Supplies - 45844-2019

30/01/2019    S21

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

2019/S 021-045844

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 168-382059)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Gugała
E-mail: tomasz.gugala@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011986
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: www.policja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

Numer referencyjny: 162/BŁiI/18/TG/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 168-382059

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 05/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/02/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: