Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 465190-2021

15/09/2021    S179

Nederland-Utrecht: Waterbouwwerkzaamheden

2021/S 179-465190

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 169-441096)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Tim Klamer
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 15518531
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31149480: Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden

Referentienummer: 31149480
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een groot deel van het uiterwaardengebied langs de grote rivieren. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar een drietal opdrachtpartners om tenminste de komende 4 jaar en in potentie de komende 10 jaar het beheer en onderhoud uit te voeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 169-441096

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over percelen
In plaats van:

meerdere percelen, maximumaantal: 2

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1

Te lezen:

meerdere percelen, maximumaantal: 3

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1

Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Te lezen:
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Te lezen:
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Te lezen:
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
VII.2)Overige nadere inlichtingen: