Árubeszerzések - 454883-2017

15/11/2017    S219

Magyarország-Szombathely: Közvilágítási berendezések

2017/S 219-454883

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1–3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Telefon: +36 94520201
Fax: +36 94520335
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szombathely.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ajanlatteteli-felhivasok-dokumentacio
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: Széll Kálmán tér 5. I/1. (3. kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh László Csaba
E-mail: kozbeszerzes@jogiszakerto.hu
Telefon: +36 14650223
Fax: +36 17999909
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szombathely.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése háromoldalú szállítási, valamint pénzügyi lízing keretszerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34928500 Közvilágítási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése vállalkozási elemekkel vegyes háromoldalú szállítási, valamint pénzügyi lízing keretszerződés keretében.

Szombathely közigazgatási területén a közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembehelyezése és üzembeállítása, valamint a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljeskörűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50232110 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
66114000 Pénzügyi lízing szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Szombathely közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes Ajánlattevő feladata Szombathely közigazgatási területén, a vállalkozási elemekkel vegyes háromoldalú szállítási, és pénzügyi lízing keretszerződés keretében a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembehelyezése és üzembeállítása. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljeskörűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a leszerelésig, beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.

A korszerűsítés műszaki mennyiségei:

A korszerűsítés megvalósítása során 9 521 db világítótestet kell leszerelni és 9 516 db LED-es világítótestet kell szállítania, felszerelni és üzembe állítani.

A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások:

— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing,

— futamidő: a korszerűsítés keretében üzembehelyezett eszközök átadás-átvételétől számított 144 hónap

— díjfizetés gyakorisága: havonta, egyenlő tőkefizetéssel,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 1 havi BUBOR alapkamaton számítva,

— kamatfelár mértéke: az ajánlattevő által megajánlottak szerint,

— kamatkövetés: A nyertes ajánlattevő általános lízingfeltételeket tartalmazó szabályzatában meghatározottak szerint és mértékben,

— az ajánlatkérő kizárólag a szerződésben, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal összhangban a tárgyalás során véglegesített és meghatározott díjakat/költségeket köteles megfizetni, a futamidő alatt egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet a nyertes ajánlattevő nem írhat elő, kivéve a hitelbiztosítéki (HBNY) hatósági díjat,

— a zárt végű pénzügyi lízing tárgya a bruttó (ÁFA-val növelt) finanszírozás.

(Az alkalmassági feltételek megfelelősége szempontjából az Ajánlatkérő a becsült érték 60 %-ával számol.)

Ajánlatkérő előírja, hogy legkésőbb a finanszírozási időszak végén tulajdonjogot kell, hogy szerezzen a korszerűsítés keretében felszerelt eszközökön. A részletes feladatokat és az ellátandó tevékenység ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol az Ajánlatkérő gyártmányt, típust, márkanevet jelölt meg, az csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, amely esetben nem lehetséges a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírás, az így megjelölt termékek esetében ajánlatkérő az azzal egyenértékű (az ajánlati dokumentumokban részletezettek szerint) terméket is elfogadja (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján). A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő maximum 210 nap, minimum 180 nap / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 100
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 151
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, projekttársaság létrehozását.

2.A II.2.7.pont szerinti teljesítési határidőn belül 12év (144 hónap) a lízing futamideje, valamint az Ajánlattevő vállalása szerinti, de legfeljebb 7 hónap (210 naptári nap) a kivitelezés teljesítési határideje.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj.-ban nem lehet részv. jelentkező, alv.-ó és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben és a Kbt. 63. § (1) bek. a-d) pontjaiban megh. kiz. okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1-16. §-a szerint.

Előzetes igazolás az ajánlat részeként:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján a r. jelentkezőnek a r. jelentkezésében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része sz. lefolytatott közb. elj.-ban r. jelentkezésének benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megf., az egys. európai közb. dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. nem tart. a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. és a Kbt. 63. § (1) bek. a-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tek., amelyek nem vesznek részt az alkalm. igazolásában, a r. jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bek. sz. nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatk. a r. jelentkezőnek attól függetlenül be kell nyújtania, h. az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. [Kbt. 67. § (4) bek.]

Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is köteles benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bek. sz. igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. szerint az AK ált. a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. r. III. Fejezetének megf. kell igazolnia, h. nem tart. az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:

— a M.országon letelepedett a.tevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. III. Fejezet 8. és 9. §-a

— a nem M.országon letelepedett a.tevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. III. Fejezet 10. és 11. §-a szerint kell az igazolásokat benyújtania.

A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában megh. időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. [Kbt. 63. § (3) bekezdés]

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alvállalkozó tekintetében nem szükséges további nyilatkozatot benyújtani az eljárás ezen stádiumában [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (2) bek.].

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (4) bek. alapján a Korm. r. III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (5) bek. alapján, nem M.országon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az Ajánlatkérő nem írja elő olyan igazolás benyújtását, amely az e-Certis rendszerben ingyenesen, elektronikusan elérhető, azzal, hogy nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás magyar nyelvű fordításának a benyújtását, a Kbt. 69. § (11) bek. összhangban.

