We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 451762-2017

11/11/2017    S217

Denmark-Copenhagen: Internet and intranet software development services

2017/S 217-451762

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Folketinget
National registration number: 55494312
Postal address: Christiansborg
Town: København K
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1240
Country: Denmark
Contact person: Anders Gilbro Nielsen
E-mail: anders.gilbro.nielsen@ft.dk
Telephone: +45 33373496
Internet address(es):
Main address: http://www.ft.dk
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af ny Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside.

II.1.2)Main CPV code
72212220 Internet and intranet software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Folketinget har siden 2009 haft en video on demand-løsning (VOD), som gør det muligt for brugere af Folketingets hjemmeside at se video fra Folketingets møder på ft.dk.

Brugerne kan se møder direkte (live) på ft.dk eller finde videooptagelser frem og se dem efterfølgende (on demand).

VOD-løsningen er baseret på Flash player-teknologi, som med den store udbredelse af mobile platforme ikke længere dækker brugernes behov, idet denne teknologi i reglen ikke fungerer i browsere på mobile enheder.

Folketinget vil derfor udskifte den nuværende Flash player-baserede videoplatform med en platform, der indeholder en videoplayer, der kan fungerer på såvel PC'er som mobile enheder.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 300 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72318000 Data transmission services
72317000 Data storage services
72250000 System and support services
48520000 Multimedia software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:

Folketinget, Christiansborg, 1240 København K.

II.2.4)Description of the procurement:

Kontrakten angår etablering af ny videoplatform med en player, der løbende kan vise video direkte fra Folketingets møder samt tidligere møder samt migrering af Folketingets videomateriale fra 2009 og fremefter. Dertil skal det nuværende arkiv af videooptagelser flyttes til den nye platform således, at tidligere møder også kan vises i den nye videoplayer.

Den nye videoplatform skal kunne fungere med Folketingets nuværende produktionssystem for TV uden andre ændringer end tilpasning af streams fra Folketingets encodere. Det er hensigten, at den nye videoplayer skal integreres på Folketingets nye hjemmeside, som er bygget op med et responsivt design således, at video kan præsenteres på både PC og mobile enheder. Den nye hjemmeside genbruger søgning og præsentation af videooptagelser fra det nuværende ft.dk.

Det er således kun selve videoplayeren, der skal udskiftes på ft.dk med, hvad det medfører af ændringer i integrationen med de øvrige dele af hjemmesiden, som f.eks. start af en visning fra et specifikt klokkeslæt eller deling af videoklip på social medier.

Folketingets eksisterende videomateriale skal migreres til den nye videoplatform med eksisterende navngivning og metadata, der gør det muligt at genfinde en video fra et givent møde.

Folketinget gemmer data om TV-produktioner og deres status i Folketingets TV-database. Folketinget kan stille disse data til rådighed via en webservice.

Kontrakten omfatter udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af den nye videoplatform til Folketingets hjemmeside.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Vilkår for hosting, support, og vedligeholdelse / Weighting: 30
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kontrakten indeholder optioner på henholdsvis time shift med realtid, streaming til andre platforme samt deling med sluttidspunkt. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-217461
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af ny Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/10/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IMG denmark ApS
National registration number: 37000728
Postal address: Strandgade 27B, 5. sal
Town: København K
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1401
Country: Denmark
E-mail: hello@img.dk
Telephone: +45 70263060
Internet address: www.img.dk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 500 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 3 300 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver skal med sit tilbud udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Før Ordregivers beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Ordregiver kræve, at de Tilbudsgivere, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark og udelukkende har danske ledelsesmedlemmer i sine ledelsesorganer kan dokumentationen for udelukkelsesgrundene udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. For Tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet og/eller har udenlandske ledelsesmedlemmer i sine ledelsesorganer henvises til udbudsbetingelserne.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.3), skal Tilbudsgiver som en del af sit tilbud fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk.2. Skabelon for støtteerklæring findes sammen med det øvrige udbudsmateriale.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med afgivelse af tilbud vil blive offentliggjort på hjemmesiden for udbuddet. Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden.

Ordregiver ser gerne, at tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer og i en elektronisk version (f.eks. på USB-stik eller tilsvarende). Tilbuddet kan ikke afgives pr. e-mail. Kuverten bedes mærket »Udbud af Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside — tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen«.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at kontrakten har en tidsubegrænset varighed for drift og vedligeholdelse. Den kan opsiges af begge parter, som nærmere beskrevet i kontrakten.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Baggrunden for ikke at opdele Kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes at være uhensigtsmæssigt at foretage en opdeling af Kontrakten, idet der er tale om en sammenhængende løsning, hvor økonomiske og procesmæssige hensyn tilgodeser at Leverandøren har det samlede leveranceansvar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Postal address: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Town: Købehavn Ø
Postal code: 2100
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: http://klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2017