Supplies - 458846-2017

17/11/2017    S221    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Various office equipment and supplies

2017/S 221-458846

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
National registration number: 1401
Postal address: ul. A. Felińskiego 2B
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Not specified
Postal code: 01-513
Country: Poland
Contact person: Jacek Wielkopolanin
E-mail: jacek.wielkopolanin@mz.mofnet.gov.pl
Telephone: +48 225618018
Fax: +48 225618268

Internet address(es):

Main address: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

Reference number: PN/32/2017
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A i 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ

Zamówienie podzielono na części:

Część 1 – artykuły papiernicze,

Część 2 – materiały biurowe.

Szczegóły realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis realizacji zamówienia.

Dostawy przeznaczone są dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ „Wykaz Jednostek”.

Wykonawca zapewni transport i rozładunek zamówionych artykułów papierniczych i materiałów biurowych do wskazanych miejsc dostaw i zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych artykułów i materiałów do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowan.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 139 024.40 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – artykuły papiernicze

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30199230 Envelopes
30199792 Calendars
22816000 Pads
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Not specified
Main site or place of performance:

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ „Wykaz Jednostek”.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatnosci faktur / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 919 512.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w ilości wskazanej w załączniku nr 2A do SIWZ i zamówienie dodatkowo takiego samego asortymentu artykułów papierniczych, o tych samych parametrach oraz cenie, jak w zamówieniu podstawowym. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem w trakcie trwania umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – materiały biurowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30190000 Various office equipment and supplies
30192000 Office supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Not specified
Main site or place of performance:

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ „Wykaz Jednostek”.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatnosci faktur / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 219 512.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w ilości wskazanej w załączniku nr 2B do SIWZ i zamówienie dodatkowo takiego samego asortymentu materiałów biurowych, o tych samych parametrach oraz cenie, jak w zamówieniu podstawowym. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem w trakcie trwania umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

1.1.1 Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi, którakolwiek z przesłanek/okoliczności wskazanych

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 3 i pkt 8 Ustawy z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 Ustawy.

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia tj. posiadają zdolność zawodową (doświadczenie) do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

(dot. części I) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty dwie dostawy artykułów papierniczych, dla różnych odbiorców, na podstawie odrębnych umów, o łącznej wartości nie niższej niż 900 000 PLN brutto.

(dot. części II) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty dwie dostawy materiałów biurowych, dla różnych odbiorców, na podstawie odrębnych umów, o łącznej wartości nie niższej niż 500 000 PLN brutto.

Wykonawca może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1.1 powinien spełniać każdy z partnerów.

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w Części VI SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który spełnia przesłanki art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 3 i 8 pzp.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą jest załącznikiem Nr 6. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

2. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 Ustawy, dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano wykonawcę, niezwiązanych z wyborem wykonawcy (np. zmiana: konta bankowego, danych teleadresowych, sposobu fakturowania, osób wskazanych do kontaktów między stronami). O powyższych zmianach strony umowy będą wzajemnie powiadamiały się pisemnie.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2017
Local time: 11:00
Place:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2 B, 01-513 Warszawa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:

Zlecenia na dostawy będą składane u Wykonawcy sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostki przy zastosowaniu platformy on-line we wskazanych terminach:

— I dostawa w okresie (od dnia następnego po podpisaniu umowy) – 28.2.2018 r.

— II dostawa w okresie 1.3.2018 r. –30.4.2018 r.

— III dostawa w okresie 1.5.2018 r. –30.6.2018 r.

— IV dostawa w okresie 1.7.2018 r. –31.8.2018 r.

— V dostawa w okresie 1.9.2018 r. –31.10.2018 r.

— VI dostawa w okresie 1.11.2018 r. –10.12.2018 r

W trakcie realizacji umowy możliwe jest dokonanie jednej dodatkowej dostawy do każdej Jednostki wymienionej w załączniku nr 1A do SIWZ.

Każda dostawa realizowana będzie w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Opis funkcjonalności platformy do składania zamówień (platformy on-line).

a)System musi być posadowiony całkowicie na serwerach Wykonawcy, Jednostka ma jedynie dostęp do systemu bez konieczności instalowania po stronie Jednostki jakichkolwiek komponentów systemu.

Za poprawność działania udostępnionego systemu i wszystkich wymaganych w nim funkcjonalności odpowiada Wykonawca.

b)System musi być obsługiwany przez przeglądarkę minimum Internet Explorer 11 lub równoważną.

c)System musi posiadać co najmniej niżej opisane funkcjonalności:

umożliwiać tworzenie i składanie zleceń,

umożliwiać przeglądanie bieżących i archiwalnych zleceń wg posiadanego statusu i ich pobranie w formacie pdf, ( ewentualnie eksport do .xls)

możliwość przypisania budżetu brutto dla danej Jednostki, możliwość jej monitorowania, w podziale na ilości i kwoty już wykorzystane i do wykorzystania,

separacja danych Jednostki, tzn. Jednostka ma tylko dostęp do zamówionego asortymentu (ewentualnie możliwość wyboru kolorystyki, jeśli było to przyjęte w postępowaniu przetargowym)i zamówionych ilości, nie może przeszukiwać całego katalogu, ani składać zamówień

na towar, którego nie zamówiła; w przypadku uruchomienia takiej funkcji, za towar nieobjęty przetargiem zapłaci Wykonawca, nie zostanie nim obciążony Zamawiający,

umożliwiać użytkownikom Jednostek i Administratorowi możliwość monitorowania statusu realizacji zamówienia,

utworzenia stałego zamkniętego formularza zakupu artykułów papierniczych/biurowych zgodnego z postępowaniem przetargowym i zamówionymi ilościami dla każdej Jednostki,

generowanie raportów, dotyczących złożonych zleceń z dowolnych przedziałów czasowych w całym okresie realizacji umowy dla każdej Jednostki i z poziomu Administratora; wszystkie utworzone raporty powinny mieć możliwość transferu

do pliku Excel,

wskazane dodatkowe funkcjonalności systemu:

— każde zlecenie powinno posiadać unikalny kolejny numer zamówienia odrębny dla Jednostek,

— formularz do składania zleceń powinien posiadać pole do wprowadzenia dodatkowych uwag -np. osoby odbierającej dostawę.

d)Poziomy korzystających i ich uprawnienia:

korzystającymi z platformy są wybrani pracownicy danej jednostki,

korzystający posiadają indywidualne loginy nadane przez Wykonawcę ( nie więcej niż dwa na każdą jednostkę),

przypisane loginy muszą identyfikować Jednostkę i pracownika,

pracownik Jednostki składa zlecenie w ramach posiadanych ilości artykułów/materiałów i budżetu ale nie dokonuje zatwierdzenia. Akceptacji tj. zatwierdzenia dokonuje Administrator

login Administratora daje dostęp do wszystkich zamówień oraz ich zatwierdzania, odrzucania, modyfikacji.

e)Minimalny zakres danych niezbędnych do złożenia zlecenia widocznych na stronie systemu do obsługi klienta po zalogowaniu:

nazwy artykułów zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B,

jednostki miar artykułów zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B,

ilości zamówionych artykułów w podziale na wykorzystane i pozostające do wykorzystania,

ceny jednostkowe netto i brutto zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B,

informacja o dostępności kwoty brutto przyznanego budżetu w ramach Jednostki, w podziale na wykorzystany i pozostający do wykorzystania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Wniesienie odwołania na tym etapie postępowania przysługuje wykonawcy w terminie 10 dni: 1) od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w formie elektronicznej lub fax-em albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) wobec treści ogłoszenia i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt 2, licząc od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/11/2017