Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 454244-2022

19/08/2022    S159

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 159-454244

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Hajnalka
E-mail: feher.hajnalka@budapest.hu
Telefon: +36 13271199
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Római-part tervezés

Hivatkozási szám: EKR000903172021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok, illetve a Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 657 400 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Római-part árvízvédelmi tervezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71313410 Építkezéssel kapcsolatos kockázat- vagy veszélyértékelés
71322400 Gáttervezési szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
90712400 Természeti erőforrás-gazdálkodással vagy -megőrzéssel kapcsolatos stratégiai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés - "Budapest, Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása" keretében Budapest, Római-part elsőrendű árvízvédelmi létesítmény (árvízvédelmi mű) megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása.

A jelenlegi, meglévő, fejlesztésre váró árvízvédelmi mű fix földtöltés, melynek kulisszanyílásain mobil elzáró elemek biztosítják a védelmet. Az árvízvédelmi mű, mint vízilétesítmény jelenlegi tervezéssel érintett hossza kb. 3000 fm. A MÁSZ által fenyegetett ártéri öblözet nagysága 842,4 ha.

Az árvízvédelmi fejlesztés célja az árvízvédelem jogszabályokat kielégítő biztosítása összhangban „A Római-part jövőképe” c. dokumentumban megfogalmazottakkal, továbbá a 2. rész keretében meghatározásra kerülő közösségi és egyéb funkciókkal.

Az árvízvédelmi mű megtervezése a feladat, az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokból kiindulva, amely tervezés során az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:

1. Megvalósíthatósági tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció

1.1. Ingatlanállomány felmérés

1.2. Előkészítő munkarészek:

- Előzetes geodéziai felmérés;

- Előzetes geotechnikai feltárás és Talajvizsgálati jelentés készítése;

- Előzetes terület-igénybevétel meghatározás;

- Közmű állomány felmérése;

- Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése

1.3. Döntési javaslat, ennek munkarészei:

- Változatelemzés;

- Fejlesztési szükséglet megalapozása;

- Műszaki megoldások vizsgálata;

- Költségbecslés;

- Javaslat.

2. Opciós tétel: Környezeti hatásvizsgálat

3. Vízjogi létesítési engedélyezési terv és a védműhöz kapcsolódó egyéb létesítési, engedélyezési tervek elkészítése, valamint vízjogi létesítési engedély és egyéb engedélyek beszerzése

4. Tendertervek, tenderdokumentáció készítése az alábbi részletességgel:

3. kötet - „Megrendelői követelmények”;

4. kötet - „Egyösszegű Ajánlati Ár felbontása”;

5. kötet - „Tervdokumentáció” (Ajánlati terv).

Külön dokumentációként el kell készíteni a kivitelezés ütemtervét is.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá szakértői kapacitások biztosítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező műszaki leírás tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.1 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 a) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli, árvízvédelmi mű tervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.1 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 b) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli, árvízvédelmi mű tervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 5. M/2.1 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 c) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon (2. opciós tétel: környezeti hatásvizsgálatnak megfelelően) további feladat megrendelésére (továbbiakban: opció) jogosult. A feladat részletesen a műszaki leírásban került meghatározásra. Az opció csak az ajánlatkérő oldalán biztosít választási lehetőséget, az ajánlattevőnek kötelező rá árajánlatot adni és megrendelés esetén a feladatot elvégezni. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne hívja le. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a szerződéstervezet tartalmazza.

