Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 450902-2022

17/08/2022    S157

Magyarország-Gödöllő: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 157-450902

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19292579113
Postai cím: Páter Károly Utca 1
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pókos Gergely
E-mail: Vulczne.Villanyi.Kinga@uni-mate.hu
Telefon: +36 301329256
Fax: +36 12380981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni-mate.hu/hu/egyetemunk/kuratorium
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közhasznú vagyonkezelő alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gödöllő Szt István Campus tervezési szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR001248412021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő, mint fenntartó a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) részére új campus létesítményt kíván megvalósítani, amellyel agrár-, illetve kapcsolódó tudományokkal foglalkozó, kiemelkedő oktatási színvonalú felsőoktatási centrum, innovációs tudásközpont létrehozása a cél. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással az ezzel kapcsolatos tervezői szolgáltatások megrendelését kívánja megvalósítani.

Az új létesítménynek 10 000 fő hallgató kiszolgálására kell alkalmasnak lennie. A tervezés során a hallgatói létszámhoz képest 20%-os bővítési opcióval kell kalkulálni. A feladat az új campus létesítmény-együttes komplex, minden szakágra kiterjedő, technológiai terveket is tartalmazó tervezését foglalja magába. Ennek során oktatás-kutatási, labor, könyvtár és rendezvényközpont, kollégium és szálláshely, valamint egyéb gyakorlati épületek terveinek elkészítése a feladat, emellett fontos egy interaktív látogatóközpont kialakítása is. A tervezett új és a meglévő létesítmények egységben működő, egészében összefüggő Campust kell alkossanak. A tervezés során fontos szempont, hogy az egyes funkciók, épületek, egységek szétválaszthatóak, önállóan működtethetőek legyenek, tehát a létesítmény több ütemben is megvalósítható legyen. A projekt összesen 83 587 m2 épületet foglal magába, amiből oktatási épület(ek) összesen 37 049 m2- en, könyvtár és kapcsolódó funkciók 11 255 m2-en, a laborközpont 6 044 m2-en, és a kollégiumi és egyéb szálláshelyek 29 239 m2-en kerülnek elhelyezésre. Az új létesítménynek 10 000 fő hallgató kiszolgálására kell alkalmasnak lennie. A terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok több ütemben is megvalósíthatók legyenek (funkciók, épületek, szétválaszthatóak, önállóan működtethetőek) Az ajánlatot nettó + 20% kiviteli terv bővítési, azaz további kb. 17 000 m2 létesítmény tervezésére (I. és II. rész esetében), valamint tervezői művezetési feladatokra (I. rész esetében) vonatkozó opcióval kell megadni.

A közbeszerzés három részben valósul meg:

I. Rész - Általános tervezési feladatok

II. Rész - SMART tervezési feladatok

III. Rész - Campus primer energetikai ellátásának tervezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Általános tervezési feladatok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kitűzött célok megvalósítására Gödöllőn egy olyan Campust kell létrehozni, mely világszínvonalú agráregyetemek létesítmény és eszközállományával rendelkezik.

A feladat az új Campus létesítmény-együttes komplex, minden szakágra kiterjedő, technológiai terveket is tartalmazó tervezését foglalja magában, optimális megoldásokat keresve, a költséghatékonyságot is kiemelten szem előtt tartva, mind a beruházási, mind pedig az üzemeltetési költségek tekintetében.

Ennek során alapvetően oktatás-kutatási, labor, könyvtár és rendezvényközpont, kollégium és szálláshely, egyéb gyakorlati épületek, egy interaktív látogatóközpont, valamint az ezek működéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények terveinek elkészítése a feladat, melyek nettó alapterületei az alábbiak szerinti:

oktatási épület(ek) 37049 m2,

központi labor épület 6044 m2,

könyvtár-levéltár-rendezvény épület 11255 m2,

kollégium és egyéb szállás 29239 m2,

állatház(ak) 1455 m2,

növényház(ak) 2442 m2,

üzemeltetési épületek 745 m2,

külső bemutatóterek épületei 3942 m2,

istállók 1540 m2

A fenti méretek irányadóak, azok pontosítása a tervezés során kell megtörténjen.

Az épületek és külső területek tervezése során figyelembe kell venni a gödöllői Campus területén meglévő épületeket, létesítményeket és külső területeket, külső megjelenés, funkció és építészeti kialakítás szempontjából is továbbá az Ajánlatkérő által lefolytatott ötletpályázat eredményét.

Az új és a meglévő létesítmények egy egységben működő, egészében összefüggő Campust kell alkossanak, építészeti megjelenésükben és funkciójukban is illeszkedniük kell a meglévő épületekhez. A létesítmény tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a táj- és kertépítészeti tervek elkészítésére.

A tervezés során 20% mértékű bővíthetőséggel kell számolni: minden egyes funkció, illetve épület/épület-együttes esetében, Az egyes egységek elhelyezése olyan kell legyen, hogy a fenti mértékű bővítés elférjen a rendelkezésre álló területen ugyanakkor az egységeknek több ütemben is megvalósíthatónak (funkciók, épületek, szétválaszthatóak, önállóan működtethetőek) kell lenniük, rugalmas használatú, multifunkciós terekkel.

Koncepció terv: gödöllői zöldmezős beruházás elemei, 20% bővítési lehetőséggel. M=1:200 léptékben bemutatásra kerül, az épületek és bemutató terek területen történő elhelyezkedése, az új épületek alaprajzi elrendezése, az épülettömbök látványtervi megjelenése. Tervezői költségbecslés.

A koncepcióterv részét kell képezze a gödöllői Szent István Campus teljes területén meglévő és új létesítményeket is magába foglaló, a kapcsolódási pontokat, kölcsönhatásokat figyelembe vevő, a Campus és a város szinergiáit is kihasználó, átfogó Masterplan.

Építési engedélyezési terv: gödöllői zöldmezős beruházás elemei, 20% bővítési lehetőséggel. A jogszabályban meghatározott, teljes körű Építési Engedélyezési Tervdokumentáció, a szükséges GÉSZ (Gödöllői Helyi Építési Szabályzat) módosítási és telekalakítási feladatokkal. Környezetvédelmi hatástanulmány készítése. Tervezői költségbecslés

Kiviteli terv: gödöllői zöldmezős beruházás elemei, 20% bővítési lehetőség nélkül. Az Építész Kamara által megfogalmazott Kiviteli Tervdokumentáció teljes körű tartalmi- és formai megfelelőséggel. (A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzat). Az elvégzendő tervezési feleadat, a IV. tervosztály alap-, kiegészítő-, és külön terveinek teljes körű megvalósítására vonatkozik. Tervezői árazott és árazatlan tételes költségvetés. Kiviteli terv fázisra BIM modell készítése LOD 300 részletezettséggel, klasszifikált elemekkel, építészeti és szakági tartalommal, elektronikusan IFC és natív formátumban.

Az új campus létesítése során érintett ingatlanok: 4908/2, 4910/2, 4907, 4904, 4903, 4902, 4898 (egy része),4905, 4906/1, 4906/2, 4906/3, 4909, 4912/2, 4910/1, 4913, 4914/1, 4914/2, 4914/3, 4885, 4920/3, 4917, 49184884,4883, 4887, 4888, 4889 (egy része), 4886 (egy része), 4900, 4899, 4901 hrsz.

Technológiai tervek: Az összes, a létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint működéséhez szükséges technológiai terv elkészítése.

Ajánlatkérő az elkészült létesítményre legalább BREEAM Very good minősítést kíván szerezni. A tervezői feladat részét képezi a minősítéshez szükséges tervi munkarészek elkészítése.

Tervező feladata továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés

Opciók (1. és 2. opció) tekintetében lásd az ajánlati felhívás II.2.11) pontja

A terveket a Magyar Építész Kamara által kiadott „Magyar Építész Kamara Útmutatója az Építészeti műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről - 2015”, a „Magyar Építész Kamara - A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2017”, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2014” tartalmának megfelelően kell elkészíteni.

Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez a szerződéstervezet szerint. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M.2.d) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3. M/2. a)-d) alk. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 6. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember alk.köv. felüli szakmai tapasztalata 5.000 négyzetméteres vagy azt meghaladó épületek tervezésében (0-5 projekt) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Opció: 20%-os opcionális bővítmény a kiviteli tervi munkarészre, azaz további kb. 17 000 m2 létesítmény kiviteli tervezése, amely opció lehívására legkésőbb jogerős építési engedély kézhezvétele után 10 munkanapon belül jogosult AK

2. Opció: Tervezői művezetési feladatok, az opcionálisan a megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: 200 mérnöknap), amely opció lehívására legkésőbb kivitelezésre irányuló szerződés megkötése után 10 munkanapon belül jogosult AK

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című (kód: RRF-FOI) felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai célkitűzései a magas színvonalú, igényorientált hazai agrár- és élettudományi felsőoktatás biztosításához” tárgyú, C1292752 azonosítószámú kérelme, a finanszírozás módja: utófinanszírozás

II.2.14)További információk

II.2.13) Projekt száma vagy hivatkozási száma pont folytatása: a támogatási intenzítás jelenleg még nem ismert.

A II.2.7) pont szerinti 12 hónapos teljesítési határidő az opciók lehívása nélküli teljesítési határidőre vonatkozik, amely az 1. opció lehívása esetén további 2 hónappal, a 2. opció lehívása esetén pedig a kivitelezés idejével (várhatóan kb. 36 hónap) meghosszabbodik.

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

I. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 1. részteljesítés): Koncepció terv elkészítése esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

II. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 2. részteljesítés): Engedélyezési terv elkészítése esetében az I. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 5 hónap

III. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 4. részteljesítés): Kiviteli tervdokumentáció esetében II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 4 hónap. 1. opció lehívása esetében a II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 6 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

SMART tervezési feladatok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat SMART - gyengeáramú - tervek elkészítése a MATE gödöllői Szent István Campus teljes területére (a meglévő és új létesítményekre együttesen - amely csak az új létesítmények tekintetében nagyságrendileg összesen 83 587 m2 épületet foglal magába - és legalább 11 000 végpontot meghaladó strukturális kábelezéssel valósul meg), a Közbeszerzési Műszaki Leírás 3., 6.5., 6.6., 6.7. és 6.9. pontjaiban foglaltaknak megfelelően. A Közbeszerzési Műszaki Leírás egyéb pontjaiban szereplő információk az új, megvalósításra kerülő létesítmény főbb paramétereit hivatottak bemutatni, melyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési terület határát, valamint a tervezési munka tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az elkészülő tervek alapján a Campus SMART koncepciója teljes körűen megvalósulhasson és gazdaságosan működtethető, üzemeltethető legyen. A SMART rendszer tekintetében vezetékes és vezeték nélküli hálózat tervezésére is sor kerül.

A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő várhatóan tervezési szerződést köt az Ajánlati felhívás I. és III. részében meghatározott feladatokra (Általános tervezési szolgáltatás, Campus primer energetikai ellátásának tervezése). A tervezés során az 1. és 3. rész tervezőjével szoros szakmai együttműködést kell fenntartani és a 3 rész terveit a tervezőknek együttesen kell elkészíteniük.

A közbeszerzési eljárás során kihirdetett nyertes ajánlattevőnek az alábbi terveket kell elkészítenie:

- koncepció terv - építtetői jóváhagyási terv, 20%-os bővíthetőséggel

SMART koncepció kidolgozása a meglévő és az új Campus együttesére, működési sémák, tervezői költségbecslés.

- engedélyezési terv, valamint szakhatósági engedélyezési dokumentáció, 20%-os bővíthetőséggel

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés.

- kiviteli (kivitelezési) terv, 20%-os bővíthetőség nélkül

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges kiviteli dokumentáció elkészítése, árazatlan és árazott tervezői költségvetés.

Ajánlatkérő az elkészült létesítményre BREEAM legalább Very good minősítést kíván szerezni. A tervezői feladat részét képezi a minősítéshez szükséges tervi munkarészek elkészítése.

Opció tekintetében lásd az ajánlati felhívás II.2.11) pontja

A terveket a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2014” előírásainak megfelelően kell elkészíteni, azzal, hogy az alap és a külön szolgáltatások körében szereplő dokumentációk elkészítése is része tervező feladatainak, az Ajánlati terv kivételével.

Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez a szerződéstervezet szerint. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember gyengeáramú tervezésben szerzett szakmai tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M/2. a)-c) alk. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember alk.köv. felüli szakmai tapasztalata 5000 négyzetméteres vagy azt meghaladó létesítmény gyengeáramú tervezésében (0-5 projekt) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Opció: 20%-os opcionális bővítmény a kiviteli tervi munkarészre, azaz további kb. 17 000 m2 létesítmény kiviteli tervezése, amely opció lehívására legkésőbb jogerős építési engedély kézhezvétele után 10 munkanapon belül jogosult AK

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című (kód: RRF-FOI) felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai célkitűzései a magas színvonalú, igényorientált hazai agrár- és élettudományi felsőoktatás biztosításához” tárgyú, C1292752 azonosítószámú kérelme, a finanszírozás módja: utófinanszírozás,

II.2.14)További információk

II.2.13) Projekt száma vagy hivatkozási száma pont folytatása: a támogatási intenzitás jelenleg még nem ismert.

A II.2.7) pont szerinti 12 hónapos teljesítési határidő az opciók lehívása nélküli teljesítési határidőre vonatkozik, amely az opció lehívása esetén további 2 hónappal meghosszabbodik.

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

I. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 1. részteljesítés): Koncepció terv elkészítése esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

II. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 2. részteljesítés): Engedélyezési terv elkészítése esetében az I. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 5 hónap

III. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 4. részteljesítés): Kiviteli tervdokumentáció elkészítése esetében II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 4 hónap. 1. opció lehívása esetében a II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 6 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Campus primer energetikai ellátásának tervezése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat a MATE gödöllői Szent István Campusának teljes területére (a meglévő és új létesítményekre együttesen - amely csak az új létesítmények tekintetében nagyságrendileg összesen 83 587 m2 épületet foglal magába -), a Közbeszerzési Műszaki Leírás 3., 6.8. és 6.9. pontjában foglaltaknak megfelelően, a primer oldali energiatermelés és elosztóhálózat tervezése. A Közbeszerzési Műszaki Leírás egyéb pontjaiban szereplő információk az új, megvalósításra kerülő létesítmény főbb paramétereit hivatottak bemutatni, melyeket a tervezés során figyelembe kell venni.

A tervezési terület határát, valamint a tervezési munka tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az elkészülő tervek alapján a Campus Energetikai koncepciója teljes körűen megvalósulhasson és gazdaságosan működtethető, üzemeltethető legyen. Az energetikai rendszer tekintetében megújuló és nem megújuló hálózat tervezésére is sor kerül.

A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő várhatóan tervezési szerződést köt az Ajánlati felhívás I. és II. részében meghatározott feladatokra (Általános tervezési feladatok, SMART tervezési feladatok). A tervezés során az I. és II. rész tervezőjével szoros szakmai együttműködést kell fenntartani és a 3 rész terveit a tervezőknek együttesen kell elkészíteniük.

A közbeszerzési eljárás során kihirdetett nyertes ajánlattevőnek az alábbi terveket kell elkészítenie:

- koncepció terv - építtetői jóváhagyási terv, 20%-os bővíthetőséggel

Energetikai koncepció kidolgozása a meglévő és az új Campus együttesére, működési sémák, energiamérleg, tervezői költségbecslés.

- engedélyezési terv, valamint szakhatósági engedélyezési dokumentáció, 20%-os bővíthetőséggel

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés.

- kiviteli (kivitelezési) terv, 20%-os bővíthetőséggel

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges kiviteli dokumentáció elkészítése, árazatlan és árazott tervezői költségvetés.

Ajánlatkérő az elkészült létesítményre legalább BREEAM Very good minősítést kíván szerezni. A tervezői feladat részét képezi a minősítéshez szükséges tervi munkarészek elkészítése.

A terveket a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2014” előírásainak, valamint a mellékelt „Energetikai terv tartalmi követelményei” című dokumentumnak megfelelően kell elkészíteni.

Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez a szerződéstervezet szerint. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M/2. a)-c) alk. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember alk.köv. felüli szakmai tapasztalata legalább 5.000 m2-es létesítmény primer oldali energetikai ellátó rendszerének kiviteli tervezésében (0-5 projekt) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című (kód: RRF-FOI) felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai célkitűzései a magas színvonalú, igényorientált hazai agrár- és élettudományi felsőoktatás biztosításához” tárgyú, C1292752 azonosítószámú kérelme, a finanszírozás módja: utófinanszírozás

II.2.14)További információk

II.2.13) Projekt száma vagy hivatkozási száma pont folytatása: a támogatási intenzitás jelenleg még nem ismert.

