratok tartalmazza tájékoztató jelleggel.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 43 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem teljesítési kötbér az alábbiak szerint:
- késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legalább 3 EUR,
- nem teljesítés esetén:
- adott lehívás nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30%-a;
- a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll): a teljesítés nélkül maradt szerződéses érték 30%-a
- hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20%-a/alkalom.
Kötbéralap: a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenérték összege.
Jótállási feltételek: Szállítót a szerződésszerűen leszállított termékekre a - teljesítésigazolás kiállításával - igazolt szállítói teljesítéstől számított 30 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171 - 6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Ajánlatkérő - kizárólagos választása szerint - ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Kiegészítő Iratok részét képező - kizárólag csak tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szállító a Kbt. 130. §-ban foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint, amely szerint a számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint
Az ellenérték kifizetésének teljesítése - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdése szabályainak megfelelően történik. Megrendelő a számla összegét Szállító számlájának és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak - az általa kiállított számlán megjelölt - bankszámlaszámára.
Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) - (5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme is EUR.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ában irányadó: késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, az Európai Központi Bank által meghatározott alapkamat 8 (nyolc) százalékkal növelt mértékével egyezik meg. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind Ajánlattevő, mind az alvállalkozó(i) esetében alkalmazni kell, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200 000 HUF-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság, gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a részvételre jelentkezésben utalni kell a közös részvételi jelentkezési szándékra, s meg kell nevezni a közös részvételre jelentkezőket, illetve a Kbt. 25. § (2) bekezdése nyomán a részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
A megállapodásnak a kötelező elemeit a kiegészítő iratok tartalmazzák.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
- Részvételre jelentkező vonatkozásában:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 - 9. § illetve 11. § és 13. § szerint kell igazolni, hogy a részvételre jelentkező nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
- A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) - f), h), i), k) pont és az 56. § (2) bekezdés szerinti és az 57. § (1) bekezdés a) - d) és f) pontjai szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.)
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.)
- „A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell:
P /1.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés alapján, ha az Ajánlattevő olyan jogi formában működik, amelyre tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód (P/1.) helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: P/1. megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása során a részvételre jelentkezők a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) illetve c) pontja szerinti esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Részvételre jelentkező alkalmas, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három üzleti évben összesen eléri a nettó 117 000 000 HUF-ot, azaz a nettó száztizenhétmillió Forintot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell:
M/1.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (azaz 36 hónap) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített, referencia munkáinak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye / címe);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból kiderüljön az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés);
- a referencia teljesítési ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal);
- ellenszolgáltatás összege;
- nyilatkozat a teljesítés szerződésszerűségéről.
A referencia bemutatható lezárult szerződésből azzal a feltétellel, hogy a teljesítésnek/részteljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételre jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során részvételre jelentkezők a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetekben támaszkodhat, vagyis:
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (azaz 36 hónapban) összesen az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
- legalább 2 db, vasúti járműbe történt ülésszövet és/vagy ECO-bőr szállítására (adás-vételére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek értéke összesen eléri a nettó 60 000 000 HUF-ot, azaz a nettó hatvanmillió HUF-ot.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
68410/2014/START
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.2.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
11.2.2015 - 14:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. A választott eljárástípus - hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - jogalapja: A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.
2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése nyomán tájékoztatja a jelentkezőket, hogy amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során a válaszokat a törvényes határidőn belül minden részvételre jelentkezőnek, a kiegészítő iratok átvételekor megadott címre, egyidejűleg elektronikusan megküldi.
4. Részvételi jelentkezések felbontása: 11.2.2015. 14:00 óra.
A bontás helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., II. emelet, 217. számú tárgyaló.
5. A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek/szervezetek képviselői lehetnek jelen.
6. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon és elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 13.3.2015.
8. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, mintáját tartalmazza.
A kiegészítő iratok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő iratok másra át nem ruházható, a közbeszerzési eljárásban való részvételen kívül más célra fel nem használható.
9. A kiegészítő iratok átvehetők ajánlatkérőnél (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., III. emelet, 314. iroda) előzetes időpont egyeztetést követően munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00–15:00 óra között, pénteken 8:00–13:00 óra között, a részvételi jelentkezés határidejének napján 8:00–14:00 óráig, vagy a részvételre jelentkező kérésre elektronikus úton a megküldi Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben.
Az elektronikus úton megküldött kiegészítő iratok tartalma nem tér el a papír alapú példány tartalmától.
