Árubeszerzések - 460625-2018

19/10/2018    S202    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények

2018/S 202-460625

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli átjáró 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
E-mail: bdk@bdk.hu
Telefon: +36 12384111
Fax: +36 12384323

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bdk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000769442018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000769442018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR000769442018
II.1.2)Fő CPV-kód
31520000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Pesti alsó rakpart Jászai Mari tér és Kossuth Lajos tér közötti szakasz közvilágításának LED-es rekonstrukciója 2018–2019”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31520000
31712341
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a Pesti alsó rakpart Jászai Mari tér és Kossuth Lajos tér közötti szakaszán innovatív LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel világításkorszerűsítést kíván megvalósítani a jelenlegi lámpatestek cseréjével.

A közbeszerzési eljárás ezen konkrét helyszínen történő világításkorszerűsítés megvalósítása céljából kerül kiírásra.

Alapmennyiség: 27 db

A világítótesteket DALI protokoll szerint szabályozható fényáramú driverrel kell szállítani. Ajánlatkérő ezzel biztosít lehetőséget arra, hogy a jövőben ezekre a világítótestekre telemenedzsment rendszert (vezérlés, hibajelzés céljából), valamint a kisebb forgalmú időszakban (például 23 h – 4 h között i időben) fényáram szabályozást lehessen telepíteni, illetve műszakilag biztosítva legyen az okos város funkciókhoz történő csatlakozás. Ezt a célt szolgálja az útvilágítási világítótestekben a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott csatlakozó (Nema 7 pin socket) előírása.

Ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi műszaki paraméterrel rendelkező LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása.

A megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által meghatározott mintaterületekre világítási megoldást kell készíteniük az ajánlattétel során („világítási számítások”). A világítási számítások elkészítéséhez szükséges rajzot és műszaki követelményeket – beleértve a mintaterületekre vonatkozó világítási osztályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A világítási számításokat az MSZ EN 13201-2:2016 és MSZ EN 13201-3:2016 szabványok előírásai szerint kell elvégezni Dialux vagy Relux programmal.

A világítástervezés kidolgozása és a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestek megajánlása során az oszlopgeometriai adatok (fénypontmagasság, osztás, útszélesség) pontos, valóságnak megfelelő meghatározása Ajánlattevő feladata.

A teljesítés során a megajánlott és leszállított világítótestek felszereléséről az Ajánlatkérő gondoskodik, azonban Ajánlattevőnek biztosítania kell műszaki szakértő jelenlétét, aki irányítja a világítótestek felszerelését és helyes beállítását.

Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi előírt műszaki paraméterrel rendelkező, meghatározott darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlattevők max. 1 típust, ezen belül összesen max. 3 típusváltozatot (különböző fényeloszlásút és/vagy teljesítményűt) ajánlhatnak meg.

Ajánlattevőnek a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótesteket a az írásban történő megrendeléstől számított 30. napon kell leszállítani.

Ajánlatkérő – előzetes írásbeli jóváhagyását követően – korábbi szállítást, előteljesítést elfogadhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő hossza világítótestre (min: 5 év, max. 14 év) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 45
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 21
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós mennyiség 2 db.

Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

Az opcionális mennyiség csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállítható le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciós tételek egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott ugyanazon típusváltozatú világítótest egységárával.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Ajánlatkérő nem más Ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

Előzetes ellenőrzés:

— Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (x. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: ESPD) köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

[Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt ESPD-t. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is benyújtani. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles az ESPD-t benyújtani - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §; Kbt. 67. § (3) bek.].

— A gazdasági szereplők [ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)]az adott eljárás során benyújtott ESPD-ben található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Az ESPD újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplőköteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §],

— Az ESPD-ben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot, azon adatbázis kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírja,

— Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az ESPD-ben foglalt nyilatkozatot.

Utólagos igazolás:

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének,

— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság előzetes igazolása: az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információkat nem kell megadni.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

Az alkalmasság utólagos igazolása:

Az előírt alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

P.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetőleg mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésére.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumok részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

P.1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 2 ízben 15 napot meghaladó sorba állítása volt.

P.2) ha a közbeszerzés tárgya szerinti LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek értékesítéséből származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 5 000 000 HUF-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek értékesítéséből származó nettó árbevétele nem érte el összesen a 2 000 000 HUF-ot.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6-8) és (11), illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság előzetes igazolása:

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információkat nem kell megadni.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

Az alkalmasság utólagos igazolása:

Az előírt alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva – a referencia nyilatkozatot/igazolást.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolni kell a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek mintapéldányát, a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek részletes műszaki leírását/dokumentálását/a műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó, a dokumentáció II. fejezetében (műszaki leírás) meghatározott dokumentumokat, beleértve a kijelölt helyszínekre vonatkozó világítási számításokat, a dokumentációban meghatározott mérési jegyzőkönyveket.

M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolni kell az ISO 9001 tanúsítványt vagy ezzel egyenértékű dokumentumokat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 20 db az EGT országaiban szállított, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest vételére/szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjában valamint a 21/A. §-ban foglaltakra.

M.2) a független szakértői értékelés alapján a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek/mintapéldányok nem felelnek meg a dokumentáció II. fejezetében (Műszaki leírás) foglalt műszaki feltételeknek, ezen belül a világítási számítások valamelyik eredménye nem felel meg a jelenleg érvényes Budapest Világítási Mesterterv valamint a MSZ EN 13201:2004 szabvány előírásainak.

M.3) nem rendelkezik lámpatestek/világítótestek gyártása és/vagy lámpatestek/világítótestek forgalmazási tevékenységi területre vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6-7), (9) és (11), illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdéseire.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó ellenértékének 0,5 %-a / napnak megfelelő összeg, maximum a késedelemmel érintett mennyiség nettó ellenértékének 20 %-a.

2. Hibás teljesítési kötbér: Az ajánlattevőnek felróható hibásteljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 20 %-a.

3. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, áfa nélkül számított szumma ellenszolgáltatás 20 %-ban határozza meg.

4. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: mértéke a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a szerződés szerinti, áfa nélkül számított szumma ellenszolgáltatás 5 %-a.

5. A szerződés hibás teljesítésére kikötött igények biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a szerződés szerinti, az áfa nélkül számított szumma ellenszolgáltatás 5 %-a.

A részletes szabályokat az adásvételi szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben és az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően 30 napos fizetési határidővel.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).

Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár) vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/11/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) A beszerzés sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem indokolja a részekre bontást, kül. az egy teljesítési helyszínre figyelemmel.

2) Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rend-vel.

3) Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dok. az ajánlati dok-ban részletezettek szerint.

4) Az elj. során irányadók a Kbt. és a vh-i rendeletek von. utasításai, különös tekint. a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend-re. Az ajánlat megtételével kapcs.ban az AK kifejezetten felhívja a figy. a hiv. Korm. rend 10.§ -ra.

5) Az ajánlatnak elsősorban, de nem kizárólagosan tart. kell a Kbt.66. § (2), (5), (6) [nemleges esetben is nyíl. kell], 67.§ (4) és – adott esetben – a Kbt.65.§(7) bek.szerinti nyilatkozatokat, okiratokat, dokumentumokat.

6) Az AK az alk. követelményeket valamennyi alk. köv. esetében szigorúbban hat. meg a minősített AT-k hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szemp-hoz képest.

7) A 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§ alapján foly. lévő változásbejegy. eljárás esetében az AT (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az űrlap kitöltésén túl az ajánlathoz köt. csat. a cégbírósághoz benyújtott változásbej-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8) Az AK jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi hi-ben legalább 2 ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektr. árlejtést, hanem a benyújtott aj.t bírálatával és értékelésével befej.az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul ért. az AT-t, az AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.

9) Az AK nem teszi lehetővé a nyert. AT számára a szerződés telj. érdekében GSZ (projekttárs.) létrehozását.

10) A felhívás IV.2.6) pontjában az aj. kötöttség von-ban megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.81.§ (11) bek. alapján 30 napnak értelmezendő.

11) Az eljárásba bevont FAKSZ adatai: dr. Varga Dóra Katalin (00155).

12) A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektr. árlejtés alkalmazása esetén az AK alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása nélkül.

13) Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csat. kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megáll.).

14) AT ajánlatának a Kbt. 68. § (4) b. alap. a felolv.lapot kell tartalmaznia (űrlap).

15) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 100 000 Ft.

A biztosítékot az ajánlattételi hi-re kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 54. § (2) bek.szerint formák valamelyikében:

— az AK az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 bankszámlájára történt átutalást telj. biz. erejű magánokirattal szükséges igazolni (telj-nek a számlán történt jóváírás tekintendő), vagy

— az AK javára szóló eredeti pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet kell átadni (a gar. és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia), vagy

— a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.

AK felhívja a figyelmet az aj. biztosíték hiánypótlásának különös szabályaira. A nyertes AT, valamint – kihirdetése esetén – a 2. legkedvezőbb AT esetében az aj. bizt. szerz-t biztosító mellékkötelezettséggé válik.

16) Az ajánlatok ért.: a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján: legjobb ár-érték arány.

A részszemp. szerinti pontsz. alsó és felső határa: 1-100. Módszerek ismertetése:

Nettó aj. ár: fordított arányosítás, Jótállási idő hossza világítótestre: pontozás, Tervezett elszámolási össztelj.: fordított arányosítás.

17) Az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.

18) A bizt. hi-ben történő rend-re bocsátásáról nyil.kell.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2018