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

I. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 1. részteljesítés): Koncepció terv elkészítése esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

II. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 2. részteljesítés): Engedélyezési terv elkészítése esetében az I. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 5 hónap

III. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 4. részteljesítés): Kiviteli tervdokumentáció elkészítése esetében II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 4 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 018-043832
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Általános tervezési feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

SMART tervezési feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 3
Elnevezés:

Campus primer energetikai ellátásának tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti jelen eljárásban releváns információk:

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;

1 - Általános tervezési feladatok számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

A 2022. évben - az előzetes becslésekkel ellentétben - drasztikus hallgatói jelentkezés csökkenés tapasztalható a 2022. április 7. napján közzétett felsőoktatási felvételire jelentkezők vonatkozásában (jelentkezők száma 38 %-kal csökkent, az első helyes jelentkezések száma 22%-kal csökkent 2021. évhez képest). Tekintettel a jelentkezett hallgatói létszám csökkenésre, amely a beiratkozott hallgatók tekintetében ehhez képest további csökkenés is várható, a közbeszerzés műszaki tartalmában az új campus tekintetében meghatározott koncepció teljes felülvizsgálata, és a lényegesen alacsonyabb hallgatói létszámhoz történő adaptálása indokolt. Tekintettel arra, hogy ez a felülvizsgálat várhatóan olyan mértékben változtatná meg a közbeszerzési szerződés tárgyát, amely túlterjedne egy esetleges - a közbeszerzési törvény által még megengedett Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás keretein, így a megkötött szerződésmódosítására jogszerűen új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül nem lenne lehetőség.

Jelen közbeszerzési eljárás előkészítésére 2021. év folyamán került sor, az eljárás 2022. január 21. napján indult, az ajánlattételi határidő pedig 2022. március 16. napján 12:00 órakor volt. Az azóta jelentősen megváltozott világpiaci-gazdasági körülmények - mint az orosz-ukrán háborús helyzet, az időközben drasztikusan megnövekedett inflációs környezet is - nagymértékben befolyásolják a közbeszerzés tárgyaként kötendő szerződést, és önmagukban is indokolják - a fentebb ismertetett drasztikus hallagatói létszámcsökkenés mellett - a közbeszerzés műszaki tartalmának felülvizsgálatát . A fentiek AK ellenőrzési körén kívül eső, a közbeszerzési eljárás megindítását követően bekövetkezett körülmények, amelyek alapján az eredménytelenné nyilvánítás indokolt.

A fentiekre tekintettel az eljárás I. része a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján eredménytelen.

2 - SMART tervezési feladatok számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

A 2022. évben - az előzetes becslésekkel ellentétben - drasztikus hallgatói jelentkezés csökkenés tapasztalható a 2022. április 7. napján közzétett felsőoktatási felvételire jelentkezők vonatkozásában (jelentkezők száma 38 %-kal csökkent, az első helyes jelentkezések száma 22%-kal csökkent 2021. évhez képest). Tekintettel a jelentkezett hallgatói létszám csökkenésre, amely a beiratkozott hallgatók tekintetében ehhez képest további csökkenés is várható, a közbeszerzés műszaki tartalmában az új campus tekintetében meghatározott koncepció teljes felülvizsgálata, és a lényegesen alacsonyabb hallgatói létszámhoz történő adaptálása indokolt. Tekintettel arra, hogy ez a felülvizsgálat várhatóan olyan mértékben változtatná meg a közbeszerzési szerződés tárgyát, amely túlterjedne egy esetleges - a közbeszerzési törvény által még megengedett Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás keretein, így a megkötött szerződésmódosítására jogszerűen új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül nem lenne lehetőség.

