Árubeszerzések - 468815-2018

24/10/2018    S205

Lengyelország-Varsó: Tömegközlekedési buszok

2018/S 205-468815

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Postai cím: ul. Włościańska 52
Város: Warszawa
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 01-710
Ország: Lengyelország
Kapcsolattartó személy: Witold Majewski
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Telefon: +48 225687514
Fax: +48 225687517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mza.waw.pl
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.mza.waw.pl
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://mza.eb2b.com.pl
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dostawa 130 autobusów elektrycznych

Hivatkozási szám: 66/NT/WM/18
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, elektrycznych, przegubowych.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 351 000 000.00 PLN
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, przegubowych, z napędem elektrycznym, o długości całkowitej 17,5 ÷ 18,2 m, czterodrzwiowych, z drzwiami w układzie 2-2-2-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 351 000 000.00 PLN
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

POIS.06.01.00-00-021/16-00

II.2.14)További információk

1. Zamawiający informuje na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, wymaga jedynie oświadczenia.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że,

• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 25 000 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) PLN;

• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000,00 (słownie: sto milionów) PLN.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na dostawach autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) co najmniej 90 000 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) PLN.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych).

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dostawy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1. Zapłata za dostarczone autobusy zostanie dokonana po odbiorze każdego autobusu, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Faktury VAT za dostarczane autobusy będą wystawiane przez Wykonawcę oddzielnie na każdy autobus oraz przekazywane Zamawiającemu, łącznie z protokołem zdawczo-odbiorczym, po odbiorze każdego autobusu.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a także przedstawić wraz z ofertą dokument/y (np. pełnomocnictwo) wskazujący, co najmniej, Wykonawców występujące wspólnie oraz ich pełnomocnika i zakres jego umocowania w postępowaniu:

a) Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

c) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.Dostawy winny być zrealizowane w okresie od 25.11.2019 r. do 30.11.2020 r. Przy czym w przypadku podpisania Umowy dostawy później niż na 45 tygodni przed 25.11.2019 r. początek dostaw będzie przypadał po 45 tygodniach od daty podpisania Umowy dostawy.

2. Wykonawca będzie dostarczał autobusy partiami w kolejnych tygodniach od rozpoczęcia dostaw.

3. Zamawiający wymaga dostaw autobusów według harmonogramu, który z zachowaniem wyżej wskazanych założeń oraz zgodnie z postanowieniami §3 Umowy dostawy, ustalą Strony w Umowie dostawy. Przykładowy harmonogram przy założeniu rozpoczęcia dostaw w 48 tygodniu 2019 roku: od 48. do 51. tygodnia 2019 roku łącznie 20 sztuk autobusów - po 5 sztuk autobusów tygodniowo, następnie od 3. do 6. tygodnia 2020 roku łącznie 40 sztuk autobusów - po 10 sztuk autobusów tygodniowo, następnie od 41. do 47. tygodnia 2020 roku łącznie 70 sztuk autobusów, po 10 sztuk autobusów tygodniowo.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/12/2018
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Lengyel
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/12/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

1. Otwarcie ofert nastąpi w czasie wskazanym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl/

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w świetlicy Wydziału Logistyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52 (wjazd od ul. Kłodawskiej).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza
Postai cím: ul. Postępu 17a
Város: Warszawa
Postai irányítószám: 02-676
Ország: Lengyelország
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetcím: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza
Postai cím: ul. Postępu 17a
Város: Warszawa
Postai irányítószám: 02-676
Ország: Lengyelország
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetcím: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy, wnoszone we wskazanych tam terminach

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza
Postai cím: ul. Postępu 17a
Város: Warszawa
Postai irányítószám: 02-676
Ország: Lengyelország
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2018