Supplies - 46921-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Dordrecht: Boten

2022/S 020-046921

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Nationaal identificatienummer: 452105107
Postadres: Johan de Wittstraat 140
Plaats: DORDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3311kj
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjan Monshouwer
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787702060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ozhz.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

de levering van een Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB)

Referentienummer: 170163ZOHZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34520000 Boten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Middels deze Europese aanbesteding conform de openbare procedure wenst Opdrachtgever een partij te contracteren voor de vervanging van een Rigid hull inflatable boat (Rhib) con-form het Programma van Eisen dat is bijgevoegd als bijlage bij deze uitvraag.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming voor onderhavige opdracht bedraagt tussen € 200.000 en € 300.000,- excl. btw gebaseerd op een recent uitgevoerde marktverkenning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 193-501946
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

de levering van een Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stormer Marine B.V.
Nationaal identificatienummer: 34222313
Postadres: Aambeeldstraat 32
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1021KB
Land: Nederland
Telefoon: +31 206934006
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-rotterdam
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2022