Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 459770-2021

Submission deadline has been amended by:  512217-2021
10/09/2021    S176

Magyarország-Sopron: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 176-459770

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Velez Rita Nikoletta
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Telefon: +36 12245805
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.gysev.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000740832021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000740832021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely-Kőszeg vv. villamosítás előkészítése

Hivatkozási szám: EKR000740832021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely-Kőszeg vasútvonal villamosításának előkészítési feladatai.

Szombathely-Kőszeg vasútvonal villamosításának megvalósításához szükséges tervezési és kapcsolódó feladatok elvégzése, továbbá a támogatási konstrukció keretében elvárt dokumentumok elkészítése, engedélyek beszerzése.

A részleteket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő fióktelepe (1138 Budapest, Népfürdő utca 22/B.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szombathely-Kőszeg vasútvonal villamosításának előkészítési feladatai

A 18 számú, Szombathely (kiz.) - Kőszeg (bez.) szakasz országos jelentőségű vasúti mellékvonal villamosítását célzó műszaki tervek elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése, továbbá a támogatási konstrukció keretében elvárt dokumentumok elkészítése

A kapcsolódó építési beruházás várható főbb műszaki paraméterei:

- Közvetlen beavatkozási terület: Kőszeg, Lukácsháza, Gencsapáti, Szombathely települések területe, 18. sz. vasútvonal Szombathely - Kőszeg.

- A vasútvonalon a villamosítással összefüggő bontási, terület előkészítési, akadálymentesítési, közmű- és kábelkiváltási munkák elvégzése.

- Meglévő nyomvonalon 17 km hosszban egyvágányú mellékvonali vasúti pálya villamosítása 25 kV, 50 Hz váltakozó áramú, egyfázisú rendszerben, 80 km/h engedélyezett sebességre.

- Az útátjáró-, és biztosítóberendezéseken - a villamosítás miatti - szükséges átalakítások elvégzése.

- A GYSEV biztosítóberendezéseinek, forgalomirányító rendszereinek (KÖFE, KÖFI) szükséges mértékű módosítása, bővítése.

- Szombathely állomás meglévő 25kV - 50 Hz felsővezetéki rendszer módosításával a 18. vonal felsővezetéki rendszerének betáplálásának kiépítése.

- A GYSEV FET rendszerébe történő beillesztéshez szükséges tervek (felsővezeték, térvilágítás, váltófűtés)

- Kőszeg állomáson oszloptranszformátor létesítése.

Nyertes AT feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges tervezési és kapcsolódó szolgáltatás elvégzése, ezen belül az alábbi főbb feladatok:

- a villamosítással összefüggő külső és saját (GYSEV) közmű és biztosítóberendezési átalakítások, védelembe helyezések tervezése, szükséges közmű- és kábelkiváltások tervei, előzetes zavartatásszámítás elvégzése;

- részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) elkészítése, CBA elkészítése (beleértve mind az IKOP-3.2.0-15-2020-00035, mind a IKOP-3.2.0-15-2016-00006 azonosítószámú projektre vonatkozóan egységes szerkezetben);

- az elkészült tervek uniós átjárhatósági (EK-hitelesítési) tanúsításának (NoBo és DeBo), valamint a rendszerintegritási tanúsításának megszerzése, az ehhez szükséges összes egyéb feltétel biztosítása, tevékenység elvégeztetése;

- megvalósításhoz szükséges engedélyek teljes körű megszerzése, engedélyeztetési feladatok;

- tenderdokumentáció összeállítása, méret- és mennyiség-kimutatás, tervezői költségbecslés elkészítése;

- környezetvédelmi munkarészek elkészítése és Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) lefolytatásához, környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, az engedély megszerzése, a villamosítási munkákra vonatkozóan a klímaváltozással kapcsolatos uniós elvárásoknak való megfelelést igazoló dokumentáció elkészítése.

A részletes feladatleírást KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M2/1) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti releváns többlet szakmai tapasztalata projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként (hónapban, min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 2. M2/2) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti releváns többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 3. M2/ 3) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti releváns többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 4. M2/ 4) pontra bemutatott szakember alkalmassági min. követelmény feletti releváns többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata - amennyiben a Tervező által elkészített tervdokumentáció alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a tervezési feladat alapján történő kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció aktualizálását, korszerűségi tervfelülvizsgálatát, az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását, módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés aktualizálását.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2020-00035

II.2.14)További információk

A II.2.5) pont ,,Ár" kritérium alatt ,,nettó tervezési díj összesen" értendő. Az értékelési szempontok tekintetében további részletek a KD-ben találhatók.

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől értendő. 1 hónap alatt 30 nap időtartam értendő, azaz a 13 hónap időtartam alatt AK 390 naptári napot ért.

