A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 466330-2017

22/11/2017    S224

Magyarország-Budapest: Talajvízszennyezés kezelése vagy ártalmatlanítása

2017/S 224-466330

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 308438661
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Postai cím: Muskotály u. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hatás Orsolya Liliána
E-mail: info@ceutender.eu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Postai cím: Muskotály u. 11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hatás Orsolya Liliána
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
90733900 Talajvízszennyezés kezelése vagy ártalmatlanítása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90733900 Talajvízszennyezés kezelése vagy ártalmatlanítása
90513500 Szennyezett folyadék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90513600 Iszapeltávolítási szolgáltatások
90513800 Iszapkezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Berhida Ipartelep,Veszprém megye.

A végrehajtással érintett területek: Berhida 06/167,06/230,06/224,06/181,06/225,06/229,06/174 hrsz. ingatlanok,ebből a kazetták:06/229,06/225,06/181 hrsz. területeken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jelenleg Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség) 18346/13 ügy- és 106175/13 iktatószámú határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

— , a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján.

Ajánlattevő feladata és felelőssége a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása. A projekt teljesítése során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

T1 tározó kármentesítése.

— Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) – - 15 481 tömör m3, 29 414 tonna.

— A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása – 8 561 tömör m3, 16 266 tonna.

— 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m3 hasznosítható befogadó térfogatú műszakilag bevédett tér kialakítása, stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrend szerinti lezárása – 1 db.

— Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbe helyezése – 22 293 m3, 42 356 tonna.

— Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása – 1 db.

— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) – 9 150 m2.

T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása.

— Iszaphulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása (ex situ kezelés) – 37 260 tömör m3, 70 794 tonna (várhatóan 20 % veszélyes hulladék, 80 % nem veszélyes hulladék arányban).

— Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, a szennyezett gáttest) és elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása – 28 857 tömör m3, 54 828 tonna.

— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) – 31 400 m2.

Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk és tanulmányok kidolgozása a hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszaki beavatkozási terv és annak módosítása, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv figyelembevételével. A hulladék előkezelési engedély megszerzése az iszap stabilizációjára, valamint a teljesítéshez szükséges tervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. A monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése.

Az Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges terület előkészítési feladatok (jellemzően geodéziai bemérések, növényzetirtás, lőszermentesítés, bontási feladatok) ellátása, valamint a helyszíni munkafeltételek biztosítása (felvonulási konténerek, öltözők, szociális és kiszolgáló létesítmények), kivitelezést biztosító ideiglenes létesítmények (jellemzően hídmérleg, abroncsmosó, rakodó területek, megközelítési, szállítási utak, kezelő terület) kialakítása. (A közút kapcsolat és az iparterület határa között kiépítésre kerülő kiszállítási útvonal nem EU-s támogatásból finanszírozott műszaki tartalom, Ajánlatkérő saját forrásból valósítja meg.)

A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása.

Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt időszaka alatt a vállalkozó oldali projektmenedzsment biztosítása, a projekt dokumentációs rendszer kialakítása és működtetése, az szükséges adatszolgáltatás biztosítása, kapcsolattartás a projekt többi résztvevőjével (jellemzően Projekt menedzsment szervezet, Műszaki ellenőr szervezet, Tájékoztatást és kommunikációt biztosító szervezet).

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kulcs-szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen túli szakmai tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Építésvezető (ajánlati felhívás III.1.3 M/2.1 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember) szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. A Hulladékgazdálkodási szakértő (ajánlati felhívás III.1.3 M/2.2 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember) szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Víz- és földtani közeg szakértő (ajánlati felhívás III.1.3 M/2.3 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember) szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Hulladék és szennyezett talajra vállalt hasznosítási arány, % (min. 25 %, max. 100 %) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.3.0-15-2017-00007 azonosítószámú projekt.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatok, igazolások nem lehetnek régebbi keltezésűek az ajánlati felhívás feladásának dátumánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozatban a részletes adatok megadása szükséges.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (3)-(5) bekezdései és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző lezárt három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő szerinti a P/2. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kármentesítés beavatkozási szakaszából) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 5 000 000 000 HUF-ot. A közbeszerzés tárgyának értelmezése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti 21. § (4) bekezdés szerinti kármentesítési szakaszok alapján történik.

Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 7 000 000 000 HUF-ot.

P/2. Az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző lezárt három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózott eredménye egynél többször nem volt negatív.

Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) valamint (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozatban a részletes adatok megadása szükséges.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (3)-(5) bekezdései és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, valamint vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat csatolásával.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél neve, címe,

— a szolgáltatás tárgya,

— szolgáltatás mennyisége,

— a környezetvédelmi hatóság által elrendelt műszaki beavatkozásra vonatkozó határozat száma,

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— Közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása:

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) a) pont].

