Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 454355-2017

Display compact view

14/11/2017    S218

Nederland-Utrecht: Machinegeweren

2017/S 218-454355

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerie van Defensie/CLAS/MatlogCo
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Ter attentie van: C.S.C. Snuverink
E-mail: csc.snuverink@mindef.nl
Telefoon: +31 33-2182088

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.landmacht.nl

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Wapen M107A1 Barret in kist.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Lettele Nederland.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
50 stuks Wapen M107A1 Barret in kisti.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35321300 Machinegeweren

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: technische redenen, in verband met de bescherming van uitsluitende rechten
Contract gegund aan TBM zijnde de NL vertegenwoordiger van OEM Barrett USA.
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MM4501025704
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: TBM Technisch Bureau H.A. Muller
Plaats: Herveld
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: CLAS/MatlogCo
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Telefoon: +31 622029792

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Clas/MatlogCo
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Telefoon: +31 622029792

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
9.11.2017