Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468401-2021

17/09/2021    S181

Romania-București: Antiseptics and disinfectants

2021/S 181-468401

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
National registration number: 4364594
Postal address: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010825
Country: Romania
Contact person: Serban Alexandru
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Internet address(es):
Main address: www.scumc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127659
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dezinfectanti

Reference number: 4364594202184
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru furnizare ,,Dezinfectanti", conform caietului de sarcini.

Prevederile contractuale nu pot fi modificate / adoptate de catre ofertanti / candidati.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare, cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor / candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor: 18.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 786 608.64 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfentant pentru dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC min 14.400 / max 57.600, CS min 1.200 / max 7.200, unitate de masura = litrul

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 670 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea maxima pentru constract subsecvent. Valoare maxima contract subsecvent 208.800,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant de nivel mediu concentrat lichid pentru suprafețe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC min 36.000 / max 144.000, CS min 3.000 / max 3.600, unitate de masura = litrul

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 715 520.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea maxima pentru constract subsecvent. Valoare maxima contract subsecvent 192.888,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Servețele pentru decontaminare MDRO (multi drug rezistant organism)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC min 2.160 / max 17.280, CS min 360 / max 2.160, unitate de masura = buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 328 320.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea maxima pentru constract subsecvent. Valoare maxima contract subsecvent 41.040,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Soluție pentru decolonizare MDRO (MRSA, VRE, ESBL)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC min 216 / max 1.728, CS min 36 / max 216, unitate de masura = litrul

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 755.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea maxima pentru constract subsecvent. Valoare maxima contract subsecvent 5.594,40 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Soluție nazală pentru decontaminare MDRO

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC min 216 / max 1.728, CS min 36 / max 216, unitate de masura = flac

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 613.44 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea maxima pentru constract subsecvent. Valoare maxima contract subsecvent 3.451,68 lei

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorii economici clasati pe locurile I, II in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 2 operatori economici. Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ionita Radu. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ionita – Radu Florentina, Bazga Ionut, Jinga Mariana, Dumitrescu Gheorghe, Georgescu George, Tudor Gabriela, Boboc Daniela, Amariei Ligia, Oczelak Cristina, Ghita Madalina, Bacioi Florin, Imparatu Anca Andreea, Eftimie Ioana, Mihalcea Mariana, Hrisca Raluca Maria, Serban Alexandru-George, Tutunaru Ionela.

Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2006.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarat castigatoare.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala / economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Toate documantele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395 / 2016. La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe locurile I, II, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasat pe locurile I, II in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstrarii înregistrarii ofertantului ca persoana juridica / fizice având in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului. Toate documantele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte inmultita cu 2.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile I, II, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Se solicita ca odata cu depunerea DUAE ofertantii sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele original / copie legalizata / copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal / imputernicit al operatorului economic prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii "conform cu originalul", insotită de semnatura persoanei respective. Documentele emise in alte limbi vor fi prezentate insotite de traduceri autorizate in limba romana.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de cel putin valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Prin produse similare se întelege: dezinfectanti si / sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati).

Loturile: 1,2,3,4,5Gestionarea lantului de aprovizionarePrezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile I,II în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: procesul-verbal de receptie si / sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata / valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani); In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Se solicita ca odata cu depunerea DUAE ofertantii sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Se va preciza partea din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu modul in care garantează trasabilitatea produselor, urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe locurile I,II, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare / rapoarte interne cuprinzand punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante in indeplinirea cerintei.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Justificare: Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.). Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul S.E.A.P.

a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: pretul unitar, fara TVA, exprimat in lei / unitate de masura

b) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice:

1. Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: DA;

2. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA;

3. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA;

4. Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU;

5. Se va utiliza pasul de licitatie: NU.

c) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:

- licitatia electronica 1 runda;

- licitatia electronica va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de parti... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:

1.11.1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse / introduse in S.E.A.P., mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in S.E.A.P., o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., caz in care contractul va fi atribuit primilor 2 ofertanti care au pretul cel mai scazut.

1.1.1. In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P., autoritatea contractanta va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. In cazul in care in urma celor 3 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi propuneri financiare, solicitarea de reofertare se face pana la departajarea ofertantilor de pe locul I.

1.1.2. Noua propunere financiara se va depune / introduce in S.E.A.P. semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele / datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica in solicitarea transmisa in S.E.A.P. de catre autoritatea contractanta. Se accepta propuneri financiare cu 3 (trei) zecimale, doar la solicitarea autoritatii contractante.

1.2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in S.E.A.P., mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in S.E.A.P., a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I.

1.2.1. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in S.E.A.P., ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul S.E.A.P., va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in S.E.A.P., la procedura.

Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obligatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European), instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7 / 2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana la adresa de internet https://ec.europa.eu.growth/toolsdatabases/espd/filter.

Documentele se incarca in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395 / 2016.

Posibilitatea suplimentarii achizitionarii cantitatilor estimative maxime.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021