Supplies - 458094-2020

30/09/2020    S190

Romania-Târgoviște: Garments for biological or chemical protection

2020/S 190-458094

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
National registration number: 4206845
Postal address: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48
Town: Târgoviște
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Postal code: 130095
Country: Romania
Contact person: Mihaela Pîrvu
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telephone: +40 245212113
Fax: +40 245210509
Internet address(es):
Main address: https://spitaldb.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104047
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare complet combinezon inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte

Reference number: 4206845_2020_PAAPD1150741
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru furnizare complet combinezon inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte conform fisei de date si caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru raspunsul autoritatii contractante la clarificari este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 200 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Main site or place of performance:

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Targoviste, jud. Dambovita.

II.2.4)Description of the procurement:

Produsul ce va fi achizitiont, complet combinezon inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte, va fi utilizat in cadrul sectiilor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste pentru o perioada de 12 luni.

Complet combinezon inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte: cantitate minima: 90 000,00 buc., cantitate maxima: 120 000,00 buc.

Cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent se regasesc in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 200 000,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe acest lot = 2 000 000,00 RON fara TVA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

1. declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

2. declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

3. declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica..

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

— certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local – inclusiv sedii secundare/puncte de lucru asa cum sunt definite in certificatul constatator emis de ONRC etc.) – lipsa datoriilor se va dovedi la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

5. declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— dr. Claudiu Dumitrescu, manager;

— dr. Tomescu Gheorghe Andrei, director medical;

— ec. Pirvu Mihaela, director financiar-contabil;

— as. med. Nicolae Rodica, director ingrijiri;

— ec. Greaca Luisa Marinela, sef Serviciul achizitii, aprovizionare, avizare si urmarire contracte;

— ec. Ciocea Magda-Florentina, sef Birou achizitii;

— jr. Sanda Madalina, sef Birou avizare si urmarire contracte;

— jr. Popa Andrea Eugenia, Birou avizare si urmarire contracte;

— ec. Floricescu Narcis Lucian, Serviciul achizitii si aprovizionare;

— ec. Dumitrache Laurentiu-Octavian, Serviciul achizitii si aprovizionare;

— ec. Ileana Mihai-Catalin, Serviciul achizitii si aprovizionare;

— ec. Oprea Florin, Serviciul achizitii si aprovizionare;

— ref. Manica Ana-Emanuela, Serviciul achizitii si aprovizionare;

— ec. Vlad Ionut, Serviciul achizitii si aprovizionare.

Operatorii economici, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar operatorilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

În cazul în care oferta este depusă în asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta are susținere tehnică/profesională, persoana care asigură susținerea (terțul susținător) va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta depusă conține propuneri de subcontractanți, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor doar de catre operatorii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.

În cazul în care oferta este depusă în asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta are susținere tehnică/profesională, persoana care asigură susținerea (terțul susținător) va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta depusă conține propuneri de subcontractanți, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate.

Modul de departajare a ofertelor care inregistreaza propuneri financiare egale, conform criteriului de a atribuire:

— pentru locul intai: in situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe primul loc a unor documente care vor contine noi propuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregisteaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare;

— pentru locul doi: in situatia in care se constata ca ofertele clasate pe locul doi inregistreaza propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe locul doi a unor documente care vor contine noi prppuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregistreaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul doi pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare;

— pentru locul trei: in situatia in care se constata ca ofertele clasate pe locul trei au propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe locul trei a unor documente care vor contine noi propunerei financiare (reofertare). Oferta financiara care inregistreaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I si locul II (locuri superioare) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul trei pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord-cadru/contract subsecvent, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data la care incheierii contractelor subsecvente, acordurilor-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acord-cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului contract.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Postal address: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, județ Dâmbovița
Town: Târgoviște
Postal code: 130095
Country: Romania
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telephone: +40 245212113
Fax: +40 245210509
Internet address: https://spitaldb.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/09/2020