Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 448491-2021

06/09/2021    S172

România-București: Echipamente de protecţie

2021/S 172-448491

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 25502860
Adresă: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040154
Țară: România
Persoană de contact: Marinela Ilie
E-mail: achizitii@assmb.ro
Telefon: +40 213101059
Fax: +40 213101069
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.assmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127041
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de echipamente de protectie in cadrul proiectului „STOP -COVID in cadrul Spitalelor A.S.S.M.B.”, Cod MySmis 139420 - bonete de unica folosinta -

Număr de referinţă: 2021
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de echipamente de protectie in cadrul proiectului „STOP -COVID in cadrul Spitalelor A.S.S.M.B.”, Cod MySmis 139420

Bonete de unica folosinta , cantitate = 29.700 seturi, u/m = set

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de 5 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 742 500.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bonete de unica folosinta ( 100 buc/set) , cantitate = 29 700 seturi , u/m = set

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM Proiect ,,Stop Covid in cadrul spitalelor ASSMB'', Cod MySmis 139420

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Criteriile de calificare au fost stabilite in conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea ctr. de achizitie din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice., HG NR.395/2016 – Paragraful 2, ,,Stabilirea criteriilor de calificare si a criteriilor de selectie’’.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice.

Ofertantii vor completa:

 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice.

 Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 se va atasa in SICAP odata cu DUAE.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantii vor prezenta:

 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016).

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea duae urmeaza a fi prezentate , la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalul evaluarii ofertelor.

 cazierul judiciar al operatorului economic, si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatiicontractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Precizari:

- In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori,subcontractantul/subcontractantii, daca exista.

- În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

- În ceea ce priveste plata obligatiilor la bugetul de stat, plata impozitelor si taxelor locale, la nivelul DUAE trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie valabile la momentul prezentarii.

Nota:

Persoanele care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere/Unitatea de Implementare a Proiectului sau de supervizare al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti sunt urmatoarele:

MARIN Elena , Manager de proiect

MARIN Loredana Andreea, Responsabil financiar

BARBUCEANU Diana, Responsabil tehnic

CIUGULEA Oana Stefania, Coordonator implementare

MIHAILA Monica Cristina, Responsabil contract asistenta tehnica/consultanta

ILIE Maria-Marinela, Responsabil achizitii

APOSTOL Vasile, Director General

PLUTA Cristian, Director Investitii

BALAN Paula , Director – Directia RUNOS

IVANOVICI Stanila Nicoleta Anca, Director – Directia Juridica

COSTACHE Iordache, Director - Directia Programe-Proiecte

PATURICA Ionut Razvan, Director – Directia Tehnica

PAMFILE Irina Cristina, Director – Directia Medicina Scolara

Cerinta 1: Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului

Conditie de calificare: Ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile supusa/supuse prezentei proceduri.

Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

- in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.

- documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

- toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art.60 din HG.395/2016.

Cerinta nr. 2

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (insotit de anexe), prin ANMDM, pentru activitatea de depozitare, distribuire si comercializare pentru categoria de produse ofertate – copie conform cu originalul – conform art. 926 din Legea nr.95/2006, Titlul XIX dispozitive medicale, modificata si actualizata, privind reforma in domeniul sanatatii, dupa caz.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (format xml) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul emis de Ministerul Sanatatii, inclusiv anexele la acesta, valabile la data prezentarii acestui document, sau echivalentul acestui document in cazul ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Din aviz trebuie sa reiasa ca ofertantul este distribuitor/producator al produselor ofertate.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatÎn conformitate cu disp. art. 179 lit. b. din Legea nr. 98/2016 s-au solicitat informatii cu privire la experienta similara, pentru a verifica dacă operatorii economici ce doresc sa participe la procedura au mai livrat produse de natura celor ce fac obiectul prezentului contract. Ținand cont de valoarea contractului și de necesitatea indeplinirii acestuia in condiții optime, autoritatea contractanta a stabilit ca este necesar, pentru demonstrarea experienței similare in astfel de contracte, ca operatorii economici participanți sa faca dovada ca au finalizat contracte de furnizare similare. Scopul solicitarii prezentarii unor informatii relevante despre activitatea anterioara a operatorului economic este demonstrarea capacitatii de a realiza contractul, astfel incat viitorul contractant sa faca dovada ca are un minim de experienta similara, pentru indeplinirea in bune conditii si in termenele stabilite cu succes a activitatilor ce fac obiectul contractului supus prezentei proceduri, cu atat mai mult cu cat vorbim de servicii aferente domeniului medical. Acest tip de informatie poate imbraca forma unui document constatator cu referire la indeplinirea/finalizarea obligatiilor contractuale sau a unor procese-verbale de receptie- Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (cel putin un contract similar din ultimii 3 ani) in copie conform cu originalul sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Ofertantul va face dovada furnizarii de produse similare in ultimii 3 ani impliniti, pentru loturile aferente, raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, in valoare de cel putin:742.500, 00 lei fara TVA.Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege produse de tipologie similara cu cele care fac obiectul prezentei proceduri.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (cel putin un contract similar din ultimii 3 ani) in copie conform cu originalul sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Precizare: Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/09/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/09/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro De asemenea, toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta / decizii CNSC / contestatii / note de informare / masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate.

2. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza reofertarea, printr-o clarificare transmisa prin SICAP la sectiunea „ INTREBARI”, iar ofertantii vor depune un nou document/pret in SICAP ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta. Reofertarea se face doar pentru ofertele la care va exista aceasta situatie.

3. In situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a preţului ofertat, iar stabilirea câştigătorului se va face în funcţie de preţul ofertat (cel mai mic preţ câştigă).

4.Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face prin acceasarea sectiunii speciale DUAE prin intermediul SICAP.

5. ,,Denumirea de tehologii, produse, marci, producatori se utilizeaza cu sintagma ,,sau echivalent’’. Acolo unde apar specificatii tehnice care infica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de interventie, o licenta de fabricatie, se va citi ,,SAU ECHIVALENT’’.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/09/2021