We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 443915-2022

12/08/2022    S155

Nederland-Enschede: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2022/S 155-443915

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OZJT Samen Twente
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: d.meijerink@samentwente.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.samentwente.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Enschede
Nationaal identificatienummer: 54685354
Postadres: 7500 AA Enschede
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: Postbus 20
Land: Nederland
E-mail: a.ros@enschede.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enschede.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Losser
Plaats: Losser
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@losser.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.losser.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hengelo
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@hengelo.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hengelo.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Borne
Plaats: Borne
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@borne.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.borne.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haaksbergen
Plaats: Haaksbergen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@haaksbergen.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.haaksbergen.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Dinkelland
Plaats: Denekamp
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@dinkelland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dinkelland.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tubbergen
Plaats: Tubbergen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@tubbergen.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tubbergen.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almelo
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@almelo.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.almelo.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldenzaal
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@oldenzaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oldenzaal.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wierden
Plaats: Wierden
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@wierden.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wierden.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hof van Twente
Plaats: Goor
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@hofvantwente.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hofvantwente.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hellendoorn
Plaats: Nijverdal
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@hellendoorn.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hellendoorn.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rijssen-Holten
Plaats: Rijssen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@rijssen-holten.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rijssen-holten.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Twenterand
Plaats: Vriezenveen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@twenterand.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.twenterand.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie inkoop Jeugdhulp 2025 Twentse gemeenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze openbare marktconsultatie is het in gesprek gaan met een selectie van aanbieders over de inkoop van Jeugdhulp in 2025 e.v.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie inkoop Jeugdhulp 2025 Twentse gemeenten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 099-274463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Het verslag van de marktconsultatie is gepubliceerd op www.samen14.nl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/08/2022