Supplies - 447143-2022

16/08/2022    S156

Poland-Bielsk Podlaski: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 156-447143

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Postal address: ul. Studziwodzka 37
Town: Bielsk Podlaski
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 17-100
Country: Poland
Contact person: Anna Bazyluk
E-mail: przetargi@pkbielsk.pl
Telephone: +48 857318211
Fax: +48 857318210
Internet address(es):
Main address: http://www.pkbielsk.pl
Address of the buyer profile: www.pkbielsk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy paliw w 2023 r.

II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 paliw z podziałem na części:

2.1. CZĘŚĆ 1: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

2.2. CZĘŚĆ 2: Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan butan

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ 1 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134000 Gas oils
09132000 Petrol
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

stacja paliw Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37

II.2.4)Description of the procurement:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy paliw ciekłych w ilości minimalnej:

3.1.1. olej napędowy (ON) - 600 000 litrów

3.1.2. benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (Pb95) – 180 000 litrów

3.2. Olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie zamawiany w przypadku spadku temperatury powietrza i tankowany do osobnego zbiornika.

3.3. Wskazana w pkt 3.1. ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

3.3.1. olej napędowy (ON) – 840 000 litrów

3.3.2. benzyna bezołowiowa (Pb95) - 252 000 litrów.

3.4. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości minimalne paliw, wskazane w pkt 3.1. powyżej (bez prawa opcji), natomiast ostateczna ilość dostarczonych paliw wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.

3.5. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb. Przewiduje się wielkości jednorazowych dostaw paliw w przedziale:

3.5.1. olej napędowy - od 10 tys. do 30 tys. litrów

3.5.2. benzyna bezołowiowa - od 3 tys. do 10 tys. litrów

3.6. Paliwa objęte przedmiotem zamówienia winny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 ze zm.)

3.7. Wykonawca będzie dostarczał paliwa przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub drogą elektroniczną, do stacji paliw należącej do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

3.8. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami).

3.10. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 756)

3.11. Rozładunek paliw u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt.

3.12. Dojazd do miejsca rozładunku jest utwardzony, nie występują inne utrudnienia w dojeździe.

3.13. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii paliwa wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.

3.14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego paliwa jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

3.15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.1 do SWZ.

3.16. Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:

3.16.1. olej napędowy (CN: 2710 19 43, CN: 2710 20 11)

3.16.2. benzyna bezołowiowa (CN: 2710 12 45, CN: 2710 12 49)

3.17. Zamawiający informuje, że:

3.17.1. zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będzie przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncesją,

3.17.2. nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagraniczną,

3.17.3. zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie trwania realizacji zamówienia ważne legalizacje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy paliw ciekłych w ilości minimalnej:

3.1.1. olej napędowy (ON) - 600 000 litrów

3.1.2. benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (Pb95) – 180 000 litrów

3.2. Olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie zamawiany w przypadku spadku temperatury powietrza i tankowany do osobnego zbiornika.

3.3. Wskazana w pkt 3.1. ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

3.3.1. olej napędowy (ON) – 840 000 litrów

3.3.2. benzyna bezołowiowa (Pb95) - 252 000 litrów.

4. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego i zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie trwania niniejszej umowy bez dodatkowego oświadczenia;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe;

c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie trwania umowy;

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny jak dla zamówienia podstawowego.

e) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ 2: Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan butan

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09133000 Liquefied Petroleum Gas (LPG)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Stacja paliw Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37

II.2.4)Description of the procurement:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy gazu płynnego propan butan (LPG) do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 w ilości minimalnej 100 000 litrów.

4.2. Wskazana w pkt 4.1. ilość gazu jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości gazu LPG (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość gazu LPG z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 140 000 litrów.

4.3. Zamawiający dysponuje dwoma zbiornikami na gaz LPG o pojemności 4800 litrów każdy.

4.4. Wykonawca będzie dostarczał LPG przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, do stacji paliw należącej do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

4.5. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami).

4.7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.z 2021, poz. 756 ze zm.)

4.8. Dostarczany gaz musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016.540) oraz europejskiej normie EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji PN-EN 589 z czerwca 2009 r.

4.9. Dostawa fakturowana będzie dla ilości gazu LPG w temperaturze rzeczywistej. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy zawierającego informacje o ilości dostarczonego produktu, to Zamawiający wymaga wykonania oraz przedłożenia takiego wydruku. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki analogowe, wymóg ten nie dotyczy danego Wykonawcy.

4.10. Rozładunek gazu LPG u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez uprawnioną osobę.

4.11. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii gazu LPG wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.

4.12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego gazu LPG jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

4.13. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość minimalną tj, 100 tys. litrów, natomiast ostateczna ilość dostarczonego gazu wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.

4.14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.2 do SWZ.

4.15. Zamawiający posiada koncesję na obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:

4.15.1. gaz propan butan (CN: CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, 2711 19 00)

4.16. Zamawiający informuje, że:

4.16.1. zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będzie przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncesją,

4.16.2. nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą,

4.16.3. zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie trw

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy gazu płynnego propan butan (LPG) do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 w ilości minimalnej 100 000 litrów.

4.2. Wskazana w pkt 4.1. ilość gazu jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości gazu LPG (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość gazu LPG z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 140 000 litrów.

6. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

7. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego i zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie trwania niniejszej umowy bez dodatkowego oświadczenia;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe;

c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie trwania umowy;

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny jak dla zamówienia podstawowego.

e) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

dot części 1:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:

-Aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (objętych przedmiotem niniejszego zadania, tj. ON. Pb95), o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

dot części 2:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:

-Aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (objętych przedmiotem niniejszego zadania, tj. gaz LPG), o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa/y z Wykonawcą/Wykonawcami wejdą w życie 01.01.2023 r.

Projekty umów stanowią załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/09/2022
Local time: 10:10
Place:

Siedziba Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o,o. w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37, pokój nr 15

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

VIII / IX 2023 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.ZAmawiający wymaga wniesienia wadium:

Część 1: 30 000,00 zł

Część 2: 3 000 zł

2.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust.1 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 i 8 Pzp

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.109 ust.1 pkt 4,7,8,10

6. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej

7. Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

8. Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych

9. Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:

-Formularz oferty – sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ;

-JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy

-JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby- jeżeli dotyczy

-JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy

-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,-jeżeli dotyczy

-Dowód wniesienia wadium w formie elektronicznej -w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji;

-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostepniającego zasoby, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji zawartych w KRS, CEiDG,– jeżeli dotyczy.

-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,– jeżeli dotyczy.

-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z sytuacją na Ukrainie

10.Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanych podpisem elektronicznym

11. Podmiotowe środki dowodowe (dla części 1 i 2):

-aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Energetyki

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.108 ust.5 Pzp

- informacja z KRK w zakresie aart.108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.108 ust.1 pkt.t4 Pzp

-odpis z KRS lub CEiDG

-oświadczenie Wykonawcy o aktualności inf. zawartych w oświadczeniu, których mowa w art.125 ust.1 Pzp

12.Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni

13.Warunki zmiany umowy zostały wskazane we wzorach umów - Zał. nr.6 do SWZ

-

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2022