Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466460-2021

15/09/2021    S179

Netherlands-Asten: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 179-466460

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Asten
National registration number: 3627499
Postal address: Koningsplein 3
Town: Asten
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5721 GJ
Country: Netherlands
Contact person: Roel Adriaans
E-mail: r.adriaans@bizob.nl
Telephone: +31 621495355
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185163
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185163
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Maaien bermen en watergangen, gemeenten Asten en Someren

Reference number: BIZOB-2020-GEZ-DTI-00782
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het maaien van bermen;

b. het maaien van watergangen;

c. het bijmaaien obstakels;

d. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbeschermig;

e. het toepassen van verkeersmaatregelen;

f.  het ter beschikking stellen van personeel en materiaal.

Werkzaamheden vinden plaats binnen de grenzen van de gemeenten Asten en Someren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Asten en gemeente Someren

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het maaien van bermen;

b. het maaien van watergangen;

c. het bijmaaien obstakels;

d. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbeschermig;

e. het toepassen van verkeersmaatregelen;

f.  het ter beschikking stellen van personeel en materiaal.

Werkzaamheden vinden plaats binnen de grenzen van de gemeenten Asten en Someren.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 25
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie om te verlengen met 1 x 2 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken bij inschrijving zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

n.v.t.

Minimum level(s) of standards possibly required:

n.v.t.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referentie:

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar tenminste één opdracht uitgevoerd waarin het maaien van bermen en watergangen binnen een periode van 12 maanden is uitgevoerd voor een opdrachtwaarde van tenminste € 150.000,- exclusief btw.

Veiligheid:

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of ge-lijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Uitvoeringsregels Social Return van de gemeenten Asten en Someren zijn van toepassing. Deze volgen de uitvoeringsregels voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Peel. De aannemer is verplicht om 2% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) in te zetten voor Social Return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2021
Local time: 10:00
Place:

n.v.t.

Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een pro-ces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021