Az eljárás karakterkorlát okán EKR-ben használt rövidített elnevezése Szombathely-Kőszeg vv villamosítás előkészítése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

AT-nek a Kbt. 67. § (1) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá az alábbiak szerint.

AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.re is. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A Kr. 3. § (3) bek. megfelelően irányadó.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania (Kr. 15. § (2) bek.).

AK Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívása alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. AK az igazolások benyújtására kötelezett AT ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a 69.§ (11) bek. szerinti adatbázisok adatait is.

A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.-41/C. §-ban, foglaltakra.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§ (2) bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

SZ1) AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§ (1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban (magyarországi letelepedésű AT esetén MMK névjegyzékében) ellenőrzi.

A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek. előírásaira.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1/ AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontja kitöltendő.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1/ Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.ben foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1/ pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 50 millió Ft összeget.

A P1/ pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P1/ pont szerinti igazolást/igazolásokat. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

AK „vasúti tervezési feladatok” alatt a vasúti fejlesztéssel összefüggő műszaki tervezési feladatokat és/vagy a tenderdokumentáció összeállítását és/vagy az engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítását érti

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontja kitöltendő.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint szükséges igazolni:

M1)

AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja, valamint (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolást, vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Amennyiben az AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

AK felhívja a figyelmet Kr. 21/A. §, a 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek előírásira.

M2)

A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) - kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során az ajánlatban csatolandó:

- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről, szervezetről (személyről), akivel a szakember jogviszonyban áll, ill. annak módjáról, és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket;

- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll);

- szakemberek végzettségét, ill. képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Amennyiben a bemutatott szakember jogosultsága a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban szerepel, a jogosultság megszerzéséhez a szükséges végzettség és gyakorlat kritériumot az érvényes jogosultság igazolja. A szakember szakmai önéletrajza ez esetben olyan adattartalommal csatolandó, amely AK számára a jogosultság fennállásának ellenőrzését lehetővé teszi (elektronikus elérési út és/vagy tagi azonosító megadása, jogosultság megszerzésének időpontja). Végzettséget, illetve képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Ha a szakember érvényes jogosultsággal bír, de a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban nem szerepel vagy abban a jogosultság ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, az érvényes jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani. Ebben az esetben végzettséget, illetve képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a KD-ban található.

Az M1)-M2) alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és Kbt. 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (3)-(5), (7)-(8) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, ha:

M1/ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi feladatok elvégzését tartalmazó, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával.

a) országos jelentőségű vasútvonalon legalább 1db, legalább 5 vkm hosszú vasútvonalon végzett, váltakozó áramú villamos felsővezetéki rendszer építésére (építés és/vagy átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező tender és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező egyesített és/vagy kiviteli terv elkészítése;

b) országos jelentőségű vasútvonalon legalább 1 db biztosítóberendezés építésére (építés és/vagy átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező tender és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező előterv és/vagy kiviteli terv elkészítése;

c) országos jelentőségű vasútvonalon 1 db vasúti pálya és/vagy váltakozó áramú villamos felsővezetéki rendszer építéséhez (építés és/vagy átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), valamint költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése és/vagy átdolgozása és/vagy aktualizálása tárgyú referenciával;

d) országos jelentőségű vasútvonalon 1 db váltakozó áramú villamos felsővezetéki rendszer építéséhez (építés és/vagy átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) környezeti hatástanulmány (KHV) elkészítése és végleges (jogerős) környezetvédelmi és/vagy végleges (jogerős)vasúthatósági engedély (ITM) megszerzése tárgyú referenciával;

Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható, illetve egy alkalmassági feltétel több referenciával is igazolható. Ebben az esetben a referenciáknak összességében kell tartalmaznia az előírt munkák elvégzését.

Az „országos jelentőségű vasútvonal” fogalmát a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2 §. 2.13.pontja határozza meg.

AK a vágánykilométer (vkm) alatt egy darab vasúti vágány egy kilométer hosszát érti.

,,Fejlesztés” alatt 2005. évi CLXXXIII. törvény 4.12. a) pont, ,,felújítás” alatt 2005. évi CLXXXIII. törvény 4.12. d) pont ,,korszerűsítés” alatt 2005. évi CLXXXIII. törvény 4.12. e) pont szerint meghatározott fogalmak megfelelően értendők.

M2/ nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

1) 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki rendelkezik felsőfokú mérnöki végzettséggel , valamint munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett minimum 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként;

2) 1 fő szakember biztosítóberendezés tervező pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal;

3) 1 fő szakember felelős tervezői pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HI-V (vagy azzal egyenértékű) és/vagy EN-VI (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal;

4) 1 fő szakember felsővezeték tervező pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal.

