Árubeszerzések - 452147-2016

22/12/2016    S247    Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2016/S 247-452147

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 238-434039)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cibulka ZIta
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Telefon: +36 306036526
Fax: +36 15111891

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás 40 db nagykapacitású, minimum 600 ülőhellyel rendelkező villamos motorvonatok szállítására, üzembe helyezésére, illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika, üzemeltetési készlet) teljesítésére a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint, a MÁV-Start Zrt. részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 238-434039

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ában meghatározottak szerint kell benyújtania.

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ában foglaltak szerint kell benyújtania.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-14. §-aira és 16. §-ára.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.

Ajánlatkérő a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott nyilatkozatoknak a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Helyesen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74.§(1) bekezdés b)pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatevőnek ajánlatában a 321/2015.(X.30.)Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdés hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként,elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan,az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más,az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást,egyéb – nem a 321/2015.(X.30.)Kr. 4.§(1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot,dokumentumot.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,a Kbt. 69.§(4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Kr. 8.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtania.

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Kr. 10.§-ában foglaltak szerint kell benyújtania.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):

A 321/2015.(X.30.)Kr. 15.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Kr. 12-14.§-aira és 16.§-ára.

A Kbt. 62.§(1) bekezdés a),b),e),h),j),I),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67.§(4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62.§(1) bekezdés b) pontja tekintetében:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet,a NAV erről szóló igazolását.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban benyújtott nyilatkozatoknak a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Ajánlatkérő a kizáró okok körében előírja a 2017.01.01-től hatályos Kbt. 62.§(1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazását is az ajánlattevő, az alvállalkozói és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában egyaránt. Ezen kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 2017.01.01-től hatályos 321/2015.(X.30.)Kr.-ben meghatározottak irányadók.

Szakasz száma: III.1.8
A módosítandó szöveg helye: A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A következő helyett:

—.

Helyesen:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását (önálló ajánlattevők esetén is).

Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 54 §-ában foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt 1 500 000 EUR, azaz egymillió ötszázezer euró, ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

2) Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát Közbeszerzési Dokumentumokat, mely tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat.

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

3) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n. A külső csomagoláson „ Ajánlat – Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (13.1.2017. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

4) A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumokban hivatkozott pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

5) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredeti példányban az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is csatolandó):

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1. és az M/1., alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

8) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

9) Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás II. részében a legalacsonyabb ár bírálati szempontja szerint értékeli az ajánlatokat.

10) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.

11) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a keretmegállapodás egyedi szerződéseit támogatási forrásból kívánja finanszírozni, amely a jelen felhívás II.2.13. pontjában meghatározottakon kívül lehet egyéb támogatási forrás is a keretmegállapodás hatálya alatt.

12) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kíván kötni a nyertes ajánlattevővel a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

13) Az eljárásba bevont felelős akkreditált szaktanácsadó: Támis Norbert, Lajstromszám: 00109.

Helyesen:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§-ában foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt 1 500 000 EUR,azaz egymillió ötszázezer euró, ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

2) Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát Közbeszerzési Dokumentumokat, mely tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat.

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

A Közbeszerzési Dokumentumok elérése az érvényes ajánlattétel feltétele.

A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, valamint annak az Ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését, valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti.

3) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n. A külső csomagoláson „Ajánlat -Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (13.1.2017.10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

4) A Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumokban hivatkozott pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

5) A Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredeti példányban az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6) Ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is csatolandó):

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7) Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1. és az M/1., alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére valóalkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

8) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

9) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kíván kötni a nyertes ajánlattevővel a 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Kbt. 105.§ (1)bekezdés c) pontja szerint.

10) Az eljárásba bevont felelős akkreditált szaktanácsadó: Támis Norbert, Lajstromszám: 00109.

11) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a hirdetményfeladó rendszer karakterkorlátozása miatt az eljárást megindító hirdetmény teljes tartalmát a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzíti.

VII.2)További információk:

A Közbeszerzési Dokumentumok módosított elemei:

1. kötet: Útmutató az Ajánlattevőknek.

I. Ajánlati felhívás.

II. A közbeszerzési eljárás rendjére vonatkozó általános követelmények és információk az ajánlattevők részére.

2. kötet: Mellékletek, formanyomtatványok.

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványa.

A módosításról Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján a jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. Továbbá Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumok módosításait az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan is elérhetővé teszi.

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt nem hosszabbítja meg, tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása kizárólag nem jelentős módosításokat érint, valamint a módosításról szóló jelen hirdetmény feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. A Kbt. 52. § (5) bekezdése szerint nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.