Supplies - 471162-2020

Submission deadline has been amended by:  498828-2020
07/10/2020    S195

Poland-Dąbrowa Górnicza: Protective and safety clothing

2020/S 195-471162

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Postal address: ul. Szpitalna 13
Town: Dąbrowa Górnicza
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-300
Country: Poland
Contact person: Anna Wojtczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Telephone: +32 2623422
Fax: +32 2623422
Internet address(es):
Main address: www.zco-dg.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych

Reference number: ZP/90/ZCO/2020
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych”. Zamówienie składa się z 6 części, tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

— pakiet nr 1 – maska z filtrem FFP2,

— pakiet nr 2 – maska z filtrem FFP2 z zaworem wydechowym,

— pakiet nr 3 – maska z filtrem FFP3 z zaworem wydechowym,

— pakiet nr 4 – rękawice diagnostyczne,

— pakiet nr 5 – odzież ochronna dla Pracowni Cytostatycznej,

— pakiet nr 6 – odzież ochronna dla Pracowni Cytostatycznej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska z filtrem FFP2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Maska z filtrem FFP2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska z filtrem FFP2 z zaworem wydechowym

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Maska z filtrem FFP2 z zaworem wydechowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska z filtrem FFP3 z zaworem wydechowym

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Maska z filtrem FFP3 z zaworem wydechowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież ochronna dla Pracowni Cytostatycznej

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Odzież ochronna dla Pracowni Cytostatycznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież ochronna dla Pracowni Cytostatycznej

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Odzież ochronna dla Pracowni Cytostatycznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający jest zmuszony podjąć pilnie działania zmierzające do wykonania zamówienia publicznego. Konieczne jest skrócenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Czynność ta wynika z konieczności zagwarantowania dostępności środków ochrony indywidualnej (kombinezony, maski, fartuchy, rękawice), które w dobie pandemii są towarem strategicznym. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 w poprzednio prowadzonych postepowaniach (symbol ZP/9/ZCO/2020 oraz ZP/44/ZCO/2020) umowy nie zostały zawarte z powodu braku ofert lub znacznego przekroczenia oszacowanej wartości szacunkowej.

W postępowaniu ZP/74/ZCO/2020 w zakresie pakietów z maskami z filtrem FFP2 i FFP3 wszystkie oferty zostały odrzucone (nie spełniały wymagań określonych w SIWZ), ponadto ceny złożonych ofert przekraczały wartość oszacowaną przez Zamawiającego. W przypadku pakietu z rękawiczkami diagnostycznymi, ceny złożonych ofert znacznie przekraczały wartość oszacowaną przez Zamawiającego.

W zakresie pozostałych pakietów nie złożono żadnej oferty.

Brak zawartych umów na dostawę środków ochrony naraża szpital na niebezpieczeństwo zaprzestania dostaw do szpitala.

Jednocześnie, skrócenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie pozbawia Wykonawców możliwości udziału w tym postępowaniu. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia, przygotowanie przez Wykonawców ofert nie jest czasochłonne. Rynek w tym zakresie skupia profesjonalne podmioty zajmujące się tą materią, w związku z czym, obiektywnie rzecz biorąc, każdy z tych podmiotów jest w stanie przygotować i złożyć ofertę na realizację przedmiotowego zadania w warunkach, gdy termin składania ofert ulegnie skróceniu.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2020
Local time: 10:30
Place:

W Dziale Zamówień Publicznych, pok. 213 w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych parametrów oferowanych produktów, tj. w szczególności np. certyfikaty, karty techniczne produktu, sprawozdanie z badań itp.

5. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 3 (formularzem asortymentowo-cenowym) w zakresie, na który Wykonawca składa ofertę;

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1, 3.1 i ewentualnie 4 oraz Va. 2 SIWZ;

c) formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ (do pakietów, do których Wykonawca składa ofertę), wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

d) stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);

e) stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy;

f) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt d i e niniejszego ustępu, musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/10/2020