Supplies - 461154-2020

02/10/2020    S192

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 192-461154

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Afacerilor Interne
National registration number: 4267095
Postal address: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010086
Country: Romania
Contact person: Direcția achiziții publice – Str. Domnița Anastasia nr. 3, sector 5, București, persoană de contact Daniel Popa
E-mail: valeriu.radu@mai.gov.ro
Telephone: +40 213037080/30394
Fax: +40 213132761
Internet address(es):
Main address: www.mai.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104201
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție materiale de protecție sanitară necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Reference number: 4267095/2020/25
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru pe loturi pentru achiziția unor materialelor de protecție sanitară necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

AC va raspunde o singură data, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a cincea zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate cu 10 zile inaintea termenului-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 400 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști faciale de uz medical (chirurgicale)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Livrarea materialelor de protecție sanitară se va realiza de către contractant la sediile instituțiilor prefectului din fiecare județ și municipiul București.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantități/valori minime și maxime ale acordului-cadru:

— lot 1 – măști faciale de uz medical (chirurgicale), cantitate minimă 5 017 500 buc., cantitate maximă 9 000 000 buc.

Valoare minimă estimată 3 361 725,00 (lei fără TVA), valoare maximă estimată 6 030 000,00 (lei fără TVA).

Cantități/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent:

— lot 1 – măști faciale de uz medical (chirurgicale), cantitate minimă estimată 5 017 500 buc., cantitate maximă estimată 8 000 000 buc.

Valoare min. estimată 3 361 725,00 (lei fără TVA), valoare max. estimată 5 360 000 (lei fără TVA).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 030 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Suplimentarea cantităților maxime estimate din acordul-cadru: în vederea suplimentării cantităților maxime estimate în acordul-cadru, autoritatea contractantă poate modifica acordul-cadru fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Substanțe pentru dezinfecția igienică a mâinilor

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Livrarea materialelor de protecție sanitară se va realiza de către contractant la sediile instituțiilor prefectului din fiecare județ și municipiul București.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantități/valori minime și maxime ale acordului-cadru:

— lot 1 – substanțe pentru dezinfecția igienică a mâinilor, cantitate minimă 44 600 litri, cantitate maximă 50 000 litri.

Valoare minimă estimată 936 600,00 (lei fără TVA), valoare maximă estimată 1 050 000,00 (lei fără TVA).

Cantități/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent:

— lot 1 – substanțe pentru dezinfecția igienică a mâinilor, cantitate minimă estimată 44 600 litri, cantitate maximă estimată 47 000 litri.

Valoare min. estimată 936 600,00 (lei fără TVA), valoare max. estimată 987 000,00 (lei fără TVA).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 050 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Suplimentarea cantităților maxime estimate din acordul-cadru: în vederea suplimentării cantităților maxime estimate în acordul-cadru, autoritatea contractantă poate modifica acordul-cadru fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de unică utilizare

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Livrarea materialelor de protecție sanitară se va realiza de către contractant la sediile instituțiilor prefectului din fiecare județ și municipiul București.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantități/valori minime și maxime ale acordului-cadru:

— lot 1 – mănuși medicale nesterile de unică utilizare, cantitate minimă 3 345 000 buc., cantitate maximă 4 000 000 buc.

Valoare minimă estimată 1 103 850,00 (lei fără TVA), valoare maximă estimată 1 320 000,00 (lei fără TVA).

Cantități/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent:

— lot 1 – mănuși medicale nesterile de unică utilizare, cantitate minimă estimată 3 345 000 buc., cantitate maximă estimată 3 500 000 buc.

Valoare min. estimată 1 103 850,00 (lei fără TVA), valoare max. estimată 1 155 000,00 (lei fără TVA).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 320 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Suplimentarea cantităților maxime estimate din acordul-cadru: în vederea suplimentării cantităților maxime estimate în acordul-cadru, autoritatea contractantă poate modifica acordul-cadru fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul, terțul susținător și subcontractantul, iar în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va completa DUAE configurat de autoritatea contractantă în SEAP [conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016], în secțiunea dedicată procedurii în cauza, până la data-limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8/4/2019.

La solicitarea autorității contractante, se vor depune documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de către ofertantul clasat pe locul intai în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor aferente fiecărui lot. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), atât în cazul operatorului român cât și străin;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care să dovedească că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local conform cerințelor autorității contractante însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind perioada de valabilitate a documentelor, în cazul în care documentele emise nu conține această dată.