Jelen közbeszerzési eljárás előkészítésére 2021. év folyamán került sor, az eljárás 2022. január 21. napján indult, az ajánlattételi határidő pedig 2022. március 16. napján 12:00 órakor volt. Az azóta jelentősen megváltozott világpiaci-gazdasági körülmények - mint az orosz-ukrán háborús helyzet, az időközben drasztikusan megnövekedett inflációs környezet is - nagymértékben befolyásolják a közbeszerzés tárgyaként kötendő szerződést, és önmagukban is indokolják - a fentebb ismertetett drasztikus hallagatói létszámcsökkenés mellett - a közbeszerzés műszaki tartalmának felülvizsgálatát . A fentiek AK ellenőrzési körén kívül eső, a közbeszerzési eljárás megindítását követően bekövetkezett körülmények, amelyek alapján az eredménytelenné nyilvánítás indokolt.

A fentiekre tekintettel az eljárás II. része a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján eredménytelen.

3 - Campus primer energetikai ellátásának tervezése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

A 2022. évben - az előzetes becslésekkel ellentétben - drasztikus hallgatói jelentkezés csökkenés tapasztalható a 2022. április 7. napján közzétett felsőoktatási felvételire jelentkezők vonatkozásában (jelentkezők száma 38 %-kal csökkent, az első helyes jelentkezések száma 22%-kal csökkent 2021. évhez képest). Tekintettel a jelentkezett hallgatói létszám csökkenésre, amely a beiratkozott hallgatók tekintetében ehhez képest további csökkenés is várható, a közbeszerzés műszaki tartalmában az új campus tekintetében meghatározott koncepció teljes felülvizsgálata, és a lényegesen alacsonyabb hallgatói létszámhoz történő adaptálása indokolt. Tekintettel arra, hogy ez a felülvizsgálat várhatóan olyan mértékben változtatná meg a közbeszerzési szerződés tárgyát, amely túlterjedne egy esetleges - a közbeszerzési törvény által még megengedett Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás keretein, így a megkötött szerződésmódosítására jogszerűen új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül nem lenne lehetőség.

Karakterhiány miatt folytatás a VI.4. Jogorvoslati eljárás pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Karakterhiány miatt a VI.3) További információk pont folytatása:

Jelen közbeszerzési eljárás előkészítésére 2021. év folyamán került sor, az eljárás 2022. január 21. napján indult, az ajánlattételi határidő pedig 2022. március 16. napján 12:00 órakor volt. Az azóta jelentősen megváltozott világpiaci-gazdasági körülmények - mint az orosz-ukrán háborús helyzet, az időközben drasztikusan megnövekedett inflációs környezet is - nagymértékben befolyásolják a közbeszerzés tárgyaként kötendő szerződést, és önmagukban is indokolják a közbeszerzés műszaki tartalmának felülvizsgálatát.

A fentiekre tekintettel az eljárás III. része a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján eredménytelen.

Tekintettel arra továbbá, hogy Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a III. rész tekintetében nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen az eljárás III. része.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról szóló jegyzőkönyvben ismertette ajánlattevők számára a rendelkezésre álló anyagi fedezetének összegét (323 909 000 HUF) az eljárás III. része tekintetében is, amelyhez viszonyítva az Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hévízi út 3/A.) ajánlattevő megajánlása (927 850 000 HUF) meghaladja Ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.

A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlat nem került elbírálásra.

b) a nyertes ajánlattevők neve, adószáma: -

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I. rész:

4D Építész Stúdió Kft.

Székhely: 1117 Budapest Hauszmann Alajos, utca 4/C.

Adószám: 13155966-2-43

Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft. és "3h építésziroda" Építészeti, Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 61. és 1094 Budapest, Ferenc körút 37.

Adószám: 10246595-2-43 és 11135041-2-43

DAW Építész Stúdió Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Vas Gereben utca 25.

Adószám: 25491911-2-43

Óbuda Építész Stúdió Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.

Adószám: 12771251-2-41

TSPC Kft.

Székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.

Adószám: 24084794-2-08

Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1023 Budapest, Lublói utca 2.

Adószám: 10569731-2-41

Napur Architect Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Laktanya utca 33/A.

Adószám: 13855453-2-41

II. rész:

Óbuda Építész Stúdió Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.

Adószám: 12771251-2-41

Zone-Plan Kft.

Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 51-53. Árpád Point Irodaház B. ép. 1. em.

Adószám: 23448003-2-41

III. rész:

Óbuda Építész Stúdió Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.

Adószám: 12771251-2-41

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2022