Supplies - 44454-2021

Submission deadline has been amended by:  90007-2021
29/01/2021    S20

Česko-Praha: Diagnostika

2021/S 020-044454

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní Thomayerova nemocnice
Národní identifikační číslo: 00064190
Poštovní adresa: Vídeňská 800
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Mašterová
E-mail: hana.masterova@ftn.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ftn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky ZP-IVD pro imunohematologická vyšetření pacientů a dárců krve, včetně zapůjčení alespoň 2 ks sestav analyzátorů pro tato stanovení

II.1.2)Hlavní kód CPV
33694000 Diagnostika
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou:

Dodávky diagnostik a firemního provozního spotřebního materiálu pro:

— automatizované stanovení krevní skupiny a screeningu nepravidelných protilátek u dárců krve,

— automatizované stanovení krevní skupiny a screeningu nepravidelných protilátek u pacientů,

— manuální vyšetření screeningu nepravidelných protilátek u pacientů,

— identifikaci nepravidelných protilátek u pacientů,

— zkoušku kompatibility u pacientů,

— určení krevní skupiny AB0/RhD a přímého antiglobulinového testu u novorozenců,

— pravidelnou kontrolu kvality základních metod.

Nedílnou součástí veřejné zakázky je bezplatné zapůjčení a instalace minimálně 2 ks sestav analyzátorů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Fakultní Thomayerova nemocnice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou:

Dodávky diagnostik a firemního provozního spotřebního materiálu pro:

— automatizované stanovení krevní skupiny a screeningu nepravidelných protilátek u dárců krve,

— automatizované stanovení krevní skupiny a screeningu nepravidelných protilátek u pacientů,

— manuální vyšetření screeningu nepravidelných protilátek u pacientů,

— identifikaci nepravidelných protilátek u pacientů,

— zkoušku kompatibility u pacientů,

— určení krevní skupiny AB0/RhD a přímého antiglobulinového testu u novorozenců,

— pravidelnou kontrolu kvality základních metod.

Nedílnou součástí veřejné zakázky je bezplatné zapůjčení a instalace minimálně 2 ks sestav analyzátorů.

Blíže viz ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

§ 77 ZZVZ

1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2. Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Způsob prokázání splnění profesní způsobilosti:

Ad 1.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Ad 2.

Oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu živnosti: „Zprostředkování obchodu“

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1.seznam významných dodávek provedených účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení (§ 79 odst. 2, písm. b ZZVZ):

Jedné významné dodávky spočívající v dodávkách reagencií a firemního spotřebního materiálu v objemu min. 1 200 000 CZK/rok pro imunohematologická vyšetření pacientů a dárců krve s tím, že součástí dodávky byla i zápůjčka laboratorní techniky a poskytování jejího servisu.

2. § 79 odst. 2, písm. d) ZZVZ

a) osvědčení o proškolení servisního personálu (autorizace/certifikát) k předmětu výpůjčky;

b) u zdravotnických prostředků třídy IIb, nebo ukládá-li to výrobce v návodě k obsluze, doložení oprávnění školitele k poskytování instruktáže na obsluhu zařízení (včetně uvedení identifikace školitele) k předmětu výpůjčky.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Ad 1. Účastník povinně využije přílohu č. 8 ZD.

Ad 2. Osvědčení/Autorizace od výrobce k provádění servisu předmětu výpůjčky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/02/2021
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/02/2021
Místní čas: 09:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena (otevírání nabídek je neveřejné).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/01/2021