Az igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3a) bek., 21/A. §, 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások alapján kell megtenni, illetve benyújtani.

M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a dokumentációban megadott minta szerint kell megadni.)

Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

M./1.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett kármentesítési projekt(ek) részeként szervetlen vegyipari tevékenységből származó környezeti kár felszámolása során veszélyes hulladék és/vagy ex-situ eljárás során keletkezett veszélyes hulladékká vált talaj ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására vonatkozó legalább 10 000 tonna mennyiségre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal).

M/1.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább 1 db, kármentesítési projekt részeként hulladék ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására vonatkozó 20 000 tonna mennyiségre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M/1.3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett kármentesítési projekt(ek) részeként magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) hulladék előkezelésére vonatkozó legalább 10 000 m3 mennyiség előkezelését tartalmazó szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal).

M/1.4. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább 1 db a 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerinti hulladéklerakó tér, vagy azzal a rétegrenddel egyenértékű veszélyes hulladék befogadására alkalmas műszakilag bevédett tér létesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a létesítmény befogadó kapacitása elérte legalább 10 000 m3-t.

Az M/1.1 és M/1.3 alpont több szerződésből is teljesíthető, az M/1.2 és M/1.4 alpont szerinti referencia egy szerződésből teljesíthető.

M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi kulcs-szakemberekkel:

M/2.1. 1 fő építésvezető, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;

M/2.2. 1 fő SZKV-hu hulladékgazdálkodási szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező hulladékgazdálkodási szakértő;

M/2.3. 1 fő SZKV-vf víz,- és földtani szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező víz-, és földtani közeg szakértő.

Egy szakember csak egy alkalmassági feltételt igazolhat.

A M/1-M/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9) valamint (11) bekezdései is irányadóak.

Az M/1 – M/2. pontokban foglalt alkalmassági követelmények igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9) bekezdés].

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

I. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: naptári naponta 0,3 %, de maximum 18 %.

Vetítési alap: a késedelemmel érintett részre vonatkozóan a pénzügyi ütemtervben meghatározott mérföldköves határidőhöz tartozó nettó vállalkozói díj összege.

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 5 %.

A szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű teljesítési biztosíték.

Szállítói előleg- visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) pontja szerint.

II. Az ellenszolgáltatás teljesítése:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag, a Kbt. 135. § (1) bek. (4)-(6) és (9) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., az Art. 36/A. § szerint -a támogatásból megvalósuló rész tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet is irányadó – történik. A műszaki leírásban foglalt mérföldköveknek megfelelően állítható ki számla. Részletes feltételeket a dokumentációban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/01/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

CEU Tender Consulting Kft.

1118 Budapest, Muskotály u. 11.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

I. A közbeszerzési dokumentumok elérése:

A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, a regisztrálási adatok megadását követően közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen elérhetőek a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink weboldalon. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

II. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. [61. § (4)].

III. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 10032000 – 01501542 -00000000 számú számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „PVV iszaptároló kazetták kármentesítése – ajánlati biztosíték”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

IV. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelési rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -100. Az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlás a magasabb pontszámot kapja. Az „Ajánlati ár” értékelési részszempont értékelése relatív értékeléssel (fordított arányosítás) útján, a „Hulladék és szennyezett talajra vállalt hasznosítási arány, %-” értékelési részszempont értékelése relatív értékeléssel (egyenes arányosítás) útján, a Kulcsszakemberek szakmai tapasztalata pontkiosztás és relatív értékelés (egyenes arányosítás) együttes alkalmazásával történik. Az értékelési módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban található.

V. Ajánlatkérő közös ajánlatot tevő nyertesek vonatkozásában kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.

VI. Ajánlatkérő a hirdetmény IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti 60 napot érti.

VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást szervez. A találkozó helyszíne: kezdő időpont: 5.12.2017. 10:00 óra.

VIII. Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

IX. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval (FAKSZ) kapcsolatos adatok:

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáért felelős FAKSZ:dr. Hatás Orsolya Liliána (lsz.:40.).

FAKSZ levelezési és email címe: A felhívás I.3) pontja szerint.

X. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

XI. A támogatás intenzitása: 100 %.

XII. Nyertes Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a projektre kiterjeszteni.

XIII. A minősített ajánlattevők jegyzékének minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelmények kerültek meghatározásra: III.1.2 P/1, P/2, III.1.3 M/1. és M/2. pontok.

XIV. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentáció szerint.

XV. A III.1.3 M.2.1-M.2.3 szerinti szakembereknek szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamarai vagy a Magyar Építés Kamarai névjegyzékben a szerződéskötés időpontjára.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2017