A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 44395-2023

23/01/2023    S16

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2023/S 016-044395

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízi kockázatkezelés a Körös-völgyben

Hivatkozási szám: EKR001718742021
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázatkezelés az öblözeti egyenszilárdság biztosításával a Körös-völgyben” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 347 222 887.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246100 Partfal építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázatkezelés az öblözeti egyenszilárdság biztosításával a Körös-völgyben tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása

Kivitelezés (mind elsőrendű árvízvédelmi töltésen):

- töltésmagasítás (hossza: 8 947 fm hosszon) a Sebes-Körös balpart (12.08. Fokközi árvízvédelmi szakasz) 9+245-12+925, 13+010-13+795, 13+833-18+315 tkm szelvények között, a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott (mértékadó árvízszint) MÁSZ+50 cm szintig. A töltéskoronán üzemi út építése (töltéskorona burkolatépítés) 8947 fm hosszon, valamint a csatlakozó szilárd burkolatú szakaszok rekonstrukciója 357 fm összhosszúságban, út-és töltéstartozékok kihelyezése.

- szivárgó építése a Fehér-Körös bal parti töltésének (12.02. Mezőberényi árvízvédelmi szakasz) 1+900-3+900 tkm szelvényei között 2000 m hosszon, 6,0 m mélységben.

- szivárgási úthosszt növelő bent maradó acél szádfal beépítése a vízoldali töltésláb környezetébe:

- 12.03. Zsófiamajori árvízvédelmi szakasz: 68+185- 68+285; 71+020-71+120; 76+390-76+520; 78+400-78+550 tkm szelvények környezetében, összesen 480 fm hosszban, átlagos mélység: 6,6 m; teljes mennyiség. 3180 m2.

- 12.08. Fokközi árvízvédelmi szakasz: 13+030-13+150; 13+460-13+530; 13+700- 13+950; 17+110-17+170 tkm szelvények környezetében, összesen 500 fm hosszban, átlagos mélység 10,0 m, teljes mennyiség 5000 m2.

- 09.05. Szeghalom-Darvas árvízvédelmi szakasz: 15+500-15+800; 16+200-16+350; 17+750-17+900 tkm szelvények környezetében, összesen 600 fm hosszban, átlagos mélység 8,0 m; teljes mennyiség 4800 m2.

- nagy szilárdságú műanyag lemezbetétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése a 12.03. Zsófiamajori árvízvédelmi szakaszon: 66+030-67+575; 75+965-76+185; 76+980- 77+700; 79+300- 80+850 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 4035 fm, átlagos mélység 12,0 m; teljes felület 48 420 m2.

- Hármas-Körös folyó jobb oldalán 85,911-86,200 fkm szelvények között lábazati kőszórásra támaszkodó kőmatracos rézsűvédelemmel rendelkező partvédőmű létesítése. Becsült munkamennyiségek: előtérkönnyítés 2387 m3; lábazati kőszórás 3351 m3, háttöltés 2314 m3, kőmatrac 3643 m2.

A nyertes ajánlattevő feladata - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

III.1.1. PONT FOLYTATÁSA

Igazolási mód:

SZ/1) és SZ/2): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Utólagos igazolás: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak (engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást) egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti (AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alkalmassági követelménnyel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására) felhívást követően.

SZ/1) és az SZ/2) alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés tényét, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 032-081021
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11053727204
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Fax: +36 66510611
Internetcím: http://www.dren.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 347 222 887.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Előkészítő-, egyéb- és befejező munkák. AF. III.1.1) SZ/2) pont, VZ-TER tervező feladatai (engedélyes tervek, kiviteli tervek

készítése) tervezési munkák, geodéziai munkák, szakfelügyeletek, acél szádfal építése, résfal építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte az ajánlatok értékelését az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatára az eljárás során nem került sor. Ezen ajánlattevő adatai és a megajánlott értékelési szempontok:

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa Király Utca 4.)

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

7 809 794 000

2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata

(hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

36

2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata

(hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

4

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok Gáz Utca 1.)

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

7 293 019 000

2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata

(hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

42

2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata

(hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

36

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2023