Szolgáltatások - 452652-2015

Normál nézet megjelenítése

23/12/2015    S248

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2015/S 248-452652

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK09934
Postai cím: Fő u. 44–50.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Címzett: Merklné Szeiler Orsolya
E-mail: orsolya.szeiler.merklne@nfm.gov.hu
Telefon: +36 17951183
Fax: +36 17950129

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nfm.gov.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: fejlesztéspolitika
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
1. Vállalkozási szerződés – szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás – aktuális európai ügyek, társadalmi és politikai kérdések).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés tárgya:
— a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás – aktuális európai ügyek, társadalmi és politikai kérdések) vállalkozási szerződés keretében a következő fő jellemzőkkel:
I. adatfelvétel és az adatfelvétellel kapcsolatos elvárások.
Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel 1 alkalommal Magyarországon és az EU további 27 tagállamában. A kutatás olyan aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az egyes országok közvéleményében, amelyek terén az egyes tagállami és az európai közvéleményben tapasztalható attitűdök a kormányzati döntéshozatal szempontjából kiemelten fontos információtartalommal bírnak az alábbi paraméterek szerinti, minden országban egységes kutatásmódszertannal:
— CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszerrel,
— 1 000 fős minta országonként,
— minden országban a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint a 18 évesnél idősebb lakosságot reprezentáló minta (nem, korcsoport, településtípus szerint),
— a kérdőív hossza átlagosan 15 perc,
— országonként nyelvi kérdőív-mutációk (az adott országban hivatalos nyelvek mindegyikén),
— az adatfelvétel eredménye 29 db (28 ország + 1 összesített) tisztított, felcímkézett adatbázis a SPSS (.sav) és MS .csv vagy .dat) formátumban;
II. adatfeldolgozás, elemzés és tanácsadás – az adatfeldolgozással, elemzéssel és tanácsadással összefüggő elvárások.
Kvantitatív közvélemény-kutatási elemzés az EU 28 tagállamára vonatkozóan, amely aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az európai, valamint az egyes országok közvéleményében, amelyek terén az egyes tagállami és az európai közvéleményben tapasztalható attitűdök a kormányzati döntéshozatal szempontjából kiemelten fontos információtartalommal bírnak, az alábbi paraméterek szerint:
— az elemzés alapját a 29 db tisztított, felcímkézett SPSS .sav és MS .csv/.dat adatbázis képezi,
— elemzés minden ország lakosainak, valamint az EU teljes lakosságának véleményére kiterjed.
Az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában:
— adatfeldolgozás,
— az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása, amely bemutatja a gyakoriságokat és a kontingenciatáblákat,
— az eredmények és a főbb összefüggések összefoglalása PPT formátumban; 29 db, egyenként legalább 20 diát tartalmazó prezentáció átadása,
— írásos összefoglaló MS Word formátumban országonként legalább 20 oldal terjedelemben,
— személyes prezentáció a megrendelővel egyeztetett helyszínen és időpontban,
— az eredmények és összefüggések alapján stratégiai tanácsadás a megrendelővel egyeztetett paraméterek szerint,
— az elemzés nyelve: magyar
A nyújtandó szolgáltatással összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részeként megküldött szerződéstervezet tartalmazta.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások, 79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások, 79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika, 73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások, 79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 623 504 783 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
kizárólagos jogok védelme
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás – aktuális európai ügyek, társadalmi és politikai kérdések)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
15.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány – Századvég Gazdaságkutató Zrt. konzorcium közös ajánlattevők
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: toth.marianna@szazadveg.hu
Telefon: +36 306815990
Fax: +36 14795290

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 623 504 783 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Arány: 24,9 %

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Az ajánlattevő(k) neve, címe és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
— Századvég Politikai Iskola Alapítvány, 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10, Magyarország – nem minősül kis- és középvállalkozásnak,
— Alapítvány Századvég Gazdaságkutató Zrt., 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10, Magyarország – kisvállalkozás.
A szerződéskötés időpontja: 15.12.2015.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.12.2015