Építési beruházás - 463035-2019

Submission deadline has been amended by:  580122-2019
02/10/2019    S190

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 190-463035

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Telefon: +36 72421700
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tettyeforrashaz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000641252019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000641252019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: víziközmű szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás víziközmű felújításra

Hivatkozási szám: EKR000641252019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig), hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.

A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.

Ajánlatkérő a jelen, – a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó – keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 11 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45111290 Közmű-előkészítési munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112100 Árokásási munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232431 Szennyvízszivattyú-állomás
45233223 Úttest újraburkolása
45233290 Útjelző tábla szerelése
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a Tettye Forrásház Zrt. szolgáltatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

A keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt, a Tettye Forrásház Zrt. szolgáltatási területén a tervezett felújítási munka:

68 399 fm ivóvízvezeték rekonstrukció

31 342 fm szennyvízcsatorna rekonstrukció (zárt rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szennyvízcsatorna)

120 928 m2 közmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munka

A Tettye Forrásház Zrt. felújítással érintett szolgáltatási területe:

Ivóvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő vízellátó víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06.

Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Szennyvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő szennyvízelvezető víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00.

Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult a verseny újra nyitására. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. Az irányadó műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretösszeg nem teljes körű felhasználása és /vagy a fenti mennyiségektől történő eltérés esetén semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthat(nak).

A közbeszerzési eljárás nem eredményezi a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést.

A víziközmű felújítási munkák végzéséhez túlnyomó többségében vízjogi létesítési engedély nem szükséges, amennyiben mégis vízjogi létesítési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az engedély beszerzése illetve a hosszabbítása Ajánlatkérő feladata.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitása során annak tárgyát képző feladatokat meghatározni.

Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határideje a keretmegállapodás megkötése után kerülnek – a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően – meghatározásra.

A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot.

A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan az egységárgyűjtemény tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra, abban az esetben a keretmegállapodás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételei alkalmazandók a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az Ajánlattevő által megajánlott, vagy annál kedvezőbb egységárakkal.

Amennyiben a konkrét műszaki tartalom vonatkozásában olyan költségvetési tételek kerülnek megállapításra, mely tételek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás egységárgyűjteményében nem szerepelnek, abban az esetben a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott rezsióradíj alkalmazásával képzett munkadíj egységárakkal, az anyag tekintetében a beszerzési ár egyedi költségkalkulációval alátámasztott anyagár fogadható el.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés rendelkezései szerint.

AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján rögzíti, a tárgyi kb.-i eljárásban alkalmazott ért.-i szempontoktól eltérő ért.-i szempontokat alkalmaz a verseny újranyitása során, az egyedi szerz. megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokban a KD-ban rögzítettek szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M.2.1/-M.2.2/- pontban meghat szakember alk min köv-ként előírt szakm. tapasztalatot meghaladó többlet szakm. tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. 1 fő aki vízgazd. építm. szakt.-en a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalattal rendelkező szakember / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. 1 fő, aki közl. építm. szakt.-en a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalattal rendelkező szakember / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (max. 5 db) (db) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 11 500 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

II.2.14)További információk

Min. kritérium (MK) 1. ért. részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint.

Adható pontszám: 0-10 pont. Ért. módsz.: Ár:ford. arányosítás. MK 1.. ért.: egyenes arányosítás, MK2 . ért.: pontozás, majd egyenes arányosítás.Részl. KD tart. az ért. módszertanát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alv-t, alkalm ig-ában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az elj során következett be.

Igazolási mód:AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen ig-ni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghat alkalm-i köv-eknek. AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő alv. vagy más szervezet von-ában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának ig-ára. ESPDban GSZ köteles nyil-ni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az elj-sal kapcs-tban előírt egyéb info-kat. A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyil-ban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó ig-ok von-ában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ell-ét a KOk ig-a körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti ig-ok kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az ig-ok benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell ig-nia. A GSZnek nyil-nia kell a KR 6.§(1)-(2) bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az elj-ban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.-14.§ és 16.§ rendelkezései alkalm. AK a KOk előzetes ell-e során elfogadja az ESPDba foglalt nyil-ot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, ig-ok benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakmai tev végzésére való alkalm igazolása: GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, és az ép.ipari kivitelezési tev-et végző GSZ szerepeljen az épített körny alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mell.ben foglalt bármely egyéb köv-t, továbbá amennyiben a szerz telj-éhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti or-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét. Ig-i mód: Előzetes ig az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Utólagos ig.: M.o.-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginform szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilvántartásának, ill. az ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékének adatai alapján, nem M.o.-n letelepedett GSZ esetén az irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvántartások szerinti ig-t vagy nyil-ot kell ig-ként benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:

Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő két legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]

Ha az Ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el.

— Az Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésben foglalt lehetőségekre,

— Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, és a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

— Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.

A Kbt. 65. (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

— Az Ajánlatkérő ezúton hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy a közös Ajánlattevő), ha

P.1./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 2 000 000 000 HUF (kétmilliárd forint) összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 500 000 000 HUF (ötszázmillió forint) összeget.

A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.

A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

ATknek a műszaki,illetve szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt. 69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1) bek c) pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett

GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Kbt .69.§(4) adott esetben a Kbt .69.§(6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Az Ajánlattevőnek csatolnia nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont]

Csatolandó dokumentumok

A SZE saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza, amely tartalmazza

— az M/2.1. SZE vízgazdálkodási építmények megvalósítása során,

— az M/2.2. SZE közlekedési építmények megvalósítása során

Szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és- adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is.

Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.

AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7), (9) és (11) bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

A Kbt. 65 § (10) bekezdés alapján:M.2.1./ pontban meghatározott alkalmassági követelményt az Ajánlattevő személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója révén köteles igazolni.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm

M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm

M.1.3/ legalább min 20 000 m2 közmű építéshez kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,

Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.

A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.

A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.

Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.

Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bek. szerint

Hibás teljesítési kötbér: 15 %.

Meghiúsulási kötbér 15 %.

Teljes körű jótállás: Mértéke: a verseny újranyitásakor rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi felhívás szerint (min 12 hónap; max. 60 hónap)

Szavatosság a jogszabályok szerint.

Jótállási biztosíték: 5 %

Fenti biztosítékok kedvezményezettje: Tettye Forrásház Zrt.

A a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a karakterkorlátozás miatt a KD tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása a végszámlában történik.

A beszerzés megvalósítása saját forrásból, és /vagy az ajánlatkérő részére nyújtandó hitelből és /vagy központi költségvetési támogatásból és /vagy európai uniós támogatásból történik.

A rendelkezésre álló saját forrást nettó 3,5 milliárd Ft.

A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók.

A számlázási rend meghatározása: A nyertes AT-k a 322/2015 (X. 30.) KR. 32. § (1) és (4) bek. rendelkezése alapján az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően nyújthat be számlát, a verseny újranyitását követően megkötött szerződésben rögzítettek szerint.

Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolások pénzneme a forint.

A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, továbbá a Kbt. 68. § (1b)- 81c)- (1d) bekezdés az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000 HUF (tízmillió forint).

Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

2. A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

3. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

4. Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.

5. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

6. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott

Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.

7. Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

8. Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)

9. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

FAKSZ: dr. Turi Ákos lajstrsz: 00416

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2019