AK utal a Korm. r. 13. §-ában foglaltak érvényesítésére.

A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint az részvételre jelentkezők által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) α pontjának kitöltésével igazolja a P1) – P3) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az igazolások bekérése a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint történik.

P1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti a számláját/számláit;

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;

— pénzforgalmi számláján/számláin a részvételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állított tétel, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) Be kell nyújtani a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredmény-kimutatását (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)].

Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából [ingó eszközök pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből] származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben a részvételre jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 600 M Ft-ot.

P3) A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (ingó eszközök pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha:

P1) bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állított tétel volt;

P2) az adózott eredménye az utolsó 3 pénzügyileg lezárt üzleti évben egynél több lezárt üzleti évben negatív volt;

P3) a részvételre jelentkező – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya (ingó eszközök pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből) szerinti árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összesen a 600 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően a P1) illetőleg a P2) alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül valamelyik megfelel.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alkalmazandó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) α pontjának kitöltésével kell igazolni a M1) – M4) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az igazolások bekérése a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint történik.

M1) Ismertetni kell a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a), valamint (1a) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb szállításokat.

A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje, teljesítés kezdete, vége (év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);

— a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) pontban előírt referenciakövetelménynek való megfelelőség egy vagy több referenciával is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015 (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (4) bekezdésében előírtakra is. Ajánlatkérő az M1) a pontban előírt referencia esetében befejezett (részteljesített) referenciának fogadja el azt az időpontot, amikor a lízingbe adó használatra átadta a lízingelt eszközöket a lízingbe vevőnek.

M2) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségének (M2/b) vagy képzettségének (M2/a), szakmai tapasztalatának ismertetése, valamint a képzettséget igazoló dokumentum (egyszerű másolati példány), szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása.

M3) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, leírása. A Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint benyújtandó az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékai.

M4) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló műszaki felszereltség bemutatása. A Részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kel csatolnia a bemutatott eszközökre vonatkozóan, valamint csatolni kell az eszköznyilvántartó karton és a forgalmi engedély másolatát is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább az alábbi követelményeknek és feltételeknek megfelelő referenciákkal:

a) összesen minimum nettó 600 000 000 forint finanszírozott összegre vonatkozó, ingó eszköz(ök) pénzügyi lízing keretében történő finanszírozására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amelyek közül legalább egy darab referencia finanszírozott összege eléri a nettó 400 000 000 HUF-ot;

b) összesen legalább 6 500 db-ot tartalmazó, LED-es közvilágítási világítótestek szállítására és/vagy felszerelésére és/vagy üzembehelyezésére és üzemkésszé tételére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amelyek közül legalább egy darab referencia legalább 4 500 db-ot tartalmazó, LED-es közvilágítási világítótestek szállítására és/vagy felszerelésére és/vagy üzembehelyezésére és üzemkésszé tételére vonatkozott;

M2) nem rendelkezik legalább:

a) 1 fő, legalább az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal (MV-VI-R) rendelkező szakemberrel;

b) 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási és/vagy minőségirányítási és/vagy minőségügyi és/vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, akinek a minőségbiztosítás terén az előírt végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 36 hónapos szakmai tapasztalata van;

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

M3) Részvételre jelentkező nem rendelkezik közvilágítási világítótestek szállítási és/vagy értékesítési és/vagy gyártási tevékenységre érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint.

M4) Részvételre jelentkező nem rendelkezik legalább összesen minimum 4 db, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. AK. Kés. és Megh.kötbért, jótáll. bizt.-ot, Jótállást hat. meg.

2. AK a lízingdíjat a szerz.-ben megh. mód., tart.-al való telj.t köv.-en, havonta b.-i átutalással telj.-i, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. sz. A kif. során az adózás r.-ről sz. 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a is alkalm.-dó. Az a.tétel, az elsz. és kif. p.neme magy. forint (HUF) Fiz. hat. a Ptk. sz. 30 nap. A biztosítékok, és a fiz. felt. vonatk. részletes szab.-t a szerz.tervezet tartalm.

3. AK felh. r. jelentk. figyelmét, h. a Ptk. 6:116. § alapj. az megk. szerz. hatályának beálltát a lízing ügylethez jogszab.-ban előírt, a Korm. előzetes h. járulásától teszi függővé, így a szerz. az itt megh. felfügg. feltétel beálltával lép hat.-ba.

4. Futamidő max. 12 év. Ez alatt a rendsz. megtak.-ból a projektnek finansz. kell magát. Nem köth. meg a szerz. olyan feltétellel, h. AK saját finansz. kötelezettsége felmerül a lízingszerz. járulékait ill.-en. Ezt nyilatk.-al és számítással k. alátámasztani.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/12/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 02/01/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

AK felh. a figyelmet, h. tek. az EU Hiv. Lap K.hivatala ált. érvényesített karakterkorlátozásra, a közb. eljáráshoz szüks. info.-k teljes tartalmát az egyéb közbeszerzési dokumentumokban fejti ki.

1. AK ált. az a.tétel-hez kész. egyéb közb. dok.-ok a részv. felh. k.tételének időpontjától, korlátlanul és t. körűen, elektr. úton, tér.mentesen érh. el a gazd. szereplők sz.-ra (felh. I.3) pontja sz.). Ezen dok.-t részv. jelentk.-ként min 1. jelent.-nek, v. megnev. alvállalk.-nak elektr. úton el kell érnie a részv. határidő lejártáig. A dok. „elérése” alatt az AK a dok.-ok részeként kiadott regisztr. adatlap kitöltését és a felhívás I.1. p. szerinti kapcsolattartó r. tört. megküldését, vagy a részv. jelentk.-hez csatolását érti.

2. AK a Korm. r. 30. § (4) bek. alapján a gazd. és pü.-i, valamint műsz. és szakm. alk. feltételeket a min. a.tevők hiv. jegyz.-hez kép. szigorúbban áll. meg [P1) – P3); M1) – M4)]

3. AK. a Kbt. 66. § (6) bek. alapj. előírja a közb. azon részeinek, és az ismert alváll.-k megjelölését, amelynek telj.-hez a részv. jelentkező alváll.-t kív. ig. venni, és az ezen részek tek.-ben ig. venni kívánt és a részv. jelentk. benyújtásakor már ism. alváll.-kat.

4. AK. az elj. során – a Kbt. 71. §-nak megf. – a hiányp. lehetőségét biztosítja. AK. felhívja a figy.-t, h. a Kbt. 71. § (6) bek. alapj. nem rend. el újabb hiányp.-t, ha a hiányp.-al a r. jelentkező a jelentk.-ben korábban nem szer. gazd. szereplőt vont be az elj.-ba, és e gazd. sz.-re tek. lenne szüks. az új hp.

5. AK. ért. szempontok sz. tart. elemeinek ért.-e során adh. pontszám: 1-100.

6. Az ajánlatok ért.-nek módszere az ajánlati ár és a telj. von.-ban ford. arányosítás. AK. a Kbt. 77. § (1) bek. alapj. a telj. határidő ért. sz.-al kapcs. 180 naptári napban hat. meg az adott aj. elem azon legk.zőbb szintjét, amelyre és az annál még kedv. vállalásokra egyaránt az ért. ponthatár felső hat.-val azonos pontot ad, továbbá 210 napt. napban hat. meg azt az elv.-t, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. A telj. h.idő – a szerz. (3 o. száll. és pü-i lízing keretsz.) hat.lépésétől a közvil. hálózat aktív elemeinek (v.testek) korsz.-re ajánlott telj.-i (telj. rendsz. átad-átv időp.-ja) határidő napt. napban

Az ajánlati árat a köv. alszempontok sz. kell megadni:

1.1. A megv. rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe h.) nettó beszerzési ára (HUF) (s.szám: 60).

1.2. A lízingre ajánlott ajánlati ár – kamatfelár mért. (kamatrés) – (1 havi BUBOR + %. Két tizedesjegyig kell megadni). – % - (súlyszám: 40).

A részl. előírásokat a közb. dokumentumok tart.

7. R. jelentkezőnek a jelentk.-hez csat. kell a Kbt. 66. (4) bek. sz. nyilatkozatát.

8. AK nem alk. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Az a.tevőnek az ajánlati szak.-ban a végl. ajánlat részeként Ajánlati Biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 54. §-a alapj., amelynek összege 8 000 000 HUF. A biztosíték az a.tevő választása szerint a Kbt. 54. § (2) bek. sz. módon telj.-ő. Számlaszám: 10918001-00000003-25300036.

10. A r.vételi jelentk.-ek felbontásának időpontja, helye: 15.12.2017. 10:00 óra (CET), a felhívás I.1. p.-ban megj. helyiség. A r. jelentkezések bontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 68. § (3) bek.

11. A r. jelentkezésben a r. jelentkező nem tehet ajánlatot, azaz a r. jelentkezés nem tartalmazhatja a r. felhívás II.2.5) Ért. szempontok szerinti megajánlást.

12. FAksz: dr. Balogh László Csaba 00252.

13. A részajánlattételt AK kizárja, figy. arra, h. a besz. tárgya, a vegyes konstrukcióból adódóan, a gazd. és műsz. szempontok figy.vételével nem osztható, részekre nem bontható.

14. A tárgyalásos eljárás indoka (Kbt. 86. § (1) bek.): Tek. arra, h. a jelen beszerz. tárgya összetett, valamint a vállalk. elemekkel vegy. szállítási és lízing keretszerz. konstrukció, ezért a szerz. jellegével összetettségével, jogi és p.ügyi kialakításával kapcs. sajátos körülmények és az ezekhez kötődő kockázatok miatt tárgy.-ok nél. nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/11/2017