Az M1/ és az M2/ követelmény körében az igazolás(ok) az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti részletezettséggel (fordulatok szerint) csatolandók. AK e körben a benyújtott igazolások részeként elfogadja, ha az általa megadott ajánlatkérői meghatározással tartalmilag azonos kitételek kerülnek bemutatásra.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.

Projektvezető - helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

M2/1) pontban ,,vasúti építmények” fogalom alatt AK 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. a) pont alatti fogalmat érti.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezési díj 5%-a, jótállási biztosíték: nettó tervezési díj 2%-a, jótállás ideje: 36 hónap

Késedelmi kötbér, mértéke tervezési díj nettó értékének napi 0,40%-a, azzal, hogy a kötbér maximuma 30 napi tétel;

hibás teljesítési kötbér, mértéke hibás teljesítéssel érintett tervezési részfeladat nettó értékének 15%-a, a szerződés szerinti közreműködési kötelezettség hibás teljesítés esetén - ha a Tervező hibákat felszólítás ellenére sem javítja ki - hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmanként a Tervezési Díj 0,05 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 20 %-át;

meghiúsulási kötbér, nettó tervezési díj 20 %-ának megfelelő összeg;

előleg visszafizetési biztosíték: KD-ban foglaltak szerint.

Részletes feltételek KD-ban.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása uniós projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. A finanszírozás formája szállítói finanszírozás.

AK a Kbt. 135. § (9) bek., valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bek.a) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja.

Tervező a szállítói előleget 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés alapján választása szerint előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásával vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett biztosíték nyújtása nélkül jogosult igényelni.

A Tervező az 1 db előlegszámla és 1 db végszámla mellett 3 db részszámla benyújtására jogosult a szerződés mellékeltét képező számlázási ütemtervben foglaltak szerint.

A kifizetések során a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. foglaltak, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.) megfelelően irányadó.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

AK gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem teszi lehetővé.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/10/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/10/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen. KD letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M2/2) -4) szerinti szakemberek rendelkezzenek az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M2/2) 266/2013. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság

M2/3) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HI-V (vagy azzal egyenértékű) és/vagy EN-VI (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság

M2/4) 266/2013. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság

3. AK helyszíni bejárást nem tart.

4. Részekre bontás mellőzésének indoka: A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódna egymáshoz, az egyes tervek/dokumentumok elkészítése során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel, amely a párhuzamos, többszereplős feladatellátást nem teszik lehetővé. A tervezési feladatban foglalt munkarészek munkaszervezésben és műszakilag is összefonódnak, az tervezett építési beruházás egy helyszínen (egy vasútvonalon) valósul meg, a tervezési feladat és a kivitelezés sem szakaszolt, így a részekre történő bontás esetén gazdasági kockázatként felmerülhet a tervezési költségek megnövekedése mellett a felelősségi körök tisztázatlansága is, így a közbeszerzés részekre bontása sem szakmailag, sem a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető

5. AK jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

7. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

8. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

11. AK gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem teszi lehetővé sem az önálló, sem a közös AT-nek.

12. AK felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért.

13. Értékelés során adható pontszám: 0,00-100,00, módszer KH 2020. 03.25-i útmutatója (KÉ 2020. év 60.szám) alapján: ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás; minőségi értékelési szempont esetében egyenes arányosítás. 1.-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

14. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: 30 M Ft/Év és 10 M Ft/káresemény.

15. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor. Amennyiben a beérkező ajánlatokban foglalt ajánlati ár(ak) alapján ez az eljárás eredményessége érdekében szükséges, az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás pénzügyi fedezetének biztosítására kiegészítő támogatása iránti igényt nyújthat be a bontási jegyzőkönyv birtokában, amely igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben az eljárás lebonyolítására nyitva álló határidőben kiegészítő támogatás nyújtása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal, hogy a kiegészítő támogatási igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében a szerződéskötéstől elállhat, illetőleg szerződéskötés esetén a kiegészítő támogatási igény jóváhagyása a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltétele.

16.Az ajánlathoz az ajánlati ár részletezését tartalmazó táblázatot csatolni kell (szerkeszthető xls formátumban és aláírt pdf formátumban).

17. Az ajánlat része a szakmai ajánlat a KD-ban foglaltak szerint.

18. Az ajánlattétellel kapcsolatos többlet információkat / elvárásokat a KD tartalmazza.

19. FAKSZ: dr. Korényi Sarolta (azonosító: 00193)

20. Irányadó jog: a Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet), 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Rövidítések: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, gazdasági szereplő=GSZ, ajánlati felhívás= AF, kiegészítő közbeszerzési dokumentumok= KD, elektronikus közbeszerzési rendszer=EKR, NYT=nyilvántartás, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet =Kr.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/09/2021