Opciós feladat tárgya: Környezeti hatásvizsgálat elkészítése

Amennyiben a kiválasztott változat az elvégzett előzmény vizsgálat és a hatóság előzetes állásfoglalása alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint hatásvizsgálat köteles, ajánlatkérő lehívhatja opciós tételként a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. Ajánlatkérő legkésőbb a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozatának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül jogosult az opciós tételt megrendelni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00001

II.2.14)További információk

1. Az árhoz kapcsolódó értékelési szempontok a következők: 1. Tervezési díj (nettó HUF), súlyszám: 45;

2. Opciós tétel tervezési díja (nettó HUF), súlyszám: 5. 2. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0-10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M/2.1 a), M/2.1 b) és M/2.1 c) pontok szerinti szakemberek esetében ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírtakat meghaladó 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, a 36 hónapot meghaladó ajánlatokra egységesen a pontszámok felső határával azonos számú pontot ad. 0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember alkalmassági követelmények körében előírt szakterületen szerzett (M/2.1 a) és b) pont szerinti szakember esetén árvízvédelmi mű tervezésére vonatkozó) tervezési többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. Súlyszám: 3. és 4. értékelési szempont 20-20, 5. értékelési szempont 10.

3. Jelen felhívás II.2.7) pontjában foglalt szerződés időtartama naptári napokban került meghatározásra, egy becsült teljesítési időtartam, amely a hatósági engedélyezési eljárás (ok) és a megrendelői véleményezés(ek) időtartamát is magában foglalja. A tényleges teljesítési határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.

4. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül minimum 50 millió HUF/év és minimum 25 millió HUF/káresemény tervezési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. 5. A felhívás III.1.3. pontjában hivatkozott „árvízvédelmi mű” fogalmát a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja, míg az ártéri öblözet fogalmát a 2. § 1. pontja határozza meg. Az árvízmentesítés tevékenység fogalmát az 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 1. pontja határozza meg.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Római-part közösségi tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85312320 Tanácsadási szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés - "Budapest, Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján" keretében

I. Közösségi tervezés lefolytatása a nyertes ajánlattevő által elkészített munkaterv szerint, a Római-parti érintettekkel munkacsoportok felállítása, legalább 30 db személyes vagy online munkacsoport ülés (kiscsoportos közösségi tervezési műhelymunka) , a munkacsoportokban folytatott munka eredményeként „A Római-part jövőképe” című dokumentumban meghatározott víziókból levezethető részletes fejlesztési javaslatok meghatározása és a konfliktusosként azonosított problématerületek feltárása, megoldások azonosítása.

II. A közösségi tervezés eredményei alapján, illetve „A Római-part jövőképe” című dokumentum felhasználásával a Római-part komplex középtávú fejlesztési koncepciójának elkészítése. A fejlesztési koncepció leírja „A Római-part jövőképe” című dokumentumban rögzített víziókkal kapcsolatos helyzeteket, problémákat, konfliktusokat, valamint meghatározza ezek tükrében a víziók eléréséhez szükséges lépéseket, intézkedéseket.

III. A közösségi tervezés eredményei alapján a közhasználatú területekre (minimálisan a sétányra és a csatlakozó utcák torkolatára) és a Duna-parti sávra szabadtérépítészeti koncepció és koncepcióterv elkészítése az érintettek bevonásával.

IV. Nyilvános közösségi tervezési platform felállítása és működtetése.

V. A közösségi tervezés folyamatának összehangolása a közbeszerzési eljárás 1. részének tárgyát képező tervezés folyamatával, ennek érdekében kooperációs értekezletek tartása.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá szakértői kapacitások biztosítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező műszaki leírás tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2 a) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember építési beruházás tervezésére és/vagy megvalósítására vonatkozó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 15 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.2 c) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.2 d) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakemberen felül a teljesítésbe ténylegesen bevonandó, M/2.2 d) pont szerinti végzettséggel, és tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő, min. 0 fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00001

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Értékelési szempontok részletesen: 1. Vállalkozási díj (nettó HUF); súlyszám: 50. 2. M/2.2 a) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember fejlesztési/beruházási tárgyú projektvezetői vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 15 hónap): súlyszám:20; 3.M/2.2 c) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember tájépítészeti tervezése vonatkozásában fennálló többlet tapasztalata hónapban megadva, súlyszám: 20; 4. M/2.2 d) alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakemberen felül a teljesítésbe ténylegesen bevonandó, M/2.2 d) pont szerinti végzettséggel,és tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő, min. 0 fő, max. 3 fő): súlyszám 10.

A részszempontonként adható pontszám: 0-10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. A 2-4. részszempont esetén 0 hónap/darab/fő megajánlása esetén ajánlattevő 0 pontot kap. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 2. részszempont esetén 15 hónapban, a 3. részszempont esetén 36 hónapban, a 4. részszempont esetén 3 főben, határozza meg az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, ezen értékekre és ezen értékeknél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 2. Ajánlatkérő az alábbi, a felhívás II.2.5. és III.1.3. pontjában hivatkozott fogalmak alatt a következőket érti:

- Közösségi tervezés: részvételi tervezési módszertan szerinti tervezés.

- Részvételi tervezési módszertan: olyan deliberációs folyamat, amelynek során a tervezés érintettjei (mindazok, akiknek az életére, munkájára a tervezés eredményei hatással vannak, vagy akik maguk hatással lehetnek ezekre) párbeszédben (deliberációban) vehetnek részt a tervezés tárgyával kapcsolatban. Az érintettek megszólítása, bevonása passzívan (nyilvános felhívásokkal) és célzottan, aktívan is megtörténik, a folyamat nyitott. A párbeszéd során az érintettek megismerhetik a tervezéssel kapcsolatos előzményeket és egyéb helyzeteket, körülményeket, szabadon ismertethetik a tervezés tárgyával kapcsolatos szükségleteiket és elvárásaikat, javaslatokat, észrevételeket tehetnek, illetve megismerhetik egymást és egymás szükségleteit, javaslatait. A deliberáció legfontosabb eszköze a vezetett (facilitált, moderált) műhelymunkák sorozata. A folyamat átlátható, eredményei dokumentáltak. A tervezési folyamat során a résztvevők javaslatai, észrevételei visszakövethetően rögzítésre kerülnek, az eltérő vélemények és a véleménykülönbségek, azoknak feloldási lehetőségei bemutatásra kerülnek, a döntési opciók közötti választás/priorizálás átlátható folyamat keretében kerül dokumentálásra.

- Munkacsoport ülés: olyan kiscsoportos műhelymunka, amelyen a közösségi tervezés során azonosított érintetti csoportokat reprezentáló személyek vesznek részt, moderált beszélgetések során véleményeket ütköztetnek, közös munkával feladatokat oldanak meg és az ülésekről összefoglaló vagy elemzés vagy más rögzített beszámoló készül.

- Projektvezetői vagy projektvezető helyettes tapasztalat: a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.

3. Jelen felhívás II.2.7) pontjában foglalt szerződés időtartama naptári napokban került meghatározásra, egy becsült teljesítési időtartam, amely a megrendelői véleményezés(ek) időtartamát is magában foglalja. A tényleges teljesítési határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 045-116209
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Római-part árvízvédelmi tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12021453241
Postai cím: Várfok Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: komplex@melyepterv.hu
Telefon: +36 14578170
Fax: +36 13754616
Internetcím: http://www.melyepterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 528 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

geotechnika; pénzügyi, gazdasági elemzés; környezeti hatásvizsgálat, EVD, Natura 2000 hatásbecslés, szerkezettervezési

részfeladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Római-part közösségi tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: 24366555241
Postai cím: Raoul Wallenberg Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@leptek.hu
Telefon: +36 202872717
Internetcím: http://www.leptek.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

geodézia, közösségi tervezés, közmű tervezés, közlekedés tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők az 1. részfeladatban:

Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Székhelye: 1012 Budapest, Várfok Utca 14.

Adószám: 12021453-2-41

VIZITERV Consult Tervező Tanácsadó és Szoltáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi Út 32. 8. em.

Adószám: 12164442-2-42

Ajánlattevők a 2. részfeladatban:

Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.

Székhelye: 1136 Budapest Raoul Wallenberg Utca 2.

Adószáma: 24366555-2-41

CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Mécs László Utca 8. 5. em. 19.

Adószáma: 25908668-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2022