Árubeszerzések - 457231-2020

Submission deadline has been amended by:  511551-2020
29/09/2020    S189

Magyarország-Budapest: Vasúti személykocsik

2020/S 189-457231

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita
E-mail: anita.mirko@cerhahempel.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mav-hev.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.mav-hev.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915692020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915692020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Alacsonypadlós személyszállító HÉV járművek"

Hivatkozási szám: EKR000915692020
II.1.2)Fő CPV-kód
34622200 Vasúti személykocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés

Tárgya: „Alacsonypadlós személyszállító HÉV járművek (villamos motorvonat) beszerzése a H5, H6 és H7 vonalakra”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622200 Vasúti személykocsik
34622400 Vasúti kocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2000 Szentendre, Vasúti villasor 4, Szentendre kocsiszín

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1) Alapmennyiség:

Vállalkozással vegyes adásvételi keretszerződés az „Alacsonypadlós* személyszállító HÉV járművek (villamos motorvonat) beszerzése a H5, H6 és H7 vonalakra” keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által VHF/94754-2/2019-ITM számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben - a határozat és annak záradékolt műszaki melléklete - közbeszerzési dokumentáció V. fejezete („Műszaki leírás”) meghatározott valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő, új személyszállító HÉV jármű (villamos motorvonat) gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, üzembehelyezési engedélyeztetés), a kezelő és karbantartó személyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:

Összesen 42 db, normál nyomtávú, moduláris felépítésű, minden modulban alacsony padlós, csuklós, kétoldalas ajtóelrendezésű, kétirányú közlekedésre alkalmas, mindkét végén teljes értékű vezetőfülkével ellátott, teljes hosszban átjárható utasterű, új személyszállító HÉV jármű (villamos motorvonat) az alábbi és a dokumentációban részletezett főbb jellemzőkkel:

— min. utaskapacitás (állóhely: 4 fő/m2) 700 fő,

— min. kerekesszék befogadóképesség: 4 db,

— max. hosszúság: 120 m

— max. névleges szélesség: 2 880 mm

— min. járófolyosó szélesség a futóművek felett 500 mm, az utastér egyéb részein 700 mm,

— feszültég: 1500 V névleges egyenfeszültség.

Továbbá ezen járművekhez tartozó egyéb áruk (tartalék alkatrészek és speciális készülékek, technológiai berendezések, valamint dokumentáció és szoftver) szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint és kapcsolódó szolgáltatások (A dokumentáció és az áruk szállításával együtt járó szolgáltatásokat jelenti, mint például a betanítás a járművezetők és szerelők részére és a járművek garanciális/jótállási idő (az első jármű üzembe helyezési engedélyének átadásától az utolsó jármű üzembe helyezési engedélyének átadását követő min. 1096. nap 24:00 óráig) alatti karbantartási szakfelügyelete) ellátása.

*Alacsonypadlós jármű: Alacsonypadlós jármű alatt ajánlatkérő a műszaki leírásban (karakterkorlát miatt) részletesen szabályozott, előírt feltételeknek megfelelő járművet fogadja el.

Ajánlatkérő a részvételi felhívás VI.3) 10 pontjában rögzített feltétel teljesülése, a szerződés hatálybelépése esetén az alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A részletes feladat meghatározást és műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum részeként átadandó műszaki leírás tartalmazza.

2) Feltételes mennyiség

Ajánlatkérő az alapmennyiséghez tartozó utolsó jármű leszállításának teljesítését követő 72. hónap utolsó napjáig jogosult akár egy, akár több lehívás keretében

1. összesen további (a jelen felhívás II.2.4) pont 1) pontjában meghatározott alapmennyiségen felüli) 12 db jármű és kapcsolódó szolgáltatások, valamint jármű lehívás esetén összesen;

2. további (a jelen felhívás II.2.4) pont 1) pontjában meghatározott alapmennyiségen felüli) ezen járművekhez tartozó egyéb áruk megrendelésére.

Ajánlatkérő e körben jogosult - az eljárást megindító felhívás II.2.4) pont 1) pontjában meghatározottak figyelembevételével további járművek megrendelésére, valamint bármilyen összetételű egyéb áru (tartalék alkatrészek és speciális készülékek, technológiai berendezések, valamint dokumentáció és szoftver) lehívására. (Feltételes mennyiség). Egy lehívás keretében legalább 6 db jármű megrendelése szükséges.

