Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468646-2021

17/09/2021    S181

România-Craiova: Echipamente medicale

2021/S 181-468646

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Craiova
Număr naţional de înregistrare: 4417214
Adresă: Strada: Târgului, nr. 26
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200632
Țară: România
Persoană de contact: Licitatii Serviciul
E-mail: achizitii@primariacraiova.ro
Telefon: +40 251415907
Fax: +40 251411561
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariacraiova.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127706
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dotarea ambulatoriului de specialitate pentru proiectul: „Reabilitare Corp C1- Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior şi amplasare rampă gunoi (colectare selectivă), cod proiect 123999 - Lot I Echipamente, aparatură şi instrumentar medical

Număr de referinţă: 4417214-2021-1
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Dotarea ambulatoriului de specialitate pentru proiectul: „Reabilitare Corp C1- Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior şi amplasare rampă gunoi (colectare selectivă), cod proiect 123999, cu echipamente, aparatură şi instrumentar medical conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 113977/06.07.2021.

Modificarea contractului, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari/informatii suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 877 921.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
33121100 Electroencefalografe
33121400 Audiometre
33122000 Echipament oftalmologic
33123100 Tensiometru
33123200 Aparate de electrocardiografie
33123210 Sistem de monitorizare cardiacă
33125000 Aparate de examinare urologică
33126000 Aparate de stomatologie
33141620 Truse medicale
33158300 Aparate medicale cu ultraviolete
33165000 Aparate de criochirurgie şi crioterapie
33166000 Aparate şi instrumente pentru dermatologie
33167000 Lămpi chirurgicale
33168100 Endoscoape
33182100 Defibrilator
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
33191100 Sterilizator
33195100 Monitoare
80530000 Servicii de formare profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 40

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dotarea ambulatoriului de specialitate pentru proiectul: „Reabilitare Corp C1- Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior şi amplasare rampă gunoi (colectare selectivă), cod proiect 123999, cu echipamente, aparatură şi instrumentar medical conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 113977/06.07.2021

Specificaţiile tehnice pentru produsele solicitate precum şi cerinţele privind instalarea, punerea în funcţiune, testarea, instruirea personalului pentru utilizare, garanţia, ş.a. sunt precizate în Caietul de sarcini nr. 113977/06.07.2021 şi în formularele F5 - Fișele tehnice nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21,38, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65,67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,82, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97,102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115,116, 117,118, 119, 120, 121,122, 123, 124, 125,126, 127,128, parte componentă a Proiectului tehnic nr. 19/2018.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 2
Prețul - Pondere: 82
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 160
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior şi amplasare rampă gunoi (colectare selectivă)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova. Bd. Nicolae Titulescu nr.40, cod SMIS cod proiect 123999 , finanţat in cadrul POR 2014-2020, conform contractului de finantare nr. 4224/17.05.2019 încheia... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării. Notă: documentele se vor prezenta pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantul legal al operatorului economic cu privire deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător)

e) alte documente edificatoare, după caz

Cerința nr. 2.

Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se găsească în situațiile prevăzute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt:

a) în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Vasilescu Lia-Olguţa-Primar, Miulescu Nicoleta-Secretar general, Militaru Vasilica Daniela-Director executiv temporar Direcţia Economico-Financiară, Ştefan Lucia–Director executiv adjunct Direcţia Economico–Financiară, Nuță Maria–Director Executiv Direcţia Investiţii, Achizitii si Licitatii, Nelu Pârvu- Director Executiv Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Motocu Octaviana Adriana- Şef Serviciu Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Chetoiu Marius Cristian -Şef Birou Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Mitucă Lucian- Şef Serviciu Direcţia Patrimoniu, Pîrşoi Roxana-Inspector Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Petrişor Elena- Inspector Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Grigorie Alisa Costinela- Inspector Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Claudia Calucică - Consilier Juridic Direcţia Juridică, Asistență de specialitate și Contencios Administrativ, Crețu Cristina Mădălina–Şef Serviciu Licitații, Păduraru Mioara - Consilier achiziţii publice Serviciul Licitații, Cruceru Anamaria Isabela-consilier juridic Direcţia Juridică, Asistență de specialitate și Contencios Administrativ, Rînzescu Adriana–inspector Serviciul Buget.

b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Barbu Gheorghiţa Daniela-viceprimar, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Corîţu Cosmin Ion, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan Cristian, Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Drăgoescu Cezar Mihail, Enescu Georgel, Filip Aurelia - viceprimar, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Nicoli Marin, Sas Teodor Nicuşor, Săuleanu Lucian Bernd, Spânu Dan Ştefan, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu Cosmin, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin Cristian, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin Romeo.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv asociații/ subcontractanții/terții susținători) vor completa o declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.60 alin.(l) lit.d) si lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Formular nr.l din Secțiunea Formulare, care se va prezenta odată cu DUAE.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Notă: -Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Atenție: - Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

- Încadrarea în situațiile prevăzute la art.164, art. 165 si art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea din procedura.

- Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art.60 alin. (1) lit.d) și e) din Legea nr.98/2016 cu modificările si completările ulterioare, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora atrage respingerea acesteia ca neconformă.

-In cazul operatorilor economici nerezidenţi se acceptă ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situațiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din Lege, se va accepta ca document probant o declarație pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare care are competente in acest sens.

- Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor şi va cuprinde informatii reale/actuale la momentul prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate (codurile CAEN) inscrise in documentele prezentate

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Note:

- Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

- In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfăşoare partea sa de contract.

- Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct.

- Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare dintre formele: original sau copie lizibila cu mentiu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea – daca este cazul 1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, documentul DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii oferei.3. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.4. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.5. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.6. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată şi va avea anexat Acordul de subcontractare, conform formularului pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul Secţiunii Formulare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza să fie prezentate la solicitarea Autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr.44 – Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii nr.36/1995 republicata in 2014).

2) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu “punctaje egale”, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea Intrebari, cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei, cat si a trasabilitatii informatiilopr din cadrul sistemului.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise în afara termenului precizat.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP – Sectiunea Intrebari, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

5) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr.101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Durata contractului: 160 zile precizată la Secţiunea II, pct. 2.7 , include:

- livrarea produselor: în termen de 90 zile de la data semnarii contractului.

- receptia cantitativă : în termen de 10 zile de la livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de autoritatea contractantă;

- recepție calitativă: în termen de 30 de zile de la instalarea, punerea în funcţiune în funcţiune şi testarea produselor.

-Plata: în termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii, in original și a tuturor documentelor justificative. la Registratura Primariei municipiului Craiova şi numai în condiţiile caietului de sarcini.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresă: str. Târgului, Nr. 26
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200632
Țară: România
E-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro
Telefon: +40 251416235
Fax: +40 251411561
Adresă internet: www.primariacraiova.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/09/2021