TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 472300-2019

08/10/2019    S194

Poland-Warsaw: Software-related services

2019/S 194-472300

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Postal address: al. Jana Pawła II 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-828
Country: Poland
Contact person: PFRON
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
Telephone: +48 225055256
Fax: +48 225055275
Internet address(es):
Main address: www.pfron.org.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: fundusz celowy
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu SODiR

Reference number: ZP/24/18
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. usługi asysty technicznej i konserwacji systemu SODIR przez okres 36 miesięcy;

1.2. usługi modyfikacji i rozwoju systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

— Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,

— Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 9 593 242.28 PLN / Highest offer: 24 000 000.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267000 Software maintenance and repair services
72262000 Software development services
72250000 System and support services
48000000 Software package and information systems
22471000 Computer manuals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. usługi asysty technicznej i konserwacji systemu SODIR przez okres 36 miesięcy;

1.2. usługi modyfikacji i rozwoju systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

— Załącznik nr 1do SIWZ„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,

— Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z realizacją zamówienia w szczególności w zakresie:

— współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją umowy, obsługi wszelkich zgłoszeń, zapytań, wniosków i zamówień,

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania.

4. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3) ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca zatrudnił minimum 1 pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonującego czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zatrudnienie ww. osoby musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji dot. zatrudnienia ww. osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jakość obsługi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 139-317812
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu SODiR

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/09/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SoftiQ Sp. z o.o.
Town: Gliwice
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Softman S.A.
Town: Piaseczno
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 829 268.29 PLN
Total value of the contract/lot: 12 536 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

A) Informacje związane z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) zawarte są w rozdziale VII SIWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-828
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/10/2019