Notă:

— Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se încadrează în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016;

— Documentele se vor depune prin intermediul SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

— Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română;

— Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare. În situația în care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta o împuternicire în acest sens.

Conflictul de interese. Ofertantul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat, în termen de cinci zile de la apariţia acestuia, în scris părților semnatare ale Contractului, fără întârziere.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de achiziţie publică sunt:

1. DOROBANȚU IOANA - Secretar General al Ministerului Afacerilor Interne;

2. DIMOFTE DORINA - Director general al Direcției Generale Financiare

3. CRACIUN GABRIEL DAN – (î) Director general al Direcției Generale Juridice

4. PELIGRAD ION – (î) Director general al Direcției Generale Logistice

5. GHEORGHE TEODOR IULIAN – Director General al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului;

6. DINU DRAGOMIR - Director al Direcției Medicale

7. RADU VALERIU - Director al Direcţiei Achiziţii Publice

8. COMAN IONICA - Director adjunct al Direcţiei Achiziţii Publice

9. LEBE RĂZVAN- Şef Serviciu Achiziţii Publice Centralizate - Direcţia Achiziţii Publice

Se va prezenta dovada unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Nota: documentul va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în orice formă, semnat cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

Informațiile din documentul prezentat trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Pentru persoane juridice/fizice straine: In cazul ofertantilor de alta naționalitate decat cea romană, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba romană. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare).

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), urmând ca documentul justificativ, (certificat ONRC pentru operatorii economici români, respectiv documentul echivalent emis în țara de rezidență pentru ofertanții străini) să fie prezentat la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată în limba română.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă în vederea îndeplinirii DUAE vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art.193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare in acest sens.

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat 1. Operatorii economici participanți la procedură în calitate de ofertanți au obligația de a prezenta eșantioane (mostre) pentru produsul ofertat, aferent lotului/loturilor ofertate, după caz, a căror autenticitate va fi certificată de Autoritatea contractantă. Eșantioanele (mostrele) se depun, pe bază de Aviz de însoțire a mărfii, la sediul Autorității contractante (str. Domnița Anastasia nr. 3, sector 5, București) până la termenul limită de depunere a ofertelor stabilit la nivelul anunțului de participare. 2. Asocierea - În cazul în care oferta va fi depusă în asociere, se vor prezenta următoarele documente: Lista cuprinzând asociaţii si Acord care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute de art. 34 și 233 din Codul Fiscal și informații privind competența de emitere a facturii; Declarație prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câștigătoare va prezenta contractul de asociere în original sau legalizat Autorității contractante, înainte de data semnării contractului. Se va completa DUAE direct în SEAP, în secțiune dedicata procedurii, iar documentele menționate, se vor depune în SEAP semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data limită de depunere a ofertei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va mentiona proportia de subcontractare in procente si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare.

1. Eșantioanele (mostrele) se depun, pe bază de Aviz de însoțire a mărfii, la sediul Autorității contractante (str. Domnița Anastasia nr. 3, sector 5, București) până la termenul limită de depunere a ofertelor stabilit la nivelul anunțului de participare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc în cadrul unui lot, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică a lotului.

2. Documentul Unic de Achizitii European se va completa în SEAP - a se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019.

3. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.1 in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.

4. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

5. Suplimentarea cantităților maxime estimate din acordul-cadru. În vederea suplimentării cantităților maxime estimate în acordul-cadru, Autoritatea contractantă poate modifica acordul-cadru fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragul valoric corespunzător prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, (649.895 RON);

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10 % din preţul acordului cadru iniţial;

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.

6. Reducerea termenelor: Luând în considerare data de publicare a Legii nr. 202, 16 septembrie 2020, dată la care Ministerul Afacerilor Interne a fost desemnat să asigure achiziția materialelor de protecție sanitară necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și termenele legale impuse de Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 101/2016 pentru derularea procedurii de Licitație deschisă, Autoritatea contractantă se află în imposibilitatea atribuirii acordului-cadru și încheierea contractelor subsecvente, implicit livrarea materialelor de protecție sanitară către Instituțiile Prefectului înainte de data alegerilor din 06 decembrie 2020. În atare situație, pentru asigurarea materialelor de protecție sanitară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, Autoritatea contractantă a stabilit ca perioada pentru depunerea ofertelor să fie de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministerul Afacerilor Interne – Direcția generală juridică
Postal address: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1
Town: București
Postal code: 010086
Country: Romania
E-mail: dgj@mai.gov.ro
Telephone: +40 212648707/11985
Internet address: http://www.mai.gov.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2020