TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 471409-2021

17/09/2021    S181

Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania ulic

2021/S 181-471409

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 253-638727)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: 5840900085
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 36
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-254
Państwo: Polska
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583412041
Faks: +48 585244609
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gzdiz.gda.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej

Numer referencyjny: 72/B/PC/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska - 5 Zakresów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638727

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: zakres od I do V
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: zakres od I do V
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: