Services - 451962-2016

22/12/2016    S247    - - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2016/S 247-451962

Oznámenie o súťaži návrhov

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
Mierová 19
Bratislava-Ružinov
82715
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
E-mail: marek.havas@mhsr.sk
Kód NUTS: SK

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.economy.gov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3510

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3510
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Verejná súťaž na architektonickú a výtvarnícku koncepciu slovenskej expozície Expo Astana 2017, Kazachstan.

Referenčné číslo: MHSR/Astana/SN
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71230000
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto súťaže je ideové, výtvarné a dizajnové spracovanie koncepcie slovenskej expozície v rozsahu: grafický návrh, perspektívne zobrazenie/vizualizácia/, usporiadania vnútorných výstavných priestorov pavilónu a1. poschodia, spracovanie témy (vrátane umiestnenia umiestnenie hlavného artefaktu) v súlade s témou SR na EXPO Astana, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 týchto podkladov.

Účelom sútaže je získanie najvhodnejšieho architektonického a výtvarníckeho návrhu riešenia predmetu sútaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade s normami Kazašskej republiky a požiadavkami usporiadateľa.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

Kvalita architektonického návrhu usporiadania (25 bodov).

Spracovanie stanovenej všeobecnej témy Expa (25 bodov).

Technická realizovateľnosť (20 bodov).

Funkčné využitie (20 bodov).

Uplatnenie ekologického prístupu a energetická úspornosť riešenia (10 bodov).

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/01/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

1. miesto 6 000 EUR.

2. miesto 3 500 EUR.

3. miesto 1 500 EUR.

Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v eurách (EUR) bez DPH a pred zdanením. Odmeny budú vyplatené do 30 dní od oznámenia výsledkov na čísla účtov uvedené v ponukách uchádzačov.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: nie
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
1. Mgr. Patrícia Žáčiková
2. Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
3. Ing. Peter Bagin
4. Róbert Slovák
5. Ing. arch. Branislav Kaliský
6. Marek Havaš - bez práva vyhodnocovať ponuky

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Vyhlasovateľ po udelení cien výzve súťažiaceho, ktorému bolo udelené 1. miesto na predloženie technickej dokumentácie, ktorá je potrebná na zrealizovanie zákazky, a to v rozsahu a čase stanovenom v bode 12 súťažných podmienok.

Po predložení technickej dokumentácie a jej vyhodnotení bude vyplatená zvyšná odmena 5 000 EUR.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/12/2016