3. Kiegészítő berendezés [Oktatási szimulációs berendezés (Műszaki leírás I. rész 8.4 pontja szerint)]

A Feltételes mennyiség az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így a Feltételes mennyiség körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. A feltételes mennyiség lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Alacsonypadlós rész aránya az utastérben [min: 75 %; max: 90 %] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Magaspadlós részek padlószintje [min 1050 mm; max: 1200 mm] / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 3. Ülőhely szám [min: 235 db; max: 300 db] / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 4. Utas ajtók szabad nyílása [min: 1300 mm; max: 1400 mm] / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 55
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 135
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelen II.2.9) pontban megadott érték kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került megadásra.

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Részletesen lásd a részvételi felhívás II.2.4) 2.) pontjában meghatározott Feltételes mennyiséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tájékoztatásul az ajánlattételi szakaszhoz: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás, 1-4. részszempont: arányosítás a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Részvételre jelentkező(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy jelentkezői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

P1)

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) csatolnia kell - a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdése c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegforduló-nappal lezárt üzleti év vasúti jármű gyártása és szállításából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) (6)-(7) és (10) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67.§-ban foglaltakra. Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése az irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évben vasúti jármű gyártása és szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 100 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a jelentkezésben; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb korábbi, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya (villamos motorvonat szállítása) szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (1)-(2) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— a szállítás tárgya, melyben meg kell jelölni valamennyi, a referencia kapcsán megfogalmazott jellemzőket (nyomtáv, alacsonypadlósság mértéke, járműcsalád, stb), valamint a szállítás mennyiségét,

— teljesítés helye,

— járműcsalád megnevezése,

— a teljesítés ideje [az üzembe helyezés (üzembe helyezési engedély kiadásának) ideje (év, hónap, nap)],

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Irányadó a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr 21. §(2)a), 22.§ (3) bekezdése.

A referenciamunka akkor tekinthető a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 9 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (1a) bek b)).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) összesen nem rendelkezik legalább az alábbi referencia munkákkal:

1. az Európai Unió vagy az EFTA megállapodásban részes valamely állam területén való működés céljára teljesített, összesen legalább 10 db, normál nyomtávú (1435 mm), legalább 75 %-ban alacsonypadlós, üzembe helyezett, villamos motorvonat leszállítására vonatkozó referencia/referenciák, mely motorvonatok a megajánlott kivitellel azonos járműcsaládból származnak.

Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.

Ajánlatkérő ezen minimumkövetelmény tekintetében alacsonypadlós alatt a sínkorona-szint fölött maximum 700 mm +/- 50 mm, vagy annál alacsonyabb beszálló-magasságú vasúti személyszállító járműveket érti. Az alacsonypadlós arány számítása az alábbiak szerint kell, hogy történjen:

Az alacsonypadlós arány a jármű sínkoronától mért maximum 700 mm +/- 50 mm, vagy annál alacsonyabb területeinek százalékos arányát jelenti a jármű teljes utasteréhez viszonyítva. E tekintetben az utastér részének kell tekinteni minden az utasok által elfoglalható területet, beleértve a feljáróajtók előtereit, a közlekedőfolyosók területét, a vezetőállás ajtaja előtt szabadon hagyandó területet, az esetleges WC-k területét és az ülőhelyekre eső területet is. Nem lehet azonban figyelembe venni a 12 %-nál nagyobb lejtésű padlóra eső területet, a lépcsőket, a kocsik közötti átjárók területét, valamint a vezetőállásokat és egyéb utasoktól elzárt területeket. Az alacsony padlós területhez lehet beszámítani az azon ülésekre eső területet is, amelyek az alacsony padlós utastérből megközelíthetőek, lábterük is az alacsonypadlós területre esik és az ülőlap magassága nem magasabb a többi alacsonypadlós utastérben elhelyezett ülésénél, de alacsonypadlós területhez nem ha alattuk ülésdoboz, vagy a jármű szerkezeti elemei miatt nincs padló, vagy az magasabban van, mint 700 mm +/- 50 mm. Csak azokat a területeket lehet az alacsonypadlós területhez számítani, amelyek a legfeljebb 700 mm +/- 50 mm, vagy annál alacsonyabb belépőmagasságú oldalajtóktól lépcső közbeiktatása nélkül megközelíthetőek.

Ajánlatkérő ezen minimumkövetelmény tekintetében azonos járműcsaládhoz tartozónak az azonos gyártó által, azonos tervezési elv alapján, azonos moduláris elemekből felépített, azonos tengely - és forgóváz elrendezéssel rendelkező villamos motorvonatokat érti és amelyeket a gyártó ez alapján az adott járműcsaládba sorol.

Ajánlatkérő az olyan jelenleg még teljes körűen be nem fejezett referenciamunkák igazolását is elfogadja, amelyekben már igazoltan megtörtént a jármű, a járművek leszállítása és üzembe helyezési engedélyének kiadása.

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek - az előleg visszafizetési biztosíték kivételével - mind az alap mind a feltételes mennyiségre vonatkoznak: Jótállás, késedelmi kötbér, szállítási hibás teljesítési kötbér, üzemkészségi és nem üzemkészségi hibás teljesítési kötbér meghiúsulási kötbér, előleg visszafizetési, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, továbbá felelősségbiztosítás a tárgyalás alapját képező szerződéstervezet alapján.

A részletes teljesítési feltételeket és szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződéses ellenérték, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR

Ajánlatkérő előleg igénylését biztosítja, előleg maximális mértéke: 30 % (az Alapmennyiség Ellenértékékének 30 % a szerződéstervezet szabályozására figyelemmel).

Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint.

Ajánlattevő a szerződéstervezetben meghatározott számú számla benyújtására jogosult.

A részletes fizetési és teljesítési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös részvételre jelentkező (ajánlattevők) tekintetében.

Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem közösen nyújt be jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A kiadott szerződéstervezet előírásai figyelembevételével.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/10/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 25/11/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció.

2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.10.26. napja 13.00 óra Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

3. Tájékoztatásul az Ajánlattételi szakaszhoz, az ajánlatkérő:

— helyszíni bejárást nem biztosít,

— az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 50 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő OTP banknál vezetett 11794008-21329632 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben,

— a tárgyalások tárgyát képezi a Műszaki Leírásban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek, ajánlattevők ajánlatai. A tárgyalások során az Ajánlatkérő pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, azok mértékét, a teljesítés menetét, a műszaki paramétereket, és mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár esetleges csökkentésének lehetőségeit. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződést biztosító mellékötelezettségek körében, a kötbérek vonatkozásában, a kötbérek tárgyai, az azokra okot adó esetkörök tekintetében nem kíván tárgyalni,

— Az Ajánlattevő köteles – a közbeszerzési dokumentum előírásainak megfelelő – a megajánlott járműre vonatkozó műszaki ajánlatot (jellegrajz és 3D prezentáció) benyújtani. Az Ajánlattevő a műszaki ajánlata részeként köteles arra vonatkozóan is nyilatkozni, hogy a megajánlott járművek megfelelnek az Európai Unió területén a villamos motorvonatokkal szemben támasztott kötelező műszaki feltételeknek,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése). Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplőnek minősül-e, továbbá közösségi származású árut ajánl-e meg, illetve ezek hiányában nemzeti elbánás alá esik-e.

4. Az Alapmennyiség teljesítése tekintetében a szerződés időtartama 1341 naptári nap. A szerződés időtartama a Feltételes mennyiség lehívása esetén legfeljebb 4051 naptári nap, melyet a II.3) „A szerződés időtartama vagy befejezés határideje” pontban tüntettünk fel, lásd 135 hónap.

Az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőket a szerződéstervezet 3. számú melléklete, míg a feltételes mennyiség lehívásának szabályait és a teljesítési határidőket a szerződéstervezet 4. számú melléklete részletezi.

5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). A jelentkezés / majd ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

8. Részekre történő részvételi jelentkezés, későbbiekben ajánlattétel nem lehetséges: 1) ajánlatkérő beszerzési igénye 42+12 db egységes kialakítású és gyártmányú villamos motorvonat, 2) az azokhoz kapcsolt szolgáltatások, alkatrészellátás műszaki és gazdasági szempontból 1 ajánlattevő nyertességével biztosított.

9. A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2.§ (2) bekezdése alapján AK alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti AK-nek minősül.

10. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (5)-(6) bek.] kerül megindításra. Ezen körülmény (az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

11. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor: 00159 Mirkó Anita: 00945

13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

14. Az ajánlatkérő fenntartja ennek a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás). A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.10.26. 13:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/09/2020