10. Részvételre jelentkező jelentkezésében köteles nyilatkozni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Részvételre jelentkező jelentkezésében az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 80. §-a szerint. nyilatkozhat.
12. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv 9.§ a szerinti aláírási mintát eredetiben vagy egyszerű másolatban.
13. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva.
14. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosulttól származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolatát.
15. A részvételi jelentkezést 1 eredeti példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni kell 1 db - a teljes szkennelt részvételi jelentkezést .pdf kiterjesztésű file-ban tartalmazó - CD vagy DVD mellékletet is a Kbt. 60. § (2), valamint a 61. § (1) bekezdésére tekintettel, valamint a részvételi felhívásban és kiegészítő iratokban, valamint esetlegesen a kiegészítő tájékoztatásban meghatározottak szerint zárt borítékban, az alábbi megjelöléssel ellátva: „Részvételi jelentkezés - „CAF Projekt - Ülésszövetek beszerzése.” „Részvételi határidő előtt nem bontható fel!”.
16. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani eredetiben vagy egyszerű másolatban. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti magyar nyelvű szakfordításban, vagy részvételre jelentkező általi felelős fordításban is köteles becsatolni.
17. Ajánlatkérő valamennyi a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg (310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 20. § (4) bekezdés. ). Továbbá a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. (310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 20. § (3) bekezdés)
18. A Kbt. 55. § (5) esetén a részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
19. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
20. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
21. A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan a részvételre jelentkező nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen jogi személy, szervezet, a részvételre jelentkező köteles azt megnevezni, továbbá nyilatkozatot csatolni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
22. A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában amennyiben részvételre jelentkező a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy az illetékes adó- és vámhivatal igazolásának vagy az Art. szerinti együttes adóigazolásának csatolása szükséges eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
23. A III.2.2. és III.2.3. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
24. Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3) bekezdésének alapján.
25. Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, azaz nettó összár (EUR). Az értékelés a megadott készletekre kapott egységárak és a szállításukkal együtt nyújtandó szolgáltatások együttes összegéből kialakított összárak összehasonlításával történik.
26. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás második, azaz ajánlattételi szakaszában az ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező (ajánlattevő) nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki specifikációban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít.
27. Amennyiben a részvételre jelentkező- átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
28. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
29. A részvételi jelentkezést a megfelelő oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A részvételi jelentkezés tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt címlapot, amelyen kerüljön feltüntetésre a részvételre jelentkező neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása.
30. A részvételre jelentkezésben lévő, minden - a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy Kbt. 55 § (5) - (6) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
31. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőket terheli.
32. Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett részvételi jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a postai úton, vagy más módon, késedelmesen beérkező részvételi jelentkezéseket - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül - felbontatlanul, öt évig megőrzi, figyelembe véve adott esetben a Kbt. 61. § (3) bekezdésben foglaltakat. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből eredő összes kockázat a részvételre jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak csak és kizárólag a felhívásban és kiegészítő iratokban megadott helyen benyújtott jelentkezéseket tekinti. Részvételi jelentkezések beadásának helye: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 314. iroda.
33. Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül benyújtott részvételi jelentkezés átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja.

34. Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele a Részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezés benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi jelentkezés határidejének lejártát a http://www.pontosido.hu weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.

35. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi Részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben Részvételre jelentkező a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles Ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy a Részvételre jelentkezők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni).
36. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés szerepel.
37. A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. tv., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) és a Ptk. előírásai irányadóak.
38. A tárgyalások során az Ajánlatkérő pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (a szerződést megerősítő feltételeket), a teljesítés menetét, a műszaki paramétereket, és mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár esetleges csökkentésének lehetőségeit.
39. Az Ajánlatkérő a mennyiségi eltérést - a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint kérheti azzal, hogy annak részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. A nyertes Ajánlattevő a mennyiségi eltérés részleges vagy teljes kimerítésének elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben.
40. Az Ajánlatkérő a II. 3) pont kiegészítéseként közli, hogy a megkötendő szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azaz a szerződés időtartamába - különösen - a lehívási véghatáridő utolsó napján leadott Lehíváshoz kapcsolódó jótállási időszak is beletartozik.
41. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megajánlani kívánt termékeknek a MSZ EN 45545-2 tűzvédelmi szabvány HL2 R21 követelményeinek kell megfelelnie, melyet független akkreditált tűzvizsgálati laboratóriumi jegyzőkönyvvel az ajánlattételi szakaszban kell igazolni.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.12.2014