Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 470438-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-Oudenbosch: General liability insurance services

2021/S 181-470438

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Halderberge
National registration number: 51481367
Postal address: Parklaan 15
Town: Oudenbosch
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4731 GJ
Country: Netherlands
Contact person: Marleine Reijmers
E-mail: m.reijmers@halderberge.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.halderberge.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/78ae37bf4654e471dfb416ffba94c088
Additional information can be obtained from another address:
Official name: TenderNed MR
Town: Oudenbosch
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
Contact person: M. Reijmers
E-mail: m.reijmers@halderberge.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/78ae37bf4654e471dfb416ffba94c088
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: TenderNed MR
Town: Oudenbosch
Country: Netherlands
Contact person: M. Reijmers
E-mail: m.reijmers@halderberge.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente en Werknemersschadeverzekeringen

Reference number: SIW008950
II.1.2)Main CPV code
66516400 General liability insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Halderberge wenst per 1 januari 2022 een Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeente en Werknemersschadeverzekering(en) af te sluiten, met mogelijk verbeterde dekking tegen concurrerende premie/kosten:

Deelopdracht 1:

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeente waarbij zaakschade, personenschade, vermogensschade, werkgeversaansprakelijkheid en (plotselinge) milieuaansprakelijkheid, is verzekerd. Voor bouwwerken kan een beperkte dekking voor Aansprakelijkheid en Bestaande Eigendommen worden aangeboden.

Deelopdracht 2:

Een Goed Werkgeverschapsverzekering of Werknemersschadeverzekering(en) met dekking voor werkgerelateerde ongevallen en niet- werkgerelateerde ongevallen (zogenaamde 24- uurs dekking).

De Deelopdrachten zijn onlosmakelijk verbonden enerzijds omdat in de huidige verzekeringsmarkt voor deze verzekeringsproducten de polis- en verzekeringsvoorwaarden op elkaar aansluiten en/of naar elkaar verwijzen, anderzijds omdat de premiekosten met elkaar verband houden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Gemeente Halderberge

II.2.4)Description of the procurement:

zie beschrijvend document

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 31
Price - Weighting: 69
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 01/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente sluit een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van maximaal 5 jaren, te weten van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025 met optie tot verlenging van maximaal 2 maal een termijn van 12 maanden. Het contract eindigt van rechtswege uiterlijk op 1 januari 2027.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De gemeente sluit een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van maximaal 5 jaren, te weten van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025 met optie tot verlenging van maximaal 2 maal een termijn van 12 maanden. Het contract eindigt van rechtswege uiterlijk op 1 januari 2027.

De opzegtermijn voor de Inschrijver (of combinatie of hoofdaannemer of verzekeraars van gevolmachtigd agent/makelaar) bedraagt tenminste 5 maanden voor 1 januari 2025 en daarna telkens tenminste 5 maanden voor 1 januari van het betreffende jaar.

De jaarlijkse opzegtermijn van de gemeente bedraagt 2 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betalingen belastingen of premies,

- Schending verplichtingen obv milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Ernstige beroepsfout,

- Vervalsing van de mededinging,

- Betrokken bij de voorbereiding,

- Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

- Prestaties uit het verleden,

- Valse verklaringen,

- Onrechtmatige beinvloeding,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- WFT-vergunning,

- Beheersing Nederlandse taal,

- Referentie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Alle houders van de aanbestedingsdocumenten hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van dit BD en de aanbestedingsprocedure vragen te stellen. Vragen kunnen, uitsluitend worden ingediend via TenderNed tot 27 september 2021, uiterlijk 12:00 uur.

Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord, na oordeel van de aanbestedende dienst. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen, vragen kunnen doorlopend gesteld worden. Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Hierbij zullen ook de invulbijlagen uit het BD digitaal beschikbaar worden gesteld in word-format. Op deze wijze beschikt iedere houder van het BD over dezelfde informatie.

Als u zwaarwegende redenen heeft om uw vraag (en het antwoord) niet voor alle betrokkenen van de aanbesteding inzichtelijk te maken, vink dan “individueel behandelen” aan. De aanbestedende dienst bepaalt welke vragen wel of niet voor alle geïnteresseerden gepubliceerd worden.

Naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen wordt door de Aanbestedende dienst besloten of er nog een extra vragenronde noodzakelijk is. Mocht er worden besloten om een extra vragenronde in te lassen dan mogen er uitsluitend vragen n.a.v. de eerste Nota van Inlichtingen worden gesteld.

De Nota(‘s) van Inlichtingen en de daarbij gevoegde bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden met deze aanbestedingsprocedure en maken deel uit van de aanbestedingsdocumenten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021