Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 45844-2019

30/01/2019    S21

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

2019/S 021-045844

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 168-382059)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Gugała
E-mail: tomasz.gugala@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011986
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: www.policja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

Numer referencyjny: 162/BŁiI/18/TG/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 168-382059

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 05/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/02/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: