Supplies - 471966-2021

17/09/2021    S181

Ελλάδα-Αθήνα: Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών

2021/S 181-471966

Σύστημα προεπιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Η παρούσα προκήρυξη είναι προκήρυξη διαγωνισμού

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΥΠEKE
Αριθμός ταυτοποίησης: ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΠΕΚΕ
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 104 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.tsonopoulou@dei.gr
Τηλέφωνο: +30 2105292399
Φαξ: +30 2105232597
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.dei.gr/el
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.dei.gr/el
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.marketsite.gr
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προεπιλογή οικονομικών φορέων για την κατάρτιση Μητρώου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Αριθμός αναφοράς: ΔΥΠΕΚΕ 52121059
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30000000 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η θέσπιση συστήματος προεπιλογής με την κατάρτιση Μητρώου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, περιλαμβάνοντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που πληρούν τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Ενδεικτικά τα είδη που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Μητρώου είναι:

Κεντρικοί Εξυπηρετητές (Servers), Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, σαρωτές, Laptops, Πολυμηχανήματα, ειδικά φωτοτυπικά καθώς και συστήματα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και διαχείρισης εφεδρικών αντιγράφων, συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Επίσης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου Apple, Tablets κάθε είδους, διάφορα είδη συμβατά με προϊόντα Apple όπως θήκες, πληκτρολόγια, ειδικά πληκτρολόγια, pencils, επίσης κινητά και ειδικά κινητά τηλέφωνα, docking stations, οθόνες, ειδικές οθόνες και συστήματα προβολής, ειδικά οπτικοακουστικά συστήματα, τηλεοράσεις, projectors καθώς και έτοιμα λογισμικά διαφόρων τύπων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.8)Διάρκεια ισχύος του συστήματος προεπιλογής
Απεριόριστη διάρκεια
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.9)Προϋποθέσεις για την προεπιλογή
Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή τους:

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων :1.κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 2.κάθε μέλος της να δραστηριοποιείται στο αντικείμενο, τουλάχιστον την τελευταία τριετία 3.τα μέλη του αθροιστικά, θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στο αντικείμενο της προμήθειας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων 500.000€ 4.να έχει υλοποιήσει επιτυχώς κατά την ημερομηνία διενέργειας της υπόψη διαδικασίας τρεις τουλάχιστον συμβάσεις προμήθειας των ειδών του αντικειμένου με Δημόσιους Φορείς ή Οργανισμούς, κατά την τελευταία 3ετία συναφείς με το αντικείμενο της προμήθειας, αξίας τουλάχιστον ίσης του 50% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού.5 Να έχουν πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 στο αντικείμενο της προμήθειας.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα τεύχη της Πρόσκλησης,διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 297 ν. 4412/2016) και στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ΚΕΠΥ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr → ΔΥΠΕΚΕ 52121059 όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα, ως παραλήπτες της Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων της Διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Πρόσκλησης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Πρόσκληση δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα.

Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η ΔΕΗ θα παράσχει, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική Πρόσκληση, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τους όρους της Διαδικασίας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ/ΔΥΠΕΚΕ
Ταχ. διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 22
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10432
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105292399
Φαξ: +30 2105225166
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.dei.gr/el
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017),όπως εκάστοτε ισχύουν.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ/ΔΥΠΕΚΕ
Ταχ. διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 22
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10432
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105292399
Φαξ: +30 2105225166
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.dei.gr/el
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/09/2021