Services - 457663-2021

10/09/2021    S176

România-Brașov: Servicii de exploatare forestieră

2021/S 176-457663

Anunț de intenție

Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: prin Direcția Silvică Brașov, Str. Cloșca nr. 31
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500040
Țară: România
Persoană de contact: Direcţia Silvică Braşov
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 268415770
Fax: +40 268475678
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.rosilva.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov

Număr de referinţă: 1/2021
II.1.2)Cod CPV principal
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de exploatari forestiere care constau în:

— doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara; fasonarea si asezarea lemnului de foc în steri;

— curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

— sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 400 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Fondul forestier administrat de ocoalele silvice din cadrul Direcţiei Silvice Braşov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 250 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

La data publicarii anuntului de intentie AC nu cunoaste numarul loturilor (partizi/grupaje de partizi, pentru subunitatile Directiei Silvice Brasov) ce vor fi oferite la licitatiile de achizitie a serviciilor de explotare masa lemnosa, intrucat lista partizilor(loturilor) se modifica/completeaza conform art. 10 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Fondul forestier administrat de ocoalele silvice din cadrul Direcţiei Silvice Braşov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 150 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

La data publicarii anuntului de intentie AC nu cunoaste numarul loturilor (partizi/grupaje de partizi, pentru subunitatile Directiei Silvice Brasov) ce vor fi oferite la licitatiile de achizitie a serviciilor de explotare masa lemnosa, intrucat lista partizilor(loturilor) se modifica/completeaza conform art. 10 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
02/11/2021

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

La data publicarii anuntului de intentie, AC nu cunoaste numarul loturilor (partizi/grupaje de partizi, pentru subunitatile Directiei Silvice Brasov) ce vor fi oferite la licitatiile de achizitie a serviciilor de explotare masa lemnosa, intrucat lista partizilor (loturilor) se modifica/completeaza conform art. 10 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier propietate publica.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se simte vatamată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor în termenele prevăzute de art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al Direcției Silvice Brașov
Adresă: Strada Cloşca, nr. 31
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500040
Țară: România
E-mail: office@brasov.rosilva.ro
Telefon: +40 268415770
Fax: +40 268